Fjellpitch - Vinn premie verdt 57 000 kroner

Bli med på Fjellpitch og vinn rådgjeving, kontorplass og 20.000 kroner!

Fjellpitch - Vinn premie verdt 57 000 kroner

Vil du bli gründer i Sogndal? Få med deg dette arrangementet under Fjellsportfestivalen.

Fredag 22. februar er gründerar og idéspirar frå heile landet invitert til frukost på FUS (Campus Sogndal), med innslag frå etablerte gründerar og ein pitchekonkurranse der du kan delta. Vi i Kunnskapsparken Sogn og Fjordane og Sogn Næring ønskjer å møte deg og høyre din geniale forretningsidé.

Forbered ein god framstilling av forretningsideen din og presenter han for oss med entusiasme og overtyding. Kanskje akkurat din idé når opp og gjer at du stikk av med premien?

Send søknad innan 14. februar for å få delta (link). NB! Maks 15 plassar.

Pris: 550 kr. (Alle som deltek får festivalpass, kontorplass under festivalen, rettleiing i forkant av konkurransen og ein gåvepakke med lokale produkt).

Gir fruktbare resultat

Det har vore arrangert pitchekonkurranse under Fjellsportfestivalen tidlegare, med stort hell. Vinnaren, Sognefjord Kaffibrenneri, er i dag godt etablert i Sogndal.

– Dette er ei unik moglegheit for deg som går rundt med ein idé. Vi gjer dette igjen fordi vi ser kor fruktbart eit slikt arrangement er, både for gründerar og for regionen vår. Vi ønskjer å legge til rette for meir innovasjon og verdiskaping, og trur mykje ligg i å hjelpe gode idear på rett veg, seier Hilde Grinde i Kunnskapsparken Sogn og Fjordane.

Grinde er forretningsutviklar og har hjulpet mange gründerar til å komme seg vidare. Ho veit kva ho skal sjå etter:

– Det er ideen med størst potensial som kjem gjennom nålauget. Då ser vi både på personlegdom og gjennomføringsevne, i tillegg til idé og ikkje minst vekstpotensial, legg Grinde til.

Premie verdt 57.000 kroner!

Premien er ein rådgjevingspakke på 20 timar, kontorplass på FUS i 3 månadar og 20.000 kroner! I tillegg får du festivalpass, helgepass i Sogndal Skisenter Hodlekve og sesongkort hjå Sogndal Fotball. Dette er ein unik moglegheit for deg som vil utvikle noko i Sogndal.

Vinnaren vert annonsert på Fjellsportkveld (fredag kl. 21.00-22.00).

Tid og stad: FUS, Campus Sogndal kl. 07.30-10:30, fredag 22. februar.


Rekordmange søkarar på SPV-fondet i år

Midlane er tildelt og Asbjørn Dyrkorn Løland i Aducate er ein av dei som kan juble.

– Det er veldig stas. Dette tilskotet er utløysande for å få til ein prototype no. I ein oppstartsfase er det avgjerande å få midlar for å komme seg vidare, fortel dagleg leiar Asbjørn Dyrkorn Løland.

Aducate vart stifta i fjor haust og held til i Hyllestad. Dei har som føremål å heve kompetansen innan fiskehelse, miljø og berekraft i akvakulturnæringa, ved hjelp av ein digital plattform og kursverksemd. Frå SPV sitt næringsfond har dei har fått tildelt kr. 100 000 til prototypeutvikling.

– Til no har vi undersøkt marknaden og har komme fram til korleis vi ønskjer å konkretisera ideane. Neste steg er å bygge opp ein digital prototype og teste både plattform og kursmetodikk saman med ein pilotkunde. Det er dette midlane vil gå til, fortel Dyrkorn Løland.

Han er sjølv fiskehelsebiolog og ønskjer å heve kometansen om fiskehelse i havbruksnæringa. Pilotkurset dei skal i gang med er ein liten del av eit større bilde. På sikt skal dette bli ein kompetanseplattform.

Rekordmange søkarar

Sparebanken Vest starta opp med næringsfondet i 2008. Sidan den gong har det i snitt komme 35 søknadar kvart år. I år kom det 60 søknader. Desse søkarane er fordelt på ein søknadsfrist om våren og ein på hausten. I år vart det til saman 10 tildelingar, 5 av dei no i haust.

– Vi ønskjer at dette skal vere tilgjengeleg for mange, og at fleire skal vite om moglegheita til hjelp. Difor er det gledeleg med så mange søkarar, fortel Jøril Hovland i Kunnskapsparken Sogn og Fjordane, som tek imot søknadane.

