To nye Driftig-kurs

Er kursa «Markandsføring med sosiale medium» og «Starte nettbutikk» noko for deg og di bedrift?

Driftig arrangerer ulike kurs til gründerar i Sogn og Fjordane – heilt gratis. Nå er det satt opp nye kurs i 2018. Kurshaldere er Linda Kragseth (SoMe-kurset) og Kenneth Westby (netthandelskurset), begge frå Keyteq.

 

Dato Marknadsføring med sosiale medium:

 • Førde 6. juni
 • Nordfjordeid 7. juni
 • Sogndal 29. august

Dato Starte nettbutikk:

 • Sogndal 30. august
 • Førde 24. oktober
 • Nordfjordeid 25.oktober

Les meir om kursa her


Innhald «Markandsføring med sosiale medium»

Del 1

 • Generelt om Facebook og Instagram
 • Kva påverkar feeden til brukarane
 • Tips og triks når du produserer innhald for dei ulike kanalane

Del 2

 • Annonsering på Facebook og Instagram
 • Ulike segmenteringsmoglegheiter
 • Ulike annonseformat
 • Budsjettering

Del 3

 • Måling og analyse
 • Planlegging av arbeid
 • Konkurransar på Facebook – kva er lov og ikkje

Innhald «Starte nettbutikk»

Del 1

 • Verdikjeda – kort presentasjon av dei ulike delane

Del 2

 • Ting å hugse på ved val av plattform (CMS/webshop)
 • Val av betalingsløysing
 • Pluss og minus med ulike plattformar

Del 3

 • Omsyn å ta -logistikk og CRM
 • Kopling med fysisk(e) butikk(ar)

Del 4

 • Vedlikehald av innhald i nettbutikken
 • Kort om marknadsføring
 • Viktige marknadsføringskanalar
 • Internasjonalisering

Gründerkveld på FUS 20.mars

Har du ein god idé, men manglar pengar? Eller er du gründer og vil utvida nettverket i Sogn?

Det er snart søknadsfrist til Sparebanken Vest sitt næringsfond (26. mars), og vi er på jakt etter gode søknader.

Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane inviterer dermed til informasjon om sparebanken Vest sitt næringsfond og lett mingling tysdag 20. mars kl. 18:00 i gründerlokalet FUS i 1. etasje innovasjonsbygget Sogndal Campus.

Sogn Næring vil også fortelje om gründerlokalet FUS og spennande planar framover!

Les meir om næringsfondet her: https://www.kpsf.no/fa-pengestonad-i-ein-tidleg-fase/

Send en e-post til lisbeth@sognnæring.no om du ønskjer å bli med – så veit vi kor mange vi blir.

Velkomne!

Samling med innovasjonsnettverk på Vestlandet

Kunnskapsparken er på samling i Hardanger, for å bli betre kjend med innovasjonsnettverket «Inunet Hordaland».

Inunet Hordaland er eit innovasjonsnettverk som består av fem næringshagar, tre inkubatorar, Impact Hub Bergen, Innovasjon Norge Hordaland​ og Hordaland fylkeskommune. Bergen Teknologioverføring er prosjektleiar for nettverket og har invitert med «kollegaer» frå Sogn og Fjordane til felles samling i Hardanger 13.-14. mars.

På samlinga blir vi betre kjende, har erfaringsutveksling samt vi har workshops forretningsrådgivningsverktøy og digitaliseringsprogram.

Dette er eit nettverk som skal:
 • Bidra til erfaringsutveksling mellom innovasjonsmiljøa lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 • Auke kjennskapen og samhandlinga mellom programma i regionen og kople programma tettare saman (klynge-, inkubator- og næringshageprogramma). Også på tvers av fylkesgrensene.
Dei som er på samlinga:

Frå Sogn og Fjordane: Næringshagane i Nordfjord (Stryn og Nordfjordeid), Sognefjorden Næringshage, Gulen og Masfjorden Næringshage, Aksello og Innovasjon Norge Sogn og Fjordane, og Kunnskapsparken Sogn og Fjordane.

