Ny næringskjede med nye produkt til den veksande kosthold- og helsemarknaden?

Onsdag 12 november blir det arrangert dialogmøte på på Quality Sogndal hotell med dette på dagsorden. Vi får innleiarar med kunnskap i sine felt heile vegen frå virkestoff i potensielle planter, til utvikling av nye produkt, testing av desse og kva som må til for at desse skal kome ut i marknaden. Ein investor vil sjå problemstillinga frå si side og gi innspel på korleis finansaktørane tenkjer. Med denne kunnskapen som utgangspunkt arrangerer vi dialogkafé der alle kan delta og bli med å sjå etter potensiale  for etablering av slik produksjon. Kva har vi av ressursar, industri, kunnskap, finansierignsmulegheiter, osv. i Sogn og Fjordane som vi kan utvikle eller byggje vidare på?

Er dette av interesse, så bli med og meld deg!

Sjå meir om programmet og påmelding her: FRUKT OG BÆRPRODUKT FOR LENGRE LIV OG BETRE HELSE

Konferansen Lyden av menneske

Den 11. og 12. februar 2015 blir konferansen “Lyden av mennesket” arrangert på Haugland.

Helsefremming og innovasjon er temaet på konferansen kor målet er å styrke vestregionen i arbeidet med å fremme forsking, utvikling og tenestedesign innan helserelaterte emne. Ein ynskjer å danne nettverk for saman å skape nye løsingar på dei utfordringane vi står ovanfor i dag og i framtida. Her fokuserer ein mellom anna på minoritetshelse, livsstil og levevanar, arbeidsplassen som helefremmande arena og kunnskapsbaserte tenester.
Arrangør er Haugland Internasjonale Forskings- og Utviklingssenter AS (HIFUS) i samarbeid med ulike aktørar, inkl. Haugland Rehabiliteringssenter.

Les meir om konferansen «Lyden av mennesket» her.
For spørsmål kontakt Borghild Midttun, HIFUS, e-post: borghild.midttun@rkhr.no, tlf 94189122 eller Anette Bøe Wolff, HIFUS, e-post: Anette.wolff@staff.rcnuwc.no, tlf 91623378.

Overnatting: Det er avgrensa overnattingskapasitet og prisen varierar. Kontakt difor tilbydar direkte. Merk bestilling med «Lyden av Menneske».
Dale Motell (984 09 052, post@allmuen.no), Askvoll Fjordhotell (57 73 35 35, post@askvollfjordhotell.no), Yndestad Gard (992 99897, ninayndestad@hotmail.com). Sjå her for andre tilbydarar.

Opps, fant ikke skjemaet.

Årets Gründer Sogn og Fjordane!

Den 31.oktober er det kåring av den prestisjefylte og fylkesdekkende prisen «Årets Gründer 2014». Vinneren blir presentert på Temposeminaret i Florø og får med seg hele 100 000 kroner. Intensjonen med prisen er å stimulere til økt innovasjon og aktivitet i fylket. Det er tredje gang prisen deles ut. I 2012 var det Highsoft AS fra Vik i Sogn som vant, mens det i 2013 var Melin Medical som gikk av med seieren.

Finalistene vil bli presentert på Gründerdagen Z  i Førde den 21.oktober. Les mer om Gründerdagen Z her.

Er du, eller noen du kjenner Årets Gründer? Fristen for innmeldinger av kandidater er den 1.oktober. Les mer om vilkårene og meld inn kandidater her.

Kunnskapsparken med ny informasjonsfilm


Kunnskapsparken kunne i høst lansere sin nye informasjonsfilm.

Animasjonsfilmen informerer om inkubatortjenestene og hva vi kan hjelpe gründere med. Målet med filmen er å fortelle om vårt virkeområde på en enkel og informativ måte. Vi håper filmen vil bidra til at mange gründere tar kontakt.

Filmen er laget av inkubatorbedriften Falkeblikk.

Inkubatorbedrift er del av et forskningsprosjekt ved Høyskolen i Sogn og Fjordane

Inkubatorbedriften Intempo AS har utviklet Bravo-leken. Målet med Bravo er å fremme læring og forebygge vansker ved å bedre den språklige bevisstheten, øke forståelsen og ordforrådet, samt gi barnet motoriske utfordringer og mestringsopplevelser.

Intempo skal delta i et forskningsprosjektet sammen med Høyskolen i Sogn og Fjordane for å kartlegge effekt ved bruk av Bravo. Prosjektet involverer 22 barnehager i Sogn og Fjordane hvor rundt 100 barn i alderen 1 1/2 og 2 år deltar. I 2 perioder à 3 måneder, skal barn gjennom lek i 15 minutter daglig trene systematisk på språk og fysiske aktiviteter. Prosjektet kan belyse om ekstra trening og fokus på ord, begrep og fysisk aktivitet ved hjelp av Bravo har positiv effekt på barn sin språkutvikling.

Les mer om Intempo AS og Bravo på Intempo sin hjemmeside.

Inkubatorbedriften nLink revolusjonerer byggebransjen

Inkubatorbedriften nLink har, gjennom sitt samarbeid med Vintervoll utviklet verdens første automatiske borerobot. Boreroboten skal assistere elektrikere, rørleggere, himlingsmontører og andre arbeidsgrupper i oppmåling og boring i betongtak. Målet er å redusere belastningene for arbeiderne ved at roboten utfører de tyngste oppgavene.