Hovland fortel at det er mange gode kandidatar blant søkerane og at det er mykje spennande som forgår i regionen vår. Ho håpar det fortset slik.

Vil du vite meit om næringsfondet? Sjå her.


Desse fekk tildelt midlar i haust:

 1. Aducate – utviklar kompetanseplattform, og fekk midlar til prototypeutvikling.
 2. BoostUp – utviklar konsept for leiarar, og fekk midlar til marknadsundersøking.
 3. Eduplaytion – utviklar spill for læring av matematikk, og fekk midlar til utvikling av prototype.
 4. ReTrade – utviklar ei plattform for kjøp og sal av elektroniske komponentar, og fekk midlar til prototypetesting og produktutvikling.
 5. Pust deg bedre – utviklar løysing for lungesjuke, og fekk midlar til utvikling av forretningsmodell for kommersialisering.

Utanlandske investorar kjøper opp vind- og vasskraft i Sogn og Fjordane. Kva så?

I Fjærland har tyskarane investert i seks småkraftverk. I Florø kjøper gigantfondet Blackrock opp vindkraftanlegget Guleslettene.

Som ein del av forskingsprosjektet Release, ser forskarane på lokal innverknad av småkraftsatsinga i Noreg. Forskarane prøver å vere nøytrale når dei stiller spørsmåla: Kva betyr nye eigarmodellar? Spelar det nokon rolle kven som eig småkraftverka?

Førsteamanuensis Bente Johnsen Rygg og forskar Gunnar Yttri jobbar mykje med dette. Dei intervjuar ulike aktørar om deira haldning til ulike eigarmodellar. Korleis bli haldningane påverka av utanlandske investorar?

– I eit tilbakeblikk ser vi at både fallrettshavarar og styresmakter ønskte at grunneigarar skulle byggja og driva kraftverk i eigen regi. Mange lukkast med dette, skriv Yttri i ein publikasjon på Idunn.no.

– Samstundes krev ei slik drift kapital og ekspertise over tid. Fleire grunneigarar valde difor å alliera seg med profesjonelle, kommersielle aktørar og inngjekk avtalar med desse. Fram til 2014 og 2015 var dette i hovudsak norske kraftselskap. Nå er det utanlandsk kapital som spelar den største rolla.

Småkraft skaut fart frå 2009

Utbygging av småkraft starta rundt 2000, men skaut for alvor fart etter at Noreg og Sverige i 2009 inngjekk ein intensjonsavtale om å etablere ein felles marknad for elsertifikat frå 2012. I starten var det i hovudsak grunneigarar som gjekk saman og etablerte private kraftlag, eller bedrifter som spesialiserte seg på utbygging av småkraftverk, eksempelvis Småkraft AS og Grønnkraft AS.

Dette til forskjell for dei store vasskraftverka, som er eigd av kommunar, fylkeskommunar og stat. Desse store offentleg eigde selskapa representerer om lag 90 prosent av kraftproduksjonskapasiteten i Noreg. Men bilete er i ferd med å endre seg ved at internasjonale eigarar kjøper opp dei største aktørane innan småkraft, som t.d. dei nemnde selskapa Småkraft AS og Grønnkraft AS.

– I tillegg har mange nye typar norske eigarar, utan bakgrunn frå energisektoren, kjøpt opp småkraftverk. Her er Obos og Ikea to eksempel. Dei ønskjer å satse på fornybar energi og investerer i småkraftverk, fortel professor Kristin Linnerud, ein av forskarane i Release.

I Fjærland blir det i dag bygd småkraftverk i regi av tyske KGAL Investment Management GmbH. I Veitastrond bygger bustadselskapet Obos to småkraftverk. I tillegg har nesten alle vindkraftprosjekt i Noreg internasjonale medeigarar. Det norske vindkraftselskapet Zephyr har nyleg selt vindkraftparken under bygging i Florø, til verdas største investeringsfond: BlackRock, som er ein leiande internasjonal investor i fornybar energi.

Utanlandske investorar – kva så?

Gjer det noko at det kjem inn nye investorar av småkraft? Er det ikkje bra for lokalsamfunnet at ein større, meir føreseieleg og profesjonell aktør kjem inn? Eller er folk redd for at lokale verdiar og ønskje ikkje blir ivaretekne?

