Skriveverkstad SkatteFUNN: Skei, 14. august

Kunnskapsparken Sogn og Fjordane arrangerer i samarbeid med Forskingsrådet og Fylkeskommunen i Sogn og Fjordane aktiv skrivedag i SkatteFUNN: Skriveverkstad.

SkatteFUNN er ei skattefrådragsordning for bedrifter som utviklar nye eller betre varer, tenester eller produksjonsprosessar. Lurer du på om SkatteFUNN er noko for di bedrift, eller er du i gang med ein søknad? Kom på SkatteFUNN-skriveverkstaden 14. august. Der vil du få informasjon frå Forskingsrådet om kva du kan få økonomisk støtte for gjennom SkatteFUNN, og kva du må leggje vekt på i søknaden for å få godkjent prosjektet ditt. Last ned brosjyre om SkatteFUNN her.

På skrivedagen jobbar du med ditt prosjekt og får råd til utfylling av søknadsskjema med målsettingar, FoU-utfordringar og aktivitetar. Vi vil gå trinnvis gjennom søknaden og gi råd undervegs. Hugs å ta med PC/nettbrett.

Sogn og Fjordane fylkeskommune vil informere om regionale ordningar for forsking og innovasjon. Du kan også diskutere moglegheiter for bedriftsutvikling med Kunnskapsparken Sogn og Fjordane som stiller med forretningsutviklar. Rådgjevar frå Innovasjon Norge vil også vere tilgjengeleg.

PROGRAM:

 

09:30

Kaffien står klar

10:00

Velkommen

10:05

Regionale ordningar for forsking og innovasjon

10:15

SkatteFUNN  – Kva og korleis?

11.00

Kom igang:  Innlogging og oppretting av søknad og start skriveøkt

11:30

Lunsj

12:00

Skriveøkt, med rettleiing undervegs, fortset
14:45 Oppsummering og vel heim

PÅMELDING
Skrivedagen er den 14. august på Skei på Thon Hotell Jølster.
Påmeldingsfrist er 9. august.

Meld deg på her.

Ta kontakt med Jøril Hovland (48219780 eller joeril@kpsf.no) om du har spørsmål.

Velkomen til ein produktiv skrivedag i SkatteFUNN!

No kjem Fjordane Virtuelle Campus!

Brikkene har falle på plass: No kjem Fjordane Virtuelle Campus!

Fjordane Virtuelle Campus (FVC) har dei siste dagane nådd tre milepælar som gjer det mulig å realisere planane om desentraliserte studie innan høgare utdanning på Nordfjordeid, lab til utdannings- og forskingsarbeid i bedriftene og klyngeutvikling av elektro/automasjon-, bygg- og enøk-miljøet på Vestlandet.

Både Sogn og Fjordane fylkeskommune og Sparebanken Vest går inn med finansiell støtte til etableringa av Fjordane Virtuelle Campus, med høvesvis 8 og 1,65 mill kr. I tillegg vart det i dag kjent at FVC får ei løyving frå Stortinget i Revidert Nasjonalbudsjett på 2 mill kr til vidareutvikling av klyngesatsinga. Alt dette kjem i tillegg til det bedriftene går inn med av kapital.

Sogn og Fjordane fylkeskommune går inn med i alt 8 millionar kroner til FVC. Prosjektet vart presentert av prosjektleiar Trond Haavik frå Segel på Politikardagen i førre veke. Initiativtakar og prosjektansvarleg Hans Inge Solheim i Normatic seier at i samtalane som vart gjennomførde med fylkespolitikarane kom det tydeleg fram at dei hadde brei støtte på tvers av alle parti og frå alle delar av fylket. «Dersom vi skal utvikle denne klynga som i dag har sterke posisjonar på den nasjonale marknaden, så må vi tenke nytt med omsyn til korleis vi skaffar oss og held på kompetanse og utviklingskapasitet som trengst for å halde tritt med den raske utviklinga», seier Sigurd Reksnes (SP).

Rektor Reidar Grønli ved Fagskulen i Sogn og Fjordane seier at etableringa av FVC er eit viktig bidrag til utviklinga av klyngemiljøa som er iferd med å slå rot i ulike delar av fylket. «Det er positivt at FVC ser samspelet med desse og andre klynger nasjonalt og internasjonalt som ein viktig del av si utvikling. Dette samsvarar òg med Fagskulen sin strategi om å medverke til auka samspel mellom dei ulike teknologiklyngene i fylket», seier Rektor Reidar Grønli.

