Airlift Solutions er ny inkubatorbedrift

Droneselskapet skal tilby framtidas logistikkutfordringar i lufta med ny teknologi – eit spennande case for inkubatoren vår.

Airlift Solutions AS er eit dotterselskap av Airlift og Transferd. Desse to verksemdene har lang erfaring og tung kompetanse på helikopter, luftfart og godstransport på land.

– Dette er ei svært spennande bedrift. Å knyte saman luftfartskompetanse med logistikk og tilby ulike dronetenester, er både framtidsretta, klimavennleg og innovativt. Bedrifta består av fleire dyktige personar, som er målretta, ambisiøse og framoverlente. Summen av dette gjer at vi har stor tru på bedrifta, og Airlift Solutions er eit spennande case for inkubatoren vår, fortel Roger Ulvestad i Kunnskapsparken Sogn og Fjordane.

Børre Eimhjellen

Stian Berger

Tre satsingsområde for droneflyging

Selskapet vart stifta i haust og mykje har skjedd på kort tid. Dei har mellom anna fått skissert tre satsingsområde, der dei ser eit behov og ein marknad for dronetenester.

– Dette kan endre seg etter kvart, men per no ser vi eit stort potensial her, fortel Børre Eimhjellen, ein av gründerane.

Eit av områda er infrastruktur og inspeksjon. Her er det snakk om å nytte dronar til å inspisere bruar, kraftleidningar, oljeplattformer eller andre installasjonar. Etter ein inspeksjon kan ein fly helikopter med mannskap, installere stillas eller nytte det som trengs for å gjere jobben. Ved bruk av drone i første ledd kan jobben bli langt meir effektiv, økonomisk og miljøvennleg.

Frå 15. februar har Airlift Solutions, saman med Airlift og Helitrans, hatt droneberedskap over heile landet. Foto: Airlift Solutions.

Eit anna område er søk og redning. Her kan helikopter og dronar samarbeide på ein smart og effektiv måte. Frå 15. februar har Airlift Solutions, saman med Airlift og Helitrans, hatt droneberedskap over heile landet. Med 10 dronar plassert rundt om, kan dei i dag nå heile landet innan to timer, i samarbeid med helikopter. Dette kan vere ein stor styrke i arbeid med søk og redning, bistand i forbindelse med brann eller andre overvakingsoppdrag, med tilbod om beredskap og kapasitet på kort varsel.

Siste satsingsområde er logistikk og helse. Er framtidas leveranse av medisinar og blodprøver gjort med drone? Her har dei mange spennande idear og planar føre seg.

– Vi jobbar med å gjere marknaden moden for våre tenester. Vi brukar mykje tid ute hos potensielle kundar og lar dei bli kjend med fordelen av dronar, fortel Eimhjellen.

Airlift Solutions er glad dei kan få hjelp til dette i inkubator. Kunnskapsparken Sogn og Fjordane tilbyr òg forretningsutviklarar og tilgang til eit nettverk og hjelpemiddelapparat.

– Det er veldig spennande å bli ein del av inkubatoren. Vi vil flytte inn på Peak Sunnfjord og sitte her ein del, i tillegg til å sitte hos Airlift på Bringeland. Slik håpar vi å bli ein del av eit miljø der vi kan møte andre bedrifter med like utfordringar og erfaringar. Vi kan lære av kvarandre og unngå dei same fellene – i tillegg til å få god rettleiing, fortel Eimhjellen.

Dronar eignar seg godt til å inspisere mellom anna bruar, kraftleidningar og oljeplattformer. Foto: Airlift Solutions.

Les mer

Vi er på plass på Peak Sunnfjord

Gro Rukan og Tuva Eida er på plass på PEAK Sunnfjord i Førde.

Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane har fått kontorplass i nytt fellesskap i Førde.

Peak Sunnfjord er eit kontorfellesskap som består av eit titals bedrifter, der alle jobbar med teknologi, innovasjon og utvikling.

– Det er fine, nye lokalar som inspirerer til samhandling og kreativitet. Vi gler oss til å ta i mot fleire gründerar her, fortel Tuva Eide, forretningsutviklar og trainee i Kunnskapsparken Sogn og Fjordane.

Kunnskapsparken har hovudkontor på Campus Sogndal, medan Gro Rukan og Tuva Eida sit på PEAK Sunnfjord i Førde. Dei synes det er fint å føle at dei er ein del av noko større.

Kva er Peak Sunnfjord?

Peak Sunnfjord er eit nytt og dynamisk kontorfellesskap for gründerar, oppstartsselskap, etablerte teknologibedrifter og verkemiddelapparatet, midt i Førde. Her finn du mellom anna bedrifter som jobbar med smarthus, straum, webutvikling, digitalt verktøy for pasientmedverknad i psykiatrien, investering, rekruttering, timeføring og næringsutvikling.

Dei første bedriftene flytta inn i desember og det er fortsatt bedrifter som kjem på plass etter kvart.

– Det å kunne sitja i eit miljø med so mange dyktige og innovative menneske er både inspirerande og nyttig. Vi sit tett på mange av dei menneska som vi samhandlar med i prosjekta våre, og dette drar vi nytte av i arbeidet vårt. Dessutan oppstår mange uformelle samtalar og koplingar mellom folk i forbindelse med lunsj, kaffi og sosiale samankomstar, fortel dei.

Miljø og fellesskap for innovasjon

Peak Sunnfjord er eit av miljøa der Kunnskapsparken Sogn og Fjordane er inne på eigarsida.