Leiar av Småkraftforeninga, Knut Olav Tveit, meiner det er bra å få inn utanlandske investorar. Han ser at dei har eit langsiktig perspektiv og oppfører seg bra.

Tveit presiserer korleis denne investormodellen ser ut i småkraftverda. For vassfallet er eigd av grunneigar, og grunneigaren leiger ut retten til å utnytte vassfallet. Det er her utanlandske investorar kjem inn og kjøper ein leigeavtale. Ofte er dette for ein periode på 40 år eller meir, før investorane trekker seg ut igjen om ikkje nye avtaler blir skrive.

– For ein del grunneigarar er investeringane, som krevjast for å bygge ut småkraft, for stor og risikabel. Då er det bra at utanlandske investorar kjem. Utan dei hadde mange prosjekt aldri blitt noko av. For mange grunneigarar og bønder hadde det betydd å la ressursane ligge død, fortel Tveit.

Småkraftforeninga legger til at dei heiar fram norske grunneigarar som får til å byggje ut sjølv, utan utanlandske investorar.

– Men saka er den at Noreg per i dag har 400 småkraftkonsesjonar som ikkje er bygd. Dei som byggjer dei, er utalandske investorar. Utan denne kapitalen hadde det ikkje vorte bygd mykje.


Bjåstad småkraftverk i Fjærland. Foto: Sognekraft


Berge småkraftverk på østsida av Fjærlandsfjorden. Foto: Sognekraft

Leikangerprosjekt realisert

Noko av bakgrunnen for at Sognekraft vedtok å selje Fjærland Kraft AS til tyske eigarar, var å få økonomiske musklar til å bygge ut Leikanger Kraft AS.  Denne investeringa er på om lag 800 millionar kronar, og det vil gi ein årsproduksjon på 208 GWh. Utbygginga vil gi fornybar energi tilsvarande årsforbruket til meir enn 10.000 husstandar.

Fjærland Kraft AS omfattar seks småkraftverk ved Fjærlandsfjorden, med ein samla årsproduksjon på omlag 116 GWh. Utan dei tyske investorane hadde prosjektet i Leikanger vore vanskeleg å realisere meiner Sognekraft.

KGAL som eigar i Fjærland, inneber at Sognekraft skal drifte og vedlikehalde desse kraftverka og at Sognekraft kan kjøpe Fjærland Kraft AS attende etter 25 år.

– Eg er utruleg stolt over at vi har fått til denne løysinga. (…) Produktet er rein fornybar energi, som også framtidige generasjonar får nytte og glede av, seier Terje Bakke Nævdal, administrerande direktør i Sognekraft på eine nettsider.

Eksperiment med studentar på HVL

Som nemnt innleiingsvis, er eit viktig spørsmål i forskingsprosjektet Release å få kunnskap om korleis haldningar til utbygging av fornybar energi er påverka av eigarskap og evt endring av eigarskap? Eksperiment vart utført blant studentar på HVL, der dei vart spurt om å krysse av for haldningar til eit tenkt vasskraftverk.

I utgangspunktet var ikkje haldningane til studentane påverka av om det var lokale grunneigarar eller eit stort nasjonalt kraftselskap som sto for utbygginga.

– Men vi såg at skepsisen auka når dei fekk vite at eigarskapet skulle skifte hender. Frå nasjonalt til lokalt eigarskap, eller motsett. Og det er interessant. Dette viser at hyppig skifte av eigarskapsmodeller kan påverke folks aksept for utbygging av fornybar energi, fortel Linnerud, som deltok i eksperimentet.

Gjeld òg utbygging av vindkraft

Det er først dei seinare åra at investeringar i vindkraft har auka på i Noreg. Innan 1. april neste år skal nasjonal ramme for vindkraft utarbeidast, og grunnlaget for rammene er NVE sine vurderingar. Dei tek utgangspunkt i 43 analyseområder i Noreg som til slutt skal reduserast til 15-20. Dette er område som egner seg til utbygging av vindkraft, og fleire av desse områda er i Sogn og Fjordane.

– Alle vindkraftverk som er under bygging i Noreg har internasjonale eigarar. Vi ser eksempel på dette både på Fosen og i Florø, fortel Linnerud.

Fosen Vind AS blir Europas største vindpark når den står ferdig i 2020. Den skal produsere nok straum til 170.000 norske husstandar. Vindparken er eigd av Credit Suisse (40 %), Statkraft (52 %) og Trønderenergi (8 %).

