Lerum og Vestlandsforsking med fokus på klimaeffektiv transport

Lokale forskingsmiljø bidrar til å styrke både konkurransekraften og miljøprofilen for næringsaktører i Sogn og Fjordane. Nå kjører Lerum mer klimavennlig, noe som også er økonomisk gunstig.

Samarbeidsprosjektet mellom Vestlandsforsking og Lerum Frakt BA startet i 2010, og har som målsetning å finne frem til energieffektiviserende tiltak.

Forskerne Hans Jakob Walnum og Morten Simonsen ved Vestlandsforsking jobber tett sammen med sjåførene til Lerum for å finne ut hvordan kjørestil, ruteplanlegging og logistikkoptimalisering kan bidra til klimaeffektiv transport.

Miljøregnskapet til Lerum viste et potensiale for å bli mer ressurseffektive innen transportdelen av selskapet, og i 2010 satte Lerum Frakt seg mål om å redusere CO2-utslippene med mellom 5-10 % innen utgangen av 2011. På lengre sikt ønsket man å redusere med 10-15 %.

Ved hjelp av Vestlandsforsking skulle man få mer kunnskap om hvilke variabler som spiller inn på drivstofforbruk, og effekten av endringer i disse.

Fokus på kjøreadferd

– Lastebilene til Lerum Frakt ble utstyrt med måleinstrument som systematisk logget informasjon om drivstofforbruk og posisjonering. Dataene ble brukt til å foreta regresjonsanalyser for å se endringen i forbruk pr mil dersom den uavhengige variabelen endres seg med en enhet. Variablene som ble analysert var blant annet gjennomsnittshastighet, kraftuttak, og kjøring med høyt gir, forteller Walnum.

Analyser kunne vise at en økning av gjennomsnittshastigheten fra 40 km/t til 50 km/t ville redusere forbruket med 0,25 liter pr mil.

– Men det er også interessant å se hvordan sjåførenes kjøreadferd kan ha betydning for drivstofforbruk og CO2-utslipp, forklarer miljøforskeren.

Faktorer som spiller inn i kjøreadferd kan være bruk av cruisekontroll, automatisk girskifte og tomgangskjøring. Sammen med Vestlandsforsking får nå sjåførene hos Lerum en personlig oppfølging for å finne fornuftige løsninger på rutevalg og kjøreadferd.

Redusert drivstofforbruk

Målinger hittil viser at lastebilene til Lerum Frakt bruker mellom 2,5 % – 15 % mindre drivstofforbruk som følge av økokjøring. I gjennomsnitt har drivstofforbruk og tilhørende CO2 utslipp gått ned med 6,6 prosent per mil.

– Ved en årlig kjøredistanse på 130 000 km tilsvarer dette en årlig drivstoffreduksjon på 4 264 liter for en lastebil. Dette tilsvarer en reduksjon av C02-utslipp på over 11 tonn, forteller Walnum.

Andre transportselskap har også system for å registrere drivstofforbruk, men informasjonen er ikke tatt systematisk i bruk.

Forskningsarbeidet ved Vestlandsforsking følger utviklingen over lengre tids-perspektiv enn tidligere, og er på denne måten spesielt. Blant annet kan man sammenligne samme måned for måned over år, og måle forskjeller mellom sommer og vinterkjøring.

Del av større forskningsprogram

Forskningsarbeidet til Walnum inngår som del av det INU-finansierte prosjektet «Fornybar energi, innovasjon og regional utvikling».

Prosjektet startet i 2010 og skal være ferdig i 2013, og er et samarbeid mellom Høgskulen i Sogn og Fjordane, Vestlandsforsking og Kunnskapsparken. Avhandlingen til Walnum bidrar til økt kompetanse på økokjøring, og hvilke effekter det har på samfunns- og bedriftsnivå.

Les også:
Kraftig forsking på Campus

INU-midlene skal bidra til utvikling av lokale og regionale næringsmiljø og innovasjonssystem som gir betre vilkår for innovasjonsbasert verdiskaping. Målet er å stimulere til utvikling, nyskaping og økt kompetanse/næringsvirksomhet.

Kontaktpersoner:

Kunnskapsparken:
Jøril Hovland, Prosjektleder, joeril@kpsf.no / 48 21 97 80
Roger Ulvestad, Prosjektleder, roger@kpsf.no / 93 81 73 36

Vestlandsforsking:
Hans Jakob Walnum, Forsker, hjw@vestforsk.no / 95 89 90 32