– Vi ønskjer å bidra til at nye innovasjonsmiljø veks fram i regionen vår. Difor går vi gjerne inn som eigar eller leigetakar i desse miljøa, fortel Kjetil Kvåle, dagleg leiar i Kunnskapsparken Sogn og Fjordane.

– Det er fine, nye lokalar som inspirerer til samhandling og kreativitet. Vi gler oss til å ta i mot fleire gründerar her, fortel Tuva Eide. Her saman med Gro Rukan.

Andre fellesskap:
 • Fus er eit kontorfellesskapet for gründerar og etablert næringsliv på Campus Sogndal, med tilbod om eit aktivt nettverk og god støtte. Her er Kunnskapsparken Sogn og Fjordane inne som eigar og ein av hovudpartnarane. Gründerar som blir tatt opp i inkubatoren til KPSF, får tilbod om å sitja her om dei ønskjer kontorplass i Sogndal.
 • Stryn TechHub er ei klyngesatsing i Stryn, i regi av Stryn Næringshage. Dette er eit nettverk av leverandørar, kundar, FoU-miljø, samarbeidspartnarar og andre nettverk til innovasjonsprosessar. Her kan ein vere med både permanent og på prosjektbasis. Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane er inne som leigetakar og bidragsytar. I tillegg sit vi i styret.
 • Sitep er ei samling av industriverksemdene i Årdal, som saman ser på teknologispranget som allereie er undervegs. Her skal bedrifter kunne testa, simulera og visualisera teknologiar, komponentar, produkt, løysingar, tenester og prosessar. Lett tilgang til ekspertise, utstyr og eigna lokale, skal gje enklare veg frå konsept til marknad. Her er Kunnskapsparken Sogn og Fjordane òg inne på eigarsida.

Vi inviterer til styrekurs i Sogndal

Lær meir om godt styrearbeid og god bedriftsutvikling med Rolf-Erik Disch frå Deloitte.

Det er hyggeleg for oss i Sognefjorden Næringshage, Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane, Sogn Næring og FUS å ønskje velkomen til heildags styrekurs onsdag 10. april 2019 på Campus Sogndal.

Målgruppe:

Styrerepresentantar og daglege leiarar i mindre og mellomstore bedrifter.

Fokus på kurset:

 • Godt styrearbeid – god bedriftsutvikling.
 • Rolleavklaring, kva representerer me og kva skal me jobbe for?
 • Kommunikasjon, lojalitet og teieplikt. Korleis representerer vi selskapet utanfor styrerommet?
 • Lovverk: rettar og plikter
 • Innspel frå deltakarane

Kursbevis vert delt ut etter kurset.

Pris

Pris per deltakar er kr. 2.500,- + mva.

Bedrifter knytt til FUS og målbedrifter i Sognefjorden Næringshage betalar kr. 1.000,- + mva for inntil 2 deltakarar.

Inkubatorbedrifter knytt til KPSF deltek til sterk redusert pris, og betalar kun kr. 675,- + mva for inntil 2 deltakarar.

Prisen inkluderer kurs, materiell og lunsj.

Program for dagen

08:30 Kaffi og mingling

09:00 Kursstart

11:30 Lunsj

15:00 Oppsummering

Etter kurset er det mogeleg for deltakarane å melde seg på ”Frå idé til marknad” i regi av Innovasjon Norge. Les meir her.

Kurshaldarar

Rolf-Erik Disch frå Deloitte er kurshaldar. I tillegg stiller Anne Britt Hjelmeseter og Gunn Irene Sviggum Bruheim frå Deloitte i Sogndal.

Målgruppe:

Styrerepresentantar og daglege leiarar i mindre og mellomstore bedrifter.

Påmelding:

Innan 15. mars til torgeir@sognnaring.no. Avgrensa tal plassar – førstemann til mølla.

Hugs å søkje SPV-fondet innan 10. mars

Få hjelp til din gode idé, med pengestøtte på inntil 300.000 kronar.

Sparebanken Vest sitt næringsfond i Sogn og Fjordane er ein fødselshjelpar for gode idear. Dei tilbyr pengestøtte på inntil 300.000 kronar per prosjekt og skal gi fødselshjelp til idear i ein tidleg fase, gjerne før dei får hjelp av verkemiddelapparatet. Dette gjeld gründerarar i startgropa og bedrifter som ønskjer å utvikle seg.

Typiske aktivitetar ein kan få stønad til:

 • utgifter til marknadsundersøkingar
 • produktutvikling
 • utarbeiding av forretningsplan
 • utgifter til etableringsrettleiing
 • utvikling av prototypar

Ikkje berre pengar:

Gjennom eit aktivt styre tilfører næringsstiftinga noko som ikkje kan målast i kroner:

 • Råd
 • Nettverk
 • Sjølvtillit
 • Oppfølging

Krav til søknadar:

Fondet støtter opp om nyskapande og framtidsretta idear med vekstpotensiale, eller interessante miljø i vekst. Nokre idear kjem ikkje under fondet sine rammar, sjå her for meir informasjon.

I søknaden må du presentere ein forretningsidé, kva det blir søkt stønad til, kostnader, finansiering og om personen/bedrifta bak. Det er ikkje eige søknadsskjema, det er lågterskel i høve formalitetar.

Søknadsfrist: 10. mars 2019. Send søknad til joeril@kpsf.no. Spørsmål rettast til Jøril Hovland 48219780.