Linnerud deltar i EU-prosjektet Winwind og har intervjua personer om ulike perspektiv på denne utbygginga. Ho har snakka med utbyggjarar, ordførarar, rådmenn, hotelleigarar, næringslivsaktørar, fylkesmenn, reineigarar og naturvernarar.

– Så langt ser dei fleste ut til å meine at utanlandsk eigarskap ikkje påverkar deira haldning til utbygging, i alle fall så lenge majoritetsandelen vert kontrollert av eit norskeid selskap, fortel Linnerud, og legg til:

– Vi ønskjer vidare i prosjektet å bruke nye metodar, kanskje eit breitt anlagt spørjeskjema, for å lodde stemninga i folkedjupet. Kan det vere slik at endringane i eigarskap går under radaren på folk? Eller er vi nøgd med at internasjonal kapital bidreg til å skape nye arbeidsplasser og redde klima?

Det står att å sjå kva resultat Release finn. Vi i Kunnskapsparken Sogn og Fjordane skal vere formidlar i dette prosjektet og vil oppdatere deg om kva som skjer.

Vil du lese meir om Release? Sjå her.


Relevante publikasjonar:

Lege, sivilingeniør og småbarnspappa satsar på innovativ idé


Kvifor namnet Eyrsys? Eyr er den norrøne gudinna for legekunsten, medan «sys» står for system.

– Utan starthjelp og finansiering hadde det ikkje blitt noko. Risikoen hadde vore for stor og eg hadde ikkje turt å redusere legejobben, fortel 45-åringen.

Andreas Englin er utdanna både lege og sivilingeniør innan teknisk fysikk. Han har vore med å starte ein del av eit konsulentselskap i Stockholm, som i dag tel rundt to hundre tilsette, før han tok legeutdanninga og fekk jobb som fastlege i Sogndal. Kombinasjonen av dei to utdanningane har han derimot aldri fått utnytta. Før no.

– Eg har alltid ønskja å nytte begge kompetanseområda til noe genialt. Sjølv før eg starta på legestudiet, hadde eg ein plan om det. Som utviklar og lege er det mykje å ta tak i, fortel Englin.

Mangla verktøy på legekontoret

Ideane har surra i hovudet på svensken i fleire år. Men legejobben har teke mykje tid og to små ungar på heimebane gjer ikkje livet mindre hektisk. Men då Englin fann eit tydelig behov på eige legekontor, fekk han ideen til Eyrsys AS. Handtering av blodprøveresultat kan vere tidkrevjande og vert ofte handtert «på toppen av alt anna».

– Overtidsarbeidet kunne vore redusert med eit system som effektiviserer denne prosessen, eit system som samtidig aukar kvaliteten på oppfølginga av pasientane, forklarar Englin – og utdjupar:

– Dagens journalsystem gir lite klinisk støtte til avgjersla vi leger tek. Her er det eit stort potensial til å utvikle noko betre.

– Genial idé

Etter fleire rundar med rådgjeving frå Kunnskapsparken og kreative diskusjonar heime, har Eyrsys sin idé begynt å forme seg. Bedrifta vart først teken opp i pre-inkubasjon, der dei jobba med å spisse forretningsideen. Det vart gjennomført kartlegging av kundar og konkurrentar, og dei såg etter potensielle samarbeidspartnarar som kan hjelpe produktet ut i marknaden.

– Vi har stor tro på produktet Andreas har komme fram til. Det vil vere eit verktøy som kan effektivisere arbeidet til allmennlegar. I tillegg vil løysinga auke kvaliteten på samhandlinga mellom pasient og behandlar, fortel Hilde Grinde, forretningsutviklar i Kunnskapsparken.

Grinde er ikkje i tvil om at Englin er godt rusta. Ho meiner han er ein person som ser etter dei beste løysingane og ønskjer å involvere fleire i utviklinga. Dette bidreg òg positivt inn i gründermiljøet til Kunnskapsparken.

800.000,- i starthjelp

Og det er fleire enn oss i Kunnskapsparken som har trua på Eyrsys. Næringsfondet til Sparebanken Vest har bidrege med 200.000 kronar, medan Innovasjon Noreg har gitt 630.000 kronar til kommersialisering og prototypeutvikling. I tillegg har bedrifta motteke 32.000 kronar til mentorstøtte.

– Det har vore helt utruleg å få denne starthjelpa. Nå kan eg hyre inn meir ekspertise, sjå etter fleire investorar og ikkje minst satse meir på ideen min. Utan midlar hadde eg vel gått å stanga hovudet i veggen og aldri komme vidare med ideane mine. Eg har vore frustrert til tider, fortel Englin.

