Inkubatorbedriften nLink revolusjonerer byggebransjen

Inkubatorbedriften nLink har, gjennom sitt samarbeid med Vintervoll utviklet verdens første automatiske borerobot. Boreroboten skal assistere elektrikere, rørleggere, himlingsmontører og andre arbeidsgrupper i oppmåling og boring i betongtak. Målet er å redusere belastningene for arbeiderne ved at roboten utfører de tyngste oppgavene.

Boreroboten orienterer seg inne på byggeplassen hvor en rekke sensorer måler opp forhåndsdefinerte hull som roboten borer automatisk.

Denne uken tester nLink sin prototype på en byggeplass i Trondheim. Hensikten er å måle effektivitet, besparelser og helsegevinst for ansatte og bedrifter. Verden første automatiske borerobot skal etter planen lanseres for det internasjonale markedet på nyåret.

Inkubatorbedriften har fått god dekning i media med sin lansering av verdens første automatiske borerobot.

Se disse lenkene for mer informasjon:
Pressemelding fra nLink
Artikkel i Teknisk Ukeblad
Video i Adresseavisen

Informasjonstreff om SkatteFUNN

Den 14.august arrangerer Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane og Innovasjon Norge informasjonstreff om Skattefunn.

SkatteFunn-ordninga kan gi di bedrift inntil 20 % skattefrådrag på kostnadar knytt til forskings- eller utviklingsarbeid. Om di bedrift ikkje er i skatteposisjon, så vil støtta utbetalast som eit kontant tilskot frå likningsmyndigheitene.

Du kan sende inn SkatteFunn-søknad heile året. Men om du ynskjer skattefrådrag på kostnader for 2014, må søknaden sendast inn innan garantifristen den 1.september 2014.

På informasjonstreffet vil du få ein innføring i SkatteFunn-ordninga og kva som ligg i FoU-begrepet. Du får kjennskap til søknadsprosedyren og du vil også få mulegheit til å opprette og starte å skrive søknaden din.

Det er gratis å delta. SkatteFunn-treffet blir arrangert på Fosshaugane Campus.
Frist for påmelding er 6.august.

Samarbeid gir vekst

Kunnskapsparken Sogn og Fjordane skal bidra til innovasjon og vekst og hjelpe gründere til å lykkes. I dette arbeidet ser en viktigheten av bl.a. samlokalisering og nettverksbygging. Når flere bransjer møtes skapes det ofte en merverdi i form av nye ideer og vekst. Dette vil igjen trekke til seg nye folk og skape flere etableringer og arbeidsplasser. På Fosshaugane Campus har en klart å få til et slikt miljø, men det er ønskelig med flere slike klynger i fylket.

Les reportasje i NRK Sogn og Fjordane vedr. samarbeid og bedriftsetableringer.

Sport er gøy – også på internett!

Inkubatorbedrifta Sport Is Fun er no komen i brukartestfasen og utviklar nye modular til si sosiale plattform for organisering og planlegging av idrettsaktivitetar.

(Foto: Tore F. Lie, Falkeblikk.no )

Det er sogningane Steinar Bukve Witsø og Leif Erik England Bergum som no kombinerer eiga idrettsinteresse med utviklarkompetanse og gründervilje i selskapet Sport Is Fun.

– Forretningsideen vår er å skape ein sosial møteplass på internett for sports- og idrettsinteresserte på alle nivå. Her skal ein kunne organisere og dra i gang aktivitetar og arrangement, hente og leggje ut informasjon og få god underhaldningsverdi samstundes som ein byggjer nettverk med likesinna, seier dagleg leiar Steinar Bukve Witsø.

På nyåret 2011 var forretningsidéen såpass godt utvikla at dei vart tekne opp i Fjord Inkubator, der dei no får vidare rettleiing av støttespelarar i og kring Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane. Bedrifta flytta inn på Fosshaugane Campus 1. april.

Gründerane håpar at deira nettløysing vil bidra til idrettsglede for dei som på ulike måtar er knytt til lag- og individuell idrett, både organisert og uorganisert.

– Vi legg opp til å dekke fleire behov, frå enklare treningsplanlegging for enkeltpersonar via gode trenarverktøy til informasjon og publisitet kring arrangement. Det sosiale elementet gjer det også svært interessant for supporterar, foreldre og andre idrettsinteresserte, seier Witsø.

Ei utfordring for alle gründerar er å synleggjere inntektspotensialet; korleis tene pengar på idéen. Sport Is Fun si løysing skal finansierast med ein kombinasjon av reklameinntekter og betalt innhald.

– Eit nisjenettverk som Sport Is Fun vil vere ein attraktiv arena for annonsørar. Fleire og fleire får no auga opp for verdien av målretta marknadsføring på internett, og bedrifter som td. sel sports- og idrettsutstyr vil kunne annonsere direkte mot sine respektive brukargrupper. I tillegg skal vi utvikle godt innhald som brukarane finn interessant nok til at dei vil betale for tilgang til lukka område, seier han.

Witsø er glad for at dei no får god støtte og rettleiing frå inkubatormiljøet på Campus i det vidare arbeidet med brukartesting og vidareutvikling. Lanseringsdatoen er sett til august 2011, med ei gradvis opptrapping frå lokalt nivå til internasjonalisering.

– Berre dét at folk har trua og satsar på oss er ei sterk inspirasjonskjelde for å halde trykket oppe framover, avsluttar Bukve Witsø.