På torsdag arrangerte vekstselskapa i Nordfjord i samarbeid med Sparebanken Vest eit møte om Vestlandsmeldinga – Kva vil vi med eit nytt Vestland? Sparebanken Vest ser tydelegvis at ein del av svaret ligg i å stø opp under etableringa av FVC, og går inn med 1.650.000,- kroner til FVC. Det er ein betydeleg styrking av den private delen av finansieringa av denne klyngesatsinga, noko initiativtakarane er særs takksame for.

Under same arrangement kom til slutt den store overraskinga at Stortinget i Revidert Nasjonalbudsjett har funne rom for å yte eit bidrag på 2 mill NOK til satsinga som har som ambisjon å vere ein «attraktiv node» nasjonalt og internasjonalt for fagområda elektro/automasjon, bygg og enøk. Ordførar Alfred Bjørlo (V) seier at dette er etter initiativ frå Venstre, og kjem på bakgrunn av presentasjonar av FVC dei siste månadene for både Forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø, Kommunal- og regionalminister Monica Mæland, Statsminister Erna Solberg og Venstres medlem i Finanskomiteen, Abid Raja. – FVC har vekt stor entusiasme i regjeringa og regjeringspartia, fordi det er eit heilt konkret døme på korleis ein kan gå «frå prat til handling» når det gjeld å flytte høgare utdanning og forsking nærare bedriftene ute i distrikts-Noreg. – Eg er difor svært glad for at Venstres Abid Raja tok initiativ til å få ei slik løyving på plass, og fekk støtte frå dei andre regjeringspartia.

Løyvinga i Revidert nasjonalbudsjett kom heilt uventa på initiativtakarane bak FVC. Initiativtakar Hans Inge Solheim seier at dette gjer det mogleg å styrke ytterlegare klynge- og innovasjonsarbeidet mellom bedriftene som blir med i Fjordane Virtuelle Campus.

Prosjektleiar Trond Haavik seier at i utviklingsarbeidet har Styringsgruppa vore avgjerande for å nå fram til planane som no ligg føre. Gruppa har vore leia av Hans Inge Solheim (Normatic) og har elles bestått av Reidar Grønli (Fagskulen), Helge Robert Midtbø (Helse Førde), Alfred Bjørlo (Eid kommune), Arne Steinsvik (Nordplan) Tore Hjelle (Eid Elektro), Jarle Melheim (Caverion) og Ronny Kjøde (Henden Elektro). Rektor Ove Bjørlo og avdelingsleiar Ove Lillestøl ved Eid vidaregåande skule og Olav Hjelle i Stad Vekst har og vore sterkt involvert i prosessen.

I tillegg har Måløy Academy ved Sindre Kvalheim og Øyvind Reed bidrege med gode innspel som gir grunnlag for tett samarbeid vidare.

Nordfjordeid Næringshage AS er stønadsmottakar og skal endre namn og utvide aksjekapitalen slik at fleire bedrifter kjem inn på eigarsida. Største eigar i dag er Siva som er svært positive til denne satsinga. Siva er Statens aktør for utvikling av klyngemiljø i heile landet, og FVC vil såleis kunne utviklast som ein attraktiv node i dette nettverket der Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane og er ein del av.

 

Elevane fekk gründeren til å utvikle eit betre produkt

Det starta med «Skoleflink» i 2016. No har ideen til Kristoffer blitt fornya i selskapet Eduplaytion, takka vere dønn ærlege skuleelevar.

– Eg har brukt elevar frå ulike barneskuler flittig. Dei har vore med på alt frå design, spelereglar og historieoppbygging. Skal ein lage eit produkt for born, må dei kjenne seg igjen. Eg kan ikkje anta kva som er kult og fungerer, fortel Kristoffer Hundershagen.

29-åringen er overtydd om at born ikkje vert fenga på same måte i dag som for ti år sidan. Digitalisering har ført med seg kravstore born og unge. Dette må vi ta inn over oss.
Difor ønskjer Hundershagen å lage eit produkt som snakkar elevane sitt språk.