– Det er så godt å endeleg kunne satse meir på prosjektet mitt, legg han til.

Vil du vite meir om Eyrsys? Andreas Englin sit jamnleg i kontorlokalane til FUS på Fosshaugane Campus (når han ikkje er på legekontoret i Sogndal).Andreas Englin viser i korte trekk kva program han har tenkt å utvikle.

Vi ser etter fleire gode gründerar og prosjekt som ynskjer rask vekst

Kunnskapsparken driftar kontorlokalane FUS i Sogndal saman med Sogn Næring. Foto: FUS v/Falkeblikk.

Vårt inkubatorprogram stig i tilskotsmodellen til SIVA. Dette er ein anerkjenning av våre resultat og tenester.

Vi takkar for tilliten og vi skal fortsette å levere gode tenester som bidreg til å gjere bedriftsutviklinga meir effektiv og dermed auke vekst, verdiskaping og overlevingsevne for våre inkubatorbedrifter. Ein slik anerkjenning viser at vårt tilbod når fram og kan byggje opp fleire nyvinningar. Eit nivå høgare i tilskotsmodellen gir oss meir midlar og betre moglegheit til å hjelpe. Difor er vi på jakt etter fleire gode gründerar og smarte prosjekt frå næringslivet som vi kan hjelpe.

Er du ein av dei vi ser etter? Ta kontakt med ein av våre forretningsutviklarar.

Om inkubatorprogrammet

Kunnskapsparken har vore ein del av SIVA sitt inkubatorprogram sidan 2006. Inkubatorprogrammet er eit verktøy for nyskapande vekstbedrifter og gründerar, der vi tilbyr profesjonell rådgjeving til gründerar, kontorfasilitetar, fagleg og sosialt miljø, tilgang til investorar og nettverk. Formålet er å gjere bedriftsutviklinga meir effektiv og dermed auke vekst, verdiskaping og overlevingsevne i bedriftene.

Gjennom inkubatorprogrammet til SIVA får Kunnskapsparken tilskot til å jobbe målretta med gründerar og innovasjon i lokalt næringsliv. Dette betyr at gründerar og bedrifter som blir teke med i vårt inkubatorprogram får inntil 75 prosent rabatt på våre tenester.

Vårt inkubatorprogram passar for deg som ønsker å utvikle ein nyskapande forretningsidé til levedyktig bedrift – og omfattar gründerar og bedrifter i heile fylket. Gjennom inkubatorprogrammet har vi eksempelvis hjulpe fram bedrifter som Melin Medical på Sandane, INTIN i Førde, og nLink i Sogndal.

– Vi har kunnskapen, verktøya og nettverket som gjer det litt enklare for deg å lukkast. Når Kunnskapsparken stig i tilskotspyramiden til SIVA får vi meir musklar – men då treng vi òg fleire gode prosjekt, fortel Roger Ulvestad, inkubatorleiar.

Eit løft for inkubasjonsprogrammet

Ei nasjonal evaluering av Sivas sine operatørar innan næringshage- og inkubasjonsprogrammet har resultert i nye og meir effektive tilskotsmodellar. I tillegg aukar programtilskota med til saman 15 prosent. Totalt vil Siva dei kommande åra utbetale om lag 164 millionar kroner årleg i tilskot, fordelt på 35 inkubatorar og 40 næringshagar.

– Etter innføringa av meir målretta tilskotsmodeller i 2016, har vi opplevd rekordresultat innan både inkubasjons- og næringshageprogrammet, seier Kjerstin Spjøtvoll, direktør innovasjon i Siva på eigne nettsider.


Sjå vår infofilm:

Lokalt næringsliv med på forskingsprosjekt

Teknoløft Sogn og Fjordane har fått 40 millionar til å bygge eit sterkt forskings- og utdanningsmiljø som er relevant for næringslivet i fylket.

I Teknoløft skal det byggjast eit sterkare teknologisk forsking- og utdanningsmiljø ved Høgskulen på Vestlandet og i Vestlandsforsking.

– Vi skal byggje opp kapasiteten. Vi skal tilsette fleire professorar, doktorgradstipendiatar og utarbeide nye fagtilbod ved Høgskulen. Vi skal auke kompetansen for å tilby den til bedriftene i fylket, fortel Erik Kyrkjebø ved HVL, leiar for prosjektet.