Frå Hordaland: BTO/Nyskapingsparken, Industriutvikling Vest, Næringshagen i Hardanger, Odda Næringshage, Næringshagen på Voss, Innovasjon Norge Hordaland, Hordaland fylkeskommune, Atheno og SIVA.

Bli med på påsketreff i Nordfjord

Alle som har interesse av å bu, leve og arbeide i Nordfjord må få med seg dette.

Saman med Nordfjordeid Næringshage, inviterer Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane deg og di bedrift til «bli-kjend-fest» for å møte nye folk i Nordfjord. Tysdag 27. mars møter du eit spennande og mangfaldig næringsliv på Operahuset Nordfjord frå kl. 20.00.

Påsketreff vert gjennomført på oppdrag frå Eid kommune. I år har vi teke vare på det beste frå tidlegare år og lagt til rette for nye opplevingar. Det vert ikkje eigne stands for kvar bedrift – med felles områder i Operahuset for samtalar over mat og drikke, der informasjon og underhaldning vert noko av det som skjer.

Tema og nøkkelord;

 • Bli kjend-med nye samarbeidspartar i Nordfjord
 • Bli kjend-med potensielle nye medarbeidarar
 • Bli kjend-med mat i Nordfjord
 • Bli kjend-med etableringsmogelegheiter
 • Bli kjend-med Stad 2020 og Stad Vekst
 • Bli kjend-med Malakoff 2018
 • Bli kjend-med kva venner har gjort sidan sist

Sjå her for meir informasjon og påmelding.


Helse Førde får 810.000 i innovasjonsmidlar


Foto: Helse Førde

Saman med Kunnskapsparken, har Helse Førde jobba fram tre nye idear som har motteke pengestønad frå Helse Vest.

Kvart år kan ein søke innovasjonsmidlar frå Helse Vest. Dette er midlar ein kan få tildelt allereie på eit idéstadium, for å gi drahjelp til å realisere gode idear.

– Ofte blir gode idear verande innanfor sjukehuset sine fire veggar. Vi skal hjelpe personar med gode idear å få dei ut i live, fortel Jøril Hovland i Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane (KPSF).

Sidan 2016 har Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane samarbeida tett med Helse Førde, for å kommersialisere dei gode ideane i helsesektoren. Forretningsutviklarar i KPSF ser no fram til å jobbe meir målrette med dei tre ideane som no har fått stønad.

– Dette arbeidet gler vi oss stort til, seier Hovland.

Også viseadministrerande direktør i Helse Førde er glad for stønaden:

– Det er flott at Helse Vest set av årlege midlar til innovasjonsprosjekt. Dette gir drahjelp til nyskaping og forbetringsidear som elles ikkje «høyrer til nokon stad» i drifta vår, men som har potensiale til å forbetre Helse Førde, fortel Anne Kristin Kleiven.

Kleiven trur dette er bra for innovasjonsarbeidet ved Førde sjukehuset, og meiner det viser at sjukehuset er iferd med å utvikle ein kultur for innovasjon og nyskaping.


Om ideane

 1. Ein applikasjon for alvorleg lungesjuke.
 2. Meir skånsom flytting av nyfødde barn til MR-benk.
 3. Samarbeid mellom NTNU-studentar og akuttmedisinsk avdeling.

Totalt får Helse Førde 810.000 kroner frå Helse Vest til innovasjonsprosjekt.

Få pengestønad i ein tidleg fase

Er du gründer eller ei bedrift med ein god idé? Sparebanken Vest sitt næringsfond har søknadsfrist 26. mars.

Har du ein god idé? Ei ny teneste eller eit nytt produkt? Sparebanken Vest sitt næringsfond i Sogn og Fjordane ønskjer å hjelpe gode idéar og tilbyr pengestøtte på inntil 300.000 kronar per prosjekt.