Kristoffer Hundershagen har erfart kor mange elevar som sliter med matematikk. Han vil hjelpe dei å lære betre, med eit digitalt alternativ til skuleboka.

Starta med «Skoleflink»

Naustedølingen jobba sjølv som lærar på ein barneskule i Naustdal då han erfarte kor mange elevar som sleit med matematikken. Han ville hjelpe dei å lære betre, ved å utvikle eit digitalt alternativ til skuleboka.

I 2016 lanserte han Skoleflink, ein plattform med leksehjelp og videobibliotek. Her kunne elevane lære matematikk, spansk og tysk ved hjelp av moderne videoar.

– Skoleflink vart godt motteken. Det var eit behov og mange var villige til å prøve det ut. Men slik vi laga produktet, vart det ikkje integrert godt nok i kvardagen til elevane. Det vart ein ekstra ting elevane skulle styre med heime når dei gjorde lekser. I ettertid ser vi at vi skulle gjort ting litt annerledes for å få ein større etterspurnad, fortel Hundershagen.

Kristoffer skjønte at dei måtte endre kurs. At fleire tusen elevar lærte å meistre matematikken betre, styrka hypotesen deira om at behovet var der. Det var måten dei angrep marknaden på som måtte endrast.

La om taktikken

I dag, to år seinare, har Skoleflink vorte til Eduplaytion. Eit spelutviklingsselskap som i første omgang kjem med eit matematikkspel. Og no har 29-åringen innsett at dei beste produktutviklarane og kritikarane er elevane sjølv.

– Vi vaksne har ofte eigne førestillingar om korleis ungar opptrer og reagerer. Det blir fort feil. Difor har vi valt å nytte elevar meir aktivt i utviklinga og lære korleis dei faktisk agerer. Vi må tørre å spørje «Kvifor vart du lei no?», «Kva var kjedeleg med dette?», «Kva gav deg motivasjon til å forsetje?» «Korleis skulle du ønskje det var?» osv.

Det krevjande arbeidet med brukarmedverknaden ser ut til å gi resultat.

Etter ein demotest med 400 elevar frå 5. til 7. klasse, kom det tydeleg fram at matematikkspelet Numetry var inne på noko.

Fekk god stønad

No har Eduplaytion fått napp hos investorar og hjelpemiddelapparat. Etter ein demotest med 400 elevar frå 5. til 7. klasse i fjor, kom det tydeleg fram at matematikkspelet Numetry var inne på noko. Dei såg eit betydeleg potensiale og fann ein unik moglegheit.

– Dette gav oss ein utløysande effekt med tanke på finansiering. Vi fekk midlar frå blant anna Innovasjon Noreg og Sparebanken Vest-fondet til å utvikle oss vidare. Sunnfjord Utvikling hadde allereie vorte med å finansiert første prototype. Vi fekk òg bli med på mentorordninga til Innovasjon Noreg, fortel Hundershagen.

Dei er òg medlem av Media City Bergen og Oslo EdTech Cluster. I tillegg er dei ein del av inkubatorordninga til Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane, og håpar å komme seg inn i Peak Sunnfjord ein gong på nyåret. Her møter dei forretningsutviklarar som både er kravstore og gode sparringspartnarar.

– Eduplaytion lagar eit digitalt produkt som er kostnadskrevjande. For oss i Kunnskapsparken er det viktig at gründerar har orden i eige hus. Eduplaytion har berre vore i inkubatoren vår i knappe to månader, så det naturlege fokuset no er budsjett- og likviditetsarbeid. I tillegg blir det viktig å få til ei god marknadsintroduksjon og sal framover, seier Hilde Grinde, ei av fire forretningsutviklarar i Kunnskapsparken som jobbar med Eduplaytion AS.

Får med ekspertar

På vegen har Kristoffer fått med seg mange folk. I dag har han 10 samarbeidsskular i Noreg, med blant anna Eikefjord og Slåtten skule i Sogn og Fjordane.

– Allereie under utviklinga av Skoleflink fekk eg med meg ei teknologibedrifta QuickTech i Brasil, drive av Magnus Berglund. Dei jobbar eg fortsatt tett med når det gjeld utvikling og design. No er vi i gang med å byggje opp eit sterkare fagleg team, slik at vi kan bli betre på godt innhald.