To fokusområde

Teknoløftet har to fokusområde:

 1. Tilby bedrifter etter- og vidareutdanning, for å auke kunnskapen.
 2. Forske på spesifikke problemstillingar som bedrifter har.

Vi treng bedriftene til å være frampå innan begge områda. Ønskjer dei kompetanse på eitt område, kan vi til dømes bygge opp eit tilbod. Kjem bedriftene med gode problemstillingar, kan vi finne meir relevante forskingsresultat.

– Vi etterlyser no slike problemstillingar hos bedrifter, som stipendiatane og andre i prosjektet kan ta utgangspunkt i, fortel Kyrkjebø.

Andre område prosjektet kan hjelpa med, kan vere problemstillingar korleis store datamengder i bedrifta kunne vore nytta, eller om ein treng å vite meir om digitalisering og robotisering. For sistnemnde er fokuset korleis robotar kan arbeide saman med menneska, avlaste ved tunge løft, utføre gjentakande arbeidsoperasjonar eller liknande.

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd, Sogn og Fjordane fylkeskommune og Sparebanken Sogn og Fjordane. Ei rekkje bedrifter er med i arbeidet, både som referansebedrifter og medlemmar av styringsgruppa. I tillegg er Kunnskapsparken og Sintef med i samarbeidet som skal gå fram til 2024.

Kunnskapsparken si rolle

Kunnskapsparken skal vere kanal og budbringar ut til næringslivet og vice versa. Vi har tett kontakt med næringshagar, kommunane sine næringsselskap- og tilsette, og vi har nettverk i ulike bransjar i næringslivet i fylket.

– Saman med forretningskompetanse og verktøya vi kan tilby, skal vi bidra til forskingsinitierte innovasjonar og nye bedrifter, og at eksisterande bedrifter får forskingsbasert kunnskap som dei kan bruke i si utvikling, forklarer Jøril Hovland i Kunnskapsparken.

En del bedrifter i fylket har allereie vore med som støttespelar i prosjektutviklinga, men Teknoløftet vil ha med fleire.

– Det er ikkje ein eksklusiv klubb dette. Vi vil ha med alle bedrifter som ser eit behov for digitalisering og robotisering, enten du helde til i Måløy eller i Årdal, fortel Erik Kyrkjebø.

Første seminar på Skei

7. november vil det bli arrangert seminar for alle i næringslivet som er interessert i dette. Her er referansegruppa, styringsgruppa og alle interesserte frå næringslivet invitert til å drøfte behova for etter- og vidareutdanningstilbod i næringslivet, studentoppgåver, kva relevante case stipendiatane i prosjektet kan bruke i sine forskingsprosjekt, og kva andre mogleg former for samarbeid næringslivet ynskjer mot prosjektet.

Meld deg på her.

 

Er du nysgjerrig på å vite meir? Sjå på linkane under, eller kontakt joeril@kpsf.no 


Les meir om prosjektet:

Hels på vår nye trainee

Tuva Eide (25) har erfaring og eigenskapar som passar oss godt.

Eide har ein fersk mastergrad i lomma, i entreprenørskap, innovasjon og samfunn frå NTNU Trondheim. Frå før har ho ein bachelorgrad i statsvitskap og språk frå Sør-Afrika. No har ho starta som trainee hos oss i Kunnskapsparken, med tittelen forretningsutviklar – noko vi er veldig glade for.

Ho er ein del av Framtidsfylket sitt traineeprogram for 2018/2019. I følge kollega Hilde Grinde er traineeprogrammet eit flott tiltak for nyutdanna som vil ut i arbeidslivet, og ei moglegheit for bedrifta til å finne unge, skarpe hovud.

– Tuva passar godt inn i gjengen, med relevant bakgrunn og eigenskapar som passar oss godt. Ho har allereie ei god forståing av korleis verkemiddelapparatet og systemet for nyvinningar fungerer, så ho vil passe godt inn som forretningsutviklar hos oss, fortel Grinde.

Eide har vore involvert i startup-miljøet i Trondheim, mellom anna som medlem av ein oppstartsbedrift. Likevel er det som tilretteleggjar, utviklar og nettverksbyggjar ho trivst best.

– Eg var på Framtidsfylket si karrieremesse i Trondheim i januar, og vart kjend med arbeidsmoglegheitene i Sogn og Fjordane. Då Kunnskapsparken kom med ei ledig traineestilling var eg ikkje i tvil om at eg skulle søkje.