Om næringsfondet

Næringsfondet skal gi fødselshjelp til nyskapande og framtidsretta idear i ein tidleg fase. Dette gjeld både gründerarar i startgropa og bedrifter som ønskjer å utvikle seg. Målet er å få fram berekraftige nyetableringar og framtidsretta arbeidsplassar i fylket.

Kva får ein stønad til?

Stiftinga skal gi stønad til idear i ein tidleg fase – som ofte er kritisk – før dei får vidare hjelp i verkemiddelapparatet, som til dømes Innovasjon Norge.

Typiske aktivitetar ein kan få stønad til er:

 • utgifter til marknadsundersøkingar
 • produktutvikling
 • utarbeiding av forretningsplan
 • utgifter til etableringsrettleiing
 • utvikling av prototypar

Les meir om fondet her!

Spørsmål? Kontakt Jøril Hovland i Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane: 482 19 780, e-post: joeril@kpsf.no

Skriftleg søknad:

Sparebanken Vest sitt Næringsstifting for Sogn og Fjordane
c/o Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane
Fosshaugane Campus
6856 Sogndal

Hugs søknadsfristen 26. mars!

Jobbe i Sogn? Gründer i Sogn?

Møt næringsliv og gründerar på næringsmiddag under Fjellsportfestivalen.

Skaff deg ein jobb her – eller lag din eigen arbeidsplass – torsdag kl. 17.00 kan du treffe spennande gründerar og arbeidsgjevarar som fortel kva dei jobbar med og kva medarbeidarar dei er på jakt etter.

Det er mange gode grunnar til at ynskjer å vise vise fram arbeidsplassar i Sogn under Fjellsportfestivalen. Vi veit at det er mykje flinke folk som besøkjer festivalen som ser at Sogn har eit eldorado av mogelegheiter for aktivitetar i naturen, og som svært gjerne vil bu på ein slik stad der dei kan dyrke desse aktivitetane på fritida. No vil vi fortelje dykk at hit kan de berre flytte – fordi vi også tilbyr eit mangfaldig og spennande næringsliv!

Program

17:00 – 18:15: Bedriftspresentasjon: Kvar bedrift deltek med 1 slide og 3-5 minutt presentasjon.

18:15 – 19:30: Mingling med enkel tapas og noko attår

Bedrifter du møter (lista vert kontinuerleg fylt på):

og vi: Sogn Næring, Kunnskapsparken og gründersenteret FUS.

Påmelding

Du som er litt eller mykje interessert i næringslivet vert prioritert til å få ta del i opplegget, og vi har inntil 40 plassar. Opplegget er gratis, og det vert servert mat og noko attåt. Påmeldingsfrist måndag 19. februar, så får vi bestilt rett tal mat.

Meld deg på her!

PS! Då arrangementet føregår under Fjellsportfestivalen inne på festivalhotellet må alle deltakarar ha festivalpass eller kveldspass.

HMS-kurs for inkubatorbedriftar

Sognefjorden Næringshage tilbyr i samarbeid med Bedriftshelse 1 lovpålagt HMS-kurs for leiarar 15. februar 2018. Her er òg våre inkubatorbedriftar invitert.

Kurset går over ein dag og er tilpassa leiarar med arbeidsgjevaransvar. I følgje Arbeidsmiljølovens § 3 -5 skal arbeidsgjevarar gjennomgå HMS-opplæring.

Fokus er leiar si rolle i bedrifta sitt HMS-arbeid. Det vert lagt vekt på verdiskaping og ivaretaking av arbeidstakarar i høve deira rettar og plikter.

Kurshaldar er ein av landets mest kunnskapsrike advokatar i arbeidsrett, Frode Samuelsen.

Målgruppe:

Leiarar med arbeidsgjevaransvar

Målsetjing for kurset:

Å få kunnskap om korleis du som leiar i teori og praksis kan utvikle gode og sikre arbeidstilhøve på arbeidsplassen din.