Boreroboten orienterer seg inne på byggeplassen hvor en rekke sensorer måler opp forhåndsdefinerte hull som roboten borer automatisk.

Denne uken tester nLink sin prototype på en byggeplass i Trondheim. Hensikten er å måle effektivitet, besparelser og helsegevinst for ansatte og bedrifter. Verden første automatiske borerobot skal etter planen lanseres for det internasjonale markedet på nyåret.

Inkubatorbedriften har fått god dekning i media med sin lansering av verdens første automatiske borerobot.

Se disse lenkene for mer informasjon:
Pressemelding fra nLink
Artikkel i Teknisk Ukeblad
Video i Adresseavisen

Informasjonstreff om SkatteFUNN

Den 14.august arrangerer Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane og Innovasjon Norge informasjonstreff om Skattefunn.

SkatteFunn-ordninga kan gi di bedrift inntil 20 % skattefrådrag på kostnadar knytt til forskings- eller utviklingsarbeid. Om di bedrift ikkje er i skatteposisjon, så vil støtta utbetalast som eit kontant tilskot frå likningsmyndigheitene.

Du kan sende inn SkatteFunn-søknad heile året. Men om du ynskjer skattefrådrag på kostnader for 2014, må søknaden sendast inn innan garantifristen den 1.september 2014.

På informasjonstreffet vil du få ein innføring i SkatteFunn-ordninga og kva som ligg i FoU-begrepet. Du får kjennskap til søknadsprosedyren og du vil også få mulegheit til å opprette og starte å skrive søknaden din.

Det er gratis å delta. SkatteFunn-treffet blir arrangert på Fosshaugane Campus.
Frist for påmelding er 6.august.

Samarbeid gir vekst

Kunnskapsparken Sogn og Fjordane skal bidra til innovasjon og vekst og hjelpe gründere til å lykkes. I dette arbeidet ser en viktigheten av bl.a. samlokalisering og nettverksbygging. Når flere bransjer møtes skapes det ofte en merverdi i form av nye ideer og vekst. Dette vil igjen trekke til seg nye folk og skape flere etableringer og arbeidsplasser. På Fosshaugane Campus har en klart å få til et slikt miljø, men det er ønskelig med flere slike klynger i fylket.

Les reportasje i NRK Sogn og Fjordane vedr. samarbeid og bedriftsetableringer.

Sport er gøy – også på internett!

Inkubatorbedrifta Sport Is Fun er no komen i brukartestfasen og utviklar nye modular til si sosiale plattform for organisering og planlegging av idrettsaktivitetar.

(Foto: Tore F. Lie, Falkeblikk.no )

Det er sogningane Steinar Bukve Witsø og Leif Erik England Bergum som no kombinerer eiga idrettsinteresse med utviklarkompetanse og gründervilje i selskapet Sport Is Fun.

– Forretningsideen vår er å skape ein sosial møteplass på internett for sports- og idrettsinteresserte på alle nivå. Her skal ein kunne organisere og dra i gang aktivitetar og arrangement, hente og leggje ut informasjon og få god underhaldningsverdi samstundes som ein byggjer nettverk med likesinna, seier dagleg leiar Steinar Bukve Witsø.

På nyåret 2011 var forretningsidéen såpass godt utvikla at dei vart tekne opp i Fjord Inkubator, der dei no får vidare rettleiing av støttespelarar i og kring Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane. Bedrifta flytta inn på Fosshaugane Campus 1. april.

Gründerane håpar at deira nettløysing vil bidra til idrettsglede for dei som på ulike måtar er knytt til lag- og individuell idrett, både organisert og uorganisert.

– Vi legg opp til å dekke fleire behov, frå enklare treningsplanlegging for enkeltpersonar via gode trenarverktøy til informasjon og publisitet kring arrangement. Det sosiale elementet gjer det også svært interessant for supporterar, foreldre og andre idrettsinteresserte, seier Witsø.

Ei utfordring for alle gründerar er å synleggjere inntektspotensialet; korleis tene pengar på idéen. Sport Is Fun si løysing skal finansierast med ein kombinasjon av reklameinntekter og betalt innhald.

– Eit nisjenettverk som Sport Is Fun vil vere ein attraktiv arena for annonsørar. Fleire og fleire får no auga opp for verdien av målretta marknadsføring på internett, og bedrifter som td. sel sports- og idrettsutstyr vil kunne annonsere direkte mot sine respektive brukargrupper. I tillegg skal vi utvikle godt innhald som brukarane finn interessant nok til at dei vil betale for tilgang til lukka område, seier han.

Witsø er glad for at dei no får god støtte og rettleiing frå inkubatormiljøet på Campus i det vidare arbeidet med brukartesting og vidareutvikling. Lanseringsdatoen er sett til august 2011, med ei gradvis opptrapping frå lokalt nivå til internasjonalisering.

– Berre dét at folk har trua og satsar på oss er ei sterk inspirasjonskjelde for å halde trykket oppe framover, avsluttar Bukve Witsø.