Om Kunnskapsparken Sogn og Fjordane

Handlekraft | Samspel | Tillit

Vi tilrettelegg for sterke innovasjonsmiljø og vekstkraft i bedrifter i heile Sogn og Fjordane. Gjennom arbeidet vårt skaper vi vekst i næringslivet og tek lokale idear ut i verda.

FOR STARTUPS

RÅDGJEVING TIL ETABLERING OG DRIFT

Vi hjelper deg med å kome deg raskt frå idé til kommersialisering i vår inkubator. Gjennom inkubatorprogrammet sikrer du framdrift og utvikling i bedrifta di, gjennom tett oppfølging frå våre dyktige forretningsrådgjevarar. Du får delta på kurs, workshops og samlingar, og kan søke om mentor innanfor ditt fagfelt.

Pris: 1 200-2 500 kr/mnd.

Studentar får rabattert rådgjeving hos oss.

NETTVERKSBYGGING OG KONTORFELLESSKAP

Vi samarbeider med fleire forskings-, utviklings- og gründermiljø i vår region. Dette betyr at vi kan sette deg i kontakt med dei riktige folka innan ditt respektive fagfelt, som kan hjelpe deg på vegen mot kommersialisering. Vi tilbyr plass i kontorfellesskap i Sogndal, Førde og Stryn, der du kan knytte kontakt med potensielle samarbeidsaktørar.

FINANSIERING OG STØTTE

Vi hjelper deg å skaffe kapital ved å rettleie deg til riktig finansieringskilde, og bistå deg i søknadsskriving. Vi er godt kjend med verkemiddelapparatet, og veit når tid og kvar du må søke. Når du etter kvart har behov for det, set vi deg i kontakt med investorar som kan vere interessert i å verte aksjonærar i ditt selskap. Vi har god erfaring med å arbeide med investorar, både via eige fond, business angel networks (BAN) og Connect Vest. Vi har saman med Sparebanken Sogn og Fjordane og Vestland fylkeskommune etablert Sogn og Fjordane-fondet:

Sogn og Fjordane Fondet skal stimulere og styrke framvekst av idear frå forsking, næringsliv og gründerar gjennom tilførsel av tidlegfasekapital og kompetanse til oppstartsbedrifter. Fondet er etablert for å gi tilgang på kapital til vekst og utvikling i ein fase kor anna risikokapital er vanskeleg tilgjengeleg.

Målgruppa for fondet er oppstartsbedrifter/idear i tidleg fase. Fortrinnsvis bedrifter i inkubator.

Startinvesteringar er på kr 50.000 – 300.000, og fondet skal gjennom investeringane søke å utløyse ytterlegare eigenkapital frå andre kjelder.

Dette investeringsfondet vert forvalta av Kunnskapsparken, og overskot av investeringane skal tilbakeførast til fondet og nyttast til nye investeringar.

Eigarar:

 

FOR ETABLERT NÆRINGSLIV/OFFENTLEGE AKTØRAR

INNOVASJONSPROSJEKT

Etablerte bedrifter og offentlege aktørar kan nytte oss som prosjektleiar i sine innovasjonsprosjekt. Vi har lang erfaring med å samarbeide med akademia, næringslivet og det offentlege i ulike innovasjonsprosjekt, og har dimed tilegna oss brei kompetanse i arbeid med små og store prosjekt. Det overordna målet med vårt engasjement i desse prosjekta er å bidra til å vidareutvikle eksisterande og nytt næringsliv.

Gjennom vår rolle som kommersialiseringsaktør for Helse Førde og Høgskulen på Vestlandet har vi ansvar for å hjelpe fram gode idear i desse organisasjonane. Vi fungerar som ein støttespelar for tilsette/studentar som ønskjer å jobbe fram ei teneste, et produkt eller ein prosess.

Våre eigarar

Selskap vi eig aksjar i

Styret

Vidar Grønnevik (styreleiar) Sjølvstendig næringsdrivande

Bjørg Kristin Selvik Prorektor HVL

Hjørdis Vik Avdelingsleiar Innovasjon Norge

Endre Høgalmen Assisterande direktør, næringsavdelinga i Sogn og Fjordane fylkeskommune

Ragnar Waalen Seniorrådgivar i Siva

Terje Laberg Dagleg leiar i Årdal Utvikling

Astrid Hove (varamedlem) Rådgivar i opplæringsavdelinga, Sogn og Fjordane fylkeskommune

Partnarar