Innhald:

 • Formål og bakgrunn for opplæring i HMS
 • Arbeidsmiljølova og relevante forskrifter
 • Avklaring av roller; leiar, tilsett, verneombod
 • Leiar og arbeidstakar sine pliktar og rettar

KURSINFO

Kurshaldar: Advokat Frode Samuelsen
Dato: 15.februar 2018
Tid: 08.30-15.30 (Registrering frå kl. 08.15 )
Stad:Fossetunet 1A, Sogndal
Pris: Målbedrift/inkubatorbedrift: 800,-kr. Andre: 4.100,- kr
Pris inkluderer lunsj, kursmateriell og kursdokumentasjon

Meld deg på her.

Lokale konsekvensar av vasskraftanlegg i høgfjellet

I kjølvatnet av alle typar naturinngrep vil lokalmiljøet oppleve både positive og negative følgjer. Som vi skal sjå, vil utbygging av fornybar energi i høgfjellet, vasskraftutbygging, ofte få konsekvensar for landskap og natur. Vasskraftutbygging gjev tilgang til rein energi, men samstundes fører slik utbygging til store landskapsinngrep. Overskotsmateriale frå kilometerlange tunnelar i fjellet som leiar vatn til turbinane, vert liggande som store steintippar av utskoten fjellmasse i open og sårbar fjellnatur.

Utbyggingskonsesjonane inneheld krav om å redusere desse synlege inngrepa, til dømes gjennom etablering av vegetasjonsdekke over steintippane. Konkrete tiltak for dei ulike anlegga er beskrive i dei ulike konsesjonane og kan omfatte krav om å legge på jord, så til med innkjøpte grasfrø, gjødsle steintippane, eller plante dei til med stiklingar av buskar eller andre plantar. Dessverre har desse tiltaka vist seg å ha liten effekt. Ei rekke av steintippane ligg som ørkenar og er framleis er like synlege etter mange ti-år. Tiltaka som er skildra i konsesjonane, har ikkje hatt ønskt effekt.

På leit etter ny kunnskap
I RELEASE ser forskarane på denne problemstillinga, men med ei anna tilnærming. Utgangspunktet deira er å finne ut korleis ein best kan leggje til rette for at plantene som veks rundt steintippane, skal greie å vandre inn og kle steintippane. For å skjøne dette, samlar dei kunnskap om korleis dei lokale fjellplantene spreier seg på naturleg vis, og stiller spørsmålet om det er muleg å leggje til rette for at lokale artar skal kunne vandre inn og etablere seg på steintippane.


Stipendiat Jan Sulavik i vekstrommet på Fosshaugane Campus

Kan det til dømes vere mangel på frø frå omgjevnadane som er årsaka til at steintippane ligg aude, og er det i så fall naudsynt med ekstern tilførsel av frø? Eller er steintippane utforma slik at dei gjev alt for dårleg spiregrunnlag for frø som bles inn frå eksisterande vegetasjon rundt? PhD-stipendiat Jan Sulavik har henta inn jordprøvar frå omgjevnadane rundt steintippane og sett  til spiring i vekstrom med regulert vatn, lys og temperatur. Han har stelt godt med plantene som har spirt frå frø i desse jordprøvane, og registrert kva for arter som har spiredyktige frø som er lagra i jorda, og som ventar på sin sjanse til å spire og vekse.

Ny utforming
Saman med ny kunnskap om spreiing og spiring av fjellplanter, gjev forskinga i RELEASE kunnskap om korleis framtidige steintippar kan utformast for at lokale plantar lettare skal kunne etablere seg og kle steintippane. Utforming av steintippane og lagring og tilbakeføring av avskava jord på staden, kan kanskje erstatte meir  kostnadskrevjande tiltak og gje betre resultat. Denne kunnskapen er forskarane i RELEASE på leit etter, og forhåpentlegvis  kan den bidra til å redusere langvarige sår i naturen og spare utbyggjarane for kostnader.

