Gründerbedrift med fokus på pasientbehandling

Med kunnskap fra forskning ved Helse Førde

Mental Health Informatics AS er et nystartet selskap som skal videreutvikle NORSE, et elektronisk databehandlingssystem for mer effektiv og bedre pasientbehandling. Systemet er utviklet av Christian Moltu og hans kollega Sam Nordberg ved Helse Førde og i første omgang rettet mot pasienter med psykiske lidelser.


Sam Nordberg, gründer og medforsker v/Helse Førde

Innenfor denne pasientgrupper kan sykdomsbildet være kompleks og sammensatt, noe som gjør at behandlingen i mindre grad kan rette seg etter standardiserte behandlingsprosedyrer.

Pasientmedvirkning og pasientprofiler

Dataprogrammet vil på bakgrunn av tilbakemeldinger fra en pasient, lage rapporter og profiler av pasientens symptomer og ressurser.  Disse rapportene kan så benyttes i behandlingen og være viktige supplement og støtte til klinisk skjønn og faglige vurderinger. NORSE vil gjennom systematisk datainnsamling åpne for en mer strukturert brukermedvirkning og pasient-involvering. Pasientene gir tilbakemelding på hvordan han/hun opplever behandlingen og relasjonen med behandler. På denne måten får behandler mer kunnskap og et mer helhetlig bilde av pasienten. Den reelle pasientmedvirkningen og de grafiske pasientprofilene som gjøres tilgjengelig for behandler, vil kunne bedre behandlingen og øke effekten av den.

NORSE er allerede tatt i bruk ved en poliklinikk og ved sengeposter og brukes av 600 pasienter. Kunnskapsparken er kommersialiseringsaktør for Helse Førde og bistår bedriften i kommersialiseringsprosessen.

Vinner av Helse Vest sin kvalitetspris 2017


Christian Moltu, gründer og fagsjef v/ Psykiatrisk Klinikk HF.

Christian Moltu, fagsjef ved psykiatrisk klinikk i Helse Førde, fikk tildelt kvalitetsprisen fra Helse Vest for sitt arbeid med NORSE. Les mer om tildelingen av kvalitetsprisen her.

NORSE blir også omtalt i Forskning og innovasjon til pasientens beste – Nasjonal rapport fra spesialisthelsetjenesten 2016.

Les artikkel og se presentasjonsfilm av NORSE, (Oslo Universitetssykehus – Nasjonal Kompetansetjeneste TSB).