Til forskjell frå det som er på marknaden i dag, ønskjer ikkje Eduplaytion å digitalisere lærebøker og skuleoppgåver. Deira fokus er å skape eit trygt og kjend miljø for elevane. Målet er å akselerere barna sine interesser for å lære matematikk på deira premisser. Gjort riktig, er dei overtydd om at dette vil gje ein raskare progresjon.

– Difor har vi fått med oss ressurspersoner frå ulike høgskular og universitet, samt fire matematikklærarar med lang fartstid i skulen. Dei gir oss eit bra fagleg team, seier Hundershagen.

Treng fleire investorar

No er dei i dialog med nye investorar. Ved å vere med i ulike nettverk og delta på samlingar, møter dei folk over alt. Dei må vise moment og drivkraft, noko dei har – utan tvil. Med stor vekst på kort tid, håper dei fleire investorar vil bli med på laget.

– Vårt sterke fokus på medverknad frå elevane, gjer oss unike. Vi nyttar elevane til alt, i alle fasar av utviklinga. I mine auge gjer dette produktet betre og meir treffsikkert.  

Les meir om Edupalytion på deira nye nettside.

Bilde teken i Brasil (f.v.): Carlos Rodrigues, Mario Moura, Gustavo do Silva, German Barros, Alberto Alves, Kristoffer Hundershagen, Magnus Berglund. Ikkje tilstades Patrick Holleman.

«Bygdeblokka» skal huse framtidas bygdefolk

Med ny velferds- og omsorgsteknologi, solfangarar til varmtvatn og gras på taket, skal Nordbohus bygge moderne bygdeblokkar tilpassa folk på bygda.

Bygde-Noreg står ovanfor ei stor eldrebølge. Dette aukar etterspurnaden etter ei lettstelt og meir tilpassa busituasjon, med teknisk innovasjon som gjer det mogleg å bu heime lengre.

Samstundes er det eit aukande behov for bustader til nyetablerarar og vaksne med utflytta born. Dei ser gjerne etter bustadar med tilgang på felles løysingar og sosiale møteplassar.

Færre folk og lågare bustadpriser

Prosjektet «Bygdeblokka» er starta av Nordbohus. Dei ønskjer å skape ein boligblokk tilpassa folk i slike livsfasar, som bur på bygda. Det betyr at blokka skal vere tilpassa fleire brukargruppar og tilby ein busituajon du kan leve med i mange år.

– Vi har ønskja å skape eit konsept tilpassa behov og etterspurnad. Det er færre folk på bygda, så vi kan ikkje byggje for stort. Difor skal bygdeblokka ha maks fire etasjar, i tillegg til parkeringskjellar. Og viktigast av alt: Bustadprisane på bygda er lågare enn i byane, så vi må finne ein pris folk vil betala, fortel Dag Loftesnes, dagleg leiar i Nordbohus.

Kva treng folk i dag?

Nordbohus har levert bustader i Sogn i snart 20 år. Hovudleveransen har vore einebustadar, men dei siste åra har dei sett ei endring i marknaden. Mange etterspør mindre bueiningar.

– Folk vil ha nøkkelferdige leilegheiter. Dei vil ha det enkelt og framtidsretta. I tillegg kjem eldrebølga, som gir eit behov for fleire bustader der folk kan bu lenger heime, fortel Loftesnes.

Då gjeld det å byggje leilegheiter som legg til rette for ulike behov. Det er slik Nordbohus tenkjer. Alle leilegheitene skal vere klargjort for nyaste velferds- og omsorgsteknologi – for alle livsfasar. Det betyr at du kan flytte inn nå og bli gamal i leilegheita. Treng du heiseanordningar, rullator, rullestol, golvbelysning som førebygg fall eller andre hjelpemiddel på eit tidspunkt, så treng du ikkje flytte veggar, bygge om badet eller leggje nye røyr. Forarbeidet er allereie på plass, så tilpassingane kan gjerast rimeleg og effektivt.

– Vi er i dialog med kunnskapsmiljø som Sintef, Høgskulen på Vestlandet, NTNU og Distriktssenteret. Dette for å få hjelp til å sjå kva behov vi har i framtida. Vi vil sjå korleis vi kan møte framtida, både med tanke på eldrebølga, og med fokus på miljø og teknologi, fortel Loftesnes.