Kontorplass på Peak Sunnfjord

Eide skal jobbe frå Førde og vere tett på arbeidet med Helse Førde og Høgskulen på Vestlandet. Etter kvart skal ho sitte på Peak Sunnfjord, eit «coworking space». Her har ulike verksemder, som arbeider for vekst og utvikling i fylket, moglegheit til å arbeide tettare saman. Ho skal vere tilgjengelig for gründerar som kjem med sine idear, samt bidra med å skape eit miljø for innovasjon og nytenking i byen.

Stavangerjenta har budd og jobba i Førde i litt over ei veke, og ho trivst godt allereie.

­– Til no har det vore veldig sosialt. Eg har helsa på mange flotte menneske gjennom jobben, og det er mykje spanande som skjer kvar dag. I tillegg har fjella og naturen levert rimelig bra, fortel ho.

Rekkje stiutvikling har utvikla «den nye ballbingen»

Roald Eidsheim har møtt mykje motstand i sine fire år som gründer. Men no har han funne eit konsept som funkar.

Rekkje Stiutvikling byggjer stiar og leikeparkar for sykkel. Dei har heile vegen trudd på idéen om å byggje berekraftige stiar, som toler hard bruk og legg til rette for syklistar. Men marknaden har ikkje vore moden. Før no.

– Det er noko heilt anna å presentere idéane våre i dag. Folk lytter og skjønar at vi kan noko. Klart vi er blitt flinkare på å drive forretning, men eg trur òg fokuset har endra seg. Folk er meir opptekne av berekraftig bruk av naturen, fortel Eidsheim.

Som ferdigutdanna landskapsplanleggjar og med ein brennande lidenskap for stisykling, starta han Rekkje Stiutvikling for snart fire år sidan. Allereie då var han skråsikker på at ideen om å få på plass fleire tilrettelagde sykkelstiar var smart.

Inkubator-bedrift

Han kom fort inn i pre-inkubasjon hos Kunnskapsparken og gjekk vidare til tre år i inkubatorordninga. Det betydde rådgjeving, nettverk, midlar og kontorplass.

– Roald kom til oss med mykje kompetanse og lidenskap. Han hadde ein forretningsidé vi fant veldig spennande. Han såg at tursykling var ein stor og voksande trend i utlandet, og at dette ville bre seg til Noreg, fortel Hilde Grinde, forretningsutviklar i Kunnskapsparken.

Grinde veit at Rekkje har fått kjenne på utfordringane med å jobbe mot ein umoden marknad, men hu trur òg det har spissa produktet enda meir.

– Det har vore veldig lærerikt å vere ein del av inkubatorordninga. Via nettverket fekk eg med Luster kommune og Sogn Skisenter på mitt første oppdrag. At eg fekk stønad frå start, gjorde det lettare å realisere ideen min. Eg skaffa gode kontaktar og forma forretningsideen min til det betre, fortel Eidsheim.

Vi i Kunnskapsparken synast det har vore spennande å følgje Rekkje frå idéstadiet til ei bedrift som nå står på eigne bein. Og vi er særs glad for å ha Rekkje rundt oss vidare, som inspirator og erfaringsformidlar til gründermiljøet FUS på Campus Sogndal.

– Eg har vore sta. Tross mykje motgang, folk som pratar og ikkje handlar, og folk som ikkje vil bli med på prosjekta, har eg vunne gjennom til slutt. Det har lønna seg å vere sta, påpeikar Eidsheim.

Pumptrack er den nye ballbingen

Det har gjort at Rekkje i dag er to fulltidstilsette og fem som jobbar på prosjekt og sesong. Blant dem er Lars Melbye og Kristian Ertnes med som partnarar i firmaet. Dei byggjer stiar og sykkelarenaer langt utanfor fylkesgrensene. Og deira mest populære produkt, er det ein kallar pumptrack. Det er som ein skaterampe for syklistar, der ein pumpar sykkelen over kuler og rundt doserte svigar for å hald fram farten.

– Til nå har vi byggja fem pumptracks og marknaden er langt frå metta. Eg trur vi har skapt den nye ballbingen. Dette er eit produkt som kan stå kor som helst, det treffer brukarar i alle aldrar og kan nyttast uansett kor god du er til å sykle, forklarar Eidsheim – og skyter inn:

– Det eksisterer over 2000 ballbingar i Noreg, så det betyr at potensialet i marknaden vår er stor. Vi må berre få kommunar og idrettslag med oss, seier Eidsheim med eit smil.

