Nyskapings- og samarbeidsprosjekt

Vårt arbeid inkluderer både oppstartshjelp for gründerar og leiing av omfattande prosjekt innan miljøteknologi, robotisering, helse m.m. Arbeidet kan delast inn i kategoriane inkubator, miljø og prosjekt og oppdragUnder kan du klikke deg inn på konkrete prosjekt og case som vi arbeidar med.

Inkubator

Oppstartsbedrifter i tidleg fase får hjelp til forretningsutvikling hos oss. Inkubasjonsprogrammet er del av Siva sitt arbeid med å skape konkurransedyktige bedrifter og auke nasjonal verdiskaping. Gründerar og bedrifter i inkubasjon får kontorplass, kursing og rådgjeving slik at dei raskt kan gå frå idé til kommersialisering.

Under kan du sjå eit utval av bedrifter som vi tidlegare har hjulpet (alumni), eller som er i inkubasjon hos oss idag.

Miljø

Vi er tilknytt mange teknologi-, utviklings- og gründermiljø i fylket. Slike miljø representerer eit nettverk av menneske og bedrifter som sit på unik kunnskap og kompetanse. Vi koblar dette nettverket av FoU-aktørar saman med næringslivsaktørar for på denne måten å skape arbeidsplassar, økonomisk vekst og eit attraktivt næringsliv som tiltrekk seg arbeidskraft.

Under kan du klikke deg inn på eit utval av prosjekta som vi arbeider med i dag.

Prosjekt og oppdrag

Innovasjonsleiing og prosjektleiing. Arbeid som handlar om å koble næringslivet med akademia for å skape meir innovasjon og vekst i fylket. Vi koplar bedrifter og forskings- og utviklingsmiljø, og bidrar på denne måten til auka nyskaping og omstillingsevne i regionen.

Under kan du trykke på kvart enkelt prosjekt og lese meir.