HMS-kurs for inkubatorbedriftar

Sognefjorden Næringshage tilbyr i samarbeid med Bedriftshelse 1 lovpålagt HMS-kurs for leiarar 15. februar 2018. Her er òg våre inkubatorbedriftar invitert.

Kurset går over ein dag og er tilpassa leiarar med arbeidsgjevaransvar. I følgje Arbeidsmiljølovens § 3 -5 skal arbeidsgjevarar gjennomgå HMS-opplæring.

Fokus er leiar si rolle i bedrifta sitt HMS-arbeid. Det vert lagt vekt på verdiskaping og ivaretaking av arbeidstakarar i høve deira rettar og plikter.

Kurshaldar er ein av landets mest kunnskapsrike advokatar i arbeidsrett, Frode Samuelsen.

Målgruppe:

Leiarar med arbeidsgjevaransvar

Målsetjing for kurset:

Å få kunnskap om korleis du som leiar i teori og praksis kan utvikle gode og sikre arbeidstilhøve på arbeidsplassen din.

Innhald:

  • Formål og bakgrunn for opplæring i HMS
  • Arbeidsmiljølova og relevante forskrifter
  • Avklaring av roller; leiar, tilsett, verneombod
  • Leiar og arbeidstakar sine pliktar og rettar

KURSINFO

Kurshaldar: Advokat Frode Samuelsen
Dato: 15.februar 2018
Tid: 08.30-15.30 (Registrering frå kl. 08.15 )
Stad:Fossetunet 1A, Sogndal
Pris: Målbedrift/inkubatorbedrift: 800,-kr. Andre: 4.100,- kr
Pris inkluderer lunsj, kursmateriell og kursdokumentasjon

Meld deg på her.