Som ferdigutdanna landskapsplanleggjar og ein brennande lidenskap for stisykling, starta Roald Eidsheim berdiften Rekkje stiutvikling for snart fire år sidan. I dag er Rekkje stiutvikling to fulltidstilsette og fem som jobbar på prosjekt og sesong. Alle foto: Rekkje stiutvikling

Vil du møte investorar? Bli med på Kapitaldagen

Hender fylt av mynter der en spire kommer opp fra pengene

Korleis skaffe midlar til utvikling og vekst? Korleis finne nokon som vil investere pengar i din idé?

Bedrifter treng kapital for å vekse. Tilgang på risikokapital er viktig for å utvikle gode prosjekt i vårt fylke.

Saman med Innovasjon Norge, Sogn og Fjordane Næringsråd, NHO Vestland og Aksello, inviterer vi til ein kapitaldag i Førde 19. september.

Her møter du både spanande investormiljømiljø på Vestlandet, etablert næringsliv og oppstartselskap som søkjer kunnskap om, eller finansiering av sine idear og prosjekter.

Det vil i etterkant av arrangementet bli høve til individuelle møter med investorane. Dette avtalar ein undervegs i arrangementet.

Meld på di bedrift

Har di bedrift behov for kapital til vidare vekst og kan vere ei interessant investering for ein investor? Det er plass til at utvalde bedrifter kan få pitche for investorane under arrangementet. Dette gjer du i påmeldingslenka (frist 07. september).

MELD DEG PÅ!


Program:

Tid: 19. september kl 10:00.
Registrering frå kl 09:30

Stad: Scandic Sunnfjord Hotell, Amfi Eikås

Konfransier: Kristine Kopperud Timberlid, Innovasjon Norge Vestland.

09.30: Registrering

10.00: Velkommen v/Kristine Kopperud Timberlid, Innovasjon Norge Vestland

10.10: Viktigheita av lokale kapitalmiljø v/Leon Bakkebø, Sogn og Fjordane Næringsråd

10.20: Business Angel Network v/Hege Elvestad, Connect Vest

10.40: Kaffipause med litt mat

11.00: Tripod Capital Collective v/Roald Brekkhus, Lean Entrepreneur & Investor

11.20: Fjord Invest, investormiljø, Førde

11.35: Sogn og Fjordane-fondet, pre-såkornsfond

11.40: Pitcherunde – investorklare selskap

12.30: Minglelunsj

13.15: Paneldiskusjon: Korleis tenker dei lokale bankane. Sparebanken Vest og Sparebanken Sogn og Fjordane

13.35: Novela, investormiljø, Ålesund

13.55: Atlantis Vest AS v/Johnny Haugsbakk, CEO Elcap Invest

Beinstrekk – 15 min

14.30: Pitcherunde – nye spennande oppstartsselskap

15.20: Oppsummering v/Silje Rødeseike, NHO Vestlandet

15.30: Vel heim

Etter arrangementet blir det høve til individuelle møter med investorane. Møteavtalar gjer vi undervegs.

MELD DEG PÅ!

Få 300.000,- i fødselshjelp til din idé

Sparebanken Vest sitt næringsfond i Sogn og Fjordane ønskjer å hjelpe gode idear og tilbyr pengestøtte på inntil 300.000 kronar per prosjekt.

Fondet skal gi fødselshjelp til idear i ein tidleg fase, gjerne før dei får hjelp av verkemiddelapparatet. Dette gjeld gründerarar i startgropa og bedrifter som ønskjer å utvikle seg.

Typiske aktivitetar ein kan få stønad til:

 • utgifter til marknadsundersøkingar
 • produktutvikling
 • utarbeiding av forretningsplan
 • utgifter til etableringsrettleiing
 • utvikling av prototypar

Ikkje berre pengar:

Gjennom eit aktivt styre tilfører næringsstiftinga noko som ikkje kan målast i kroner:

 • Råd
 • Nettverk
 • Sjølvtillit
 • Oppfølging

Krav til søknadar:

Fondet støtter opp om nyskapande og framtidsretta idear med vekstpotensiale, eller interessante miljø i vekst. Nokon idear kjem ikkje under fondet sine rammar, sjå her for meir informasjon.

I søknaden ønskjer vi forretningsidé, kva det blir søkt stønad til, kostnader, finansiering og om personen/bedrifta bak. Det er ikkje eige søknadsskjema, det er lågterskel i høve formalitetar.

Send søknad på e-post til joeril@kpsf.no. Spørsmål rettast til Jøril Hovland 48219780.

Søknadsfirst er 22. september.