Om RELEASE
RELEASE er HVL sitt tverrfaglege strategiske forskingsprosjekt som har som mål å auke kunnskapen om dei lokale konsekvensane av produksjon av fornybar energi for økonomi, samfunn og miljø, sett utifrå eit bærekraftig perspektiv. Forskingsprosjektet er internasjonalt med forskarar frå universiteta i Nijmegen i Nerland, Aaborg i Danmark og Oxford i England. I tillegg deltek CICERO, Universitetet i Oslo og NTNU med forskarar.

Samla miljøet i Gloppen

Forrige veke var bedrifter frå innovasjonsmiljøet til Aksello og Kunnskapsparken Sogn og Fjordane samla til inkubatorsamling på Gloppen Hotell. Inkubatorsamlinga er eit fast innslag som inkubatorane i Sogn og Fjordane arrangerer 1-2 gangar i året. Med ein nyleg inngått samarbeidsavtale mellom Aksello og Kunnskapsparken var det ei gyllen anledning til å arrangere ei felles samling for miljøet.

Allereie på den første fellessamlinga såg vi ein positiv effekt av samarbeidet. Sirkelen vår har blitt større og nyskaparane våre, både nye gründerar og etablerte bedrifter, har blitt del av eit tettare miljø der dei har fleire å sparre med. Praten gjekk laust mellom deltakarane som delte det dei har av utfordringar, erfaringar og gode råd for å vere med å løfte kvarandre fram og vidare. Nokon fann også potensielle samarbeidspartnarar som det blir spennande å følge opp.

Og det er nettopp dette som er grunntanken bak inkubatorsamlinga: å skape ein fagleg og sosial møteplass for medlemsbedriftene våre der dei kan ta med seg noko vidare. Noko som gir dei ekstra giv og motivasjon til å fortsette å jobbe fram sin idé eller sitt prosjekt.

Med eit innhaldsrikt program var her mykje å ta med seg. Vi hadde mellom anna ein workshop i sals- og marknadsføringsstrategi med Joachim Vie frå Kunnskapsparken Sogn og Fjordane. Næringssjefen i Gloppen, Knut-Roger Nesdal, heldt eit engasjerande foredrag om å lukkast (og mislukkast), og bedriftene fekk også ei innføring i finansieringsmoglegheiter gjennom Sogn og Fjordane Fondet og Næringsstiftinga i Sogn og Fjordane (Sparebanken Vest-fondet). Stein-Asle Øvrebotten, prosjektleiar for Vestnes Land, delte sine erfaringar med IFU-kontrakt gjennom Innovasjon Norge, og Erling Grøstad, dagleg leiar i SGN Skis, fortalde om deira suksess med crowdfunding.

Med eit allsidig program som gjekk over to dagar hadde vi også tid til å besøke lokale bedrifter. Den første dagen var vi innom Gardsbrenneriet der vi fekk smake på storsatsinga deira Attåt, og den andre dagen besøkte vi Strukturplast og Bano. Dagleg leiar av Strukturplast, Frode Lindvik, gav oss eit innblikk i deira utvikling og viste oss rundt på fabrikken. Bedrifta er kjent for å vere leiande på produksjon av Polyuretan i Norge og det var inspirerande å sjå og høyre korleis dei har bygd seg opp til å bli ein stor og viktig aktør innan sitt felt.

Under samlinga hadde vi også middag til støls utan eit fast program. For vel så viktig som det faglege er den uformelle praten nyskaparane imellom. Mange av bedriftene våre er ulike, frå dei som driv business av reindyrka panneband av norsk ull til dei som rir den digitale bølga med smarte skap. Det vi har til felles er at vi vil vere med å skape noko nytt og eige, og vi håper at mange fekk litt ekstra drivkraft til å fortsette ferda etter ei vel blåst samling.

Vi ser fram til fleire slike treff.

Har du lyst å bli med i inkubator i Sogn og Fjordane?
Har du ein idé eller eit prosjekt som kan passe i inkubatoren vår? Ta kontakt med inkubatorleiar Roger Ulvestad frå Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane på roger@kpsf.no / 938 17 336 eller inkubatorleiar Vanja Viken frå Aksello på vanja@aksello.no / 415 70 306.