Her frå ein workshop på Kaupanger.

Samarbeid med lokale aktørar

Å få til slike leilegheiter til ein god pris, er ein utfordring. Ein blokk med ni einingar, som skal dele på utgiftar som heis, parkeringskjellar og anna fellesareal, blir fort dyrare enn ein blokk med mange einingar.

– Difor har vi utvikla eit konsept til ein pris vi trur marknaden er villig til å betala, eit konsept vi har jobba med i over fire år.

Nordbohus har fått med seg Jatak Kaupanger og Holen Installasjon til å realisere konseptet. I tillegg har dei med seg gode ressursar frå Nordbohus Gjøvik og Nordbohus Modum.

I planleggingsprosessen har det vore fokus på å effektivisere og standardisere byggje- og planprosessene. Saman skal dei byggje elementbaserte bygg av tre, der mykje forberedast på fabrikk og monteringstida vert lågare.

Partane har nyleg vore i Litauen og sett meir på modulbaserte bygg, mellom anna modulbaserte bad. Dette gav mange idear til gode løysingar med effektiv produksjon og monteringstid. Dei har òg vore i kontakt med Bano på Sandane.

– Vi er i gang med eit pilotprosjekt på Leikanger, der vi håper å starte salet/byggjeprosessen i løpet av 2019, fortel Loftesnes.

– Eit framtidsretta prosjekt

Kunnskapsparken Sogn og Fjordane kom inn i prosjektet i 2017 og har fungert som prosjektleiar med det koordinerande ansvaret. Etter eit tett samarbeid med Arne Monrad Johnsen i Fylkeskommunen i Sogn og Fjordane, har bygdeblokka fått innvilga FOU-startpakke.

– Bedriftene skal kunne fortsette med sin kjerneverksemd, sjølv om dei driv med utviklingsarbeid. Då er det fint at vi kan komme inn og hjelpe til med rapportering, framdrift og organisering, fortel Hilde Grine, forretningsutviklar i Kunnskapsparken Sogn og Fjordane.

Partnarane har hatt fleire workshops, vore i kontakt med akademia og gjennomført studieturar. Samarbeidet har bidratt til kunnskaps- og nettverksdeling, og at en i dag samhandler på eit nytt nivå – med mål om å skape den optimale bygdeblokka.

– Målet har vore å lage eit konsept med gode fellesløysingar, der trebygget kan setjast opp av lokale entreprenørar, til ein pris som er overkommeleg for målgruppa. Arbeidet med å utvikle konseptet har vore tid- og ressurskrevjande. Her har dei gjort ein kjempejobb, skryt Grinde.

Møt naboane til kaffi

Grinde trekker òg fram fellesareal som eit viktig fokusområde i prosjektet. Folk er oppteken av å ha møteplassar og dekke behov som kanskje forsvinn når ein flyttar frå einebustad til leilegheit.

– Samfunnet effektiviserast og digitaliserast, og viktige sosiale møteplassar forsvinn. Dette har bygdeblokka prøvd å gjere noko med. Vi har mellom anna sett på muligheita for bibliotek, arbeidsstove, ekstra oppbevaring og ei ekstra leilegheit til bruk ved besøk og liknande. Her er mange moglegheiter, ein må berre finne ein smart måte å utføre dette på, slik at prisen på bustaden ikkje blir for høg.

– Framtidas boligblokk tar høgde for både miljø, teknologi og det kommande eldrebølga. Tenk om folk flest kan bu heime lenger og samtidig møte folk i ulike fasar i livet i fellesareala i blokka, til dømes kaffikroken, seier Grinde.


Her frå studietur til Litauen for å sjå på modulbaserte løysingar.

 

Kvifor du skal bli med på Fjellpitch?

Nlink har vore ny gründerbedrift i Sogndal og veit kor viktig nettverk og rådgjeving er.

Håvard Halvorsen fortel om Nlink As si utvikling gjennom 10 år, frå nyoppstarta gründerbedrift til eit veletablert robotselskap. Han oppfordrer alle til å delta på Fjellpitch under Fjellsportfestivalen 22. februar.

Her får du sjansen til å vinne rådgjeving, kontorplass og pengar for å drive din forretningsidé framover.

Sjekk ut arrangementet på Facebook.