Årets gründer 2014

Back to Start, Intempo, Mediebruket, Pixelwerk og Vendanor er alle finalister til kåringen av årets gründer 2014. Bedriftene representerer et bredt spekter og er alle gode og verdige kandidater.

Vinneren kåres under Temposeminaret i Florø den 31.oktober. Du har fortsatt mulighet til å stemme fram din favoritt.

Les mer om bedriftene og stem fram din favoritt her.

Store muligheter for små og mellomstore bedrifter!

Etter ønske fra næringslivet i regionen så kan vi nå tilby et informasjonsmøte og søknadsskriverkurs om SMB-instrumentet! Om du er en bedrift med internasjonale ambisjoner, så er dette en fin mulighet for deg til å bli orientert om gode finansieringsmuligheter.

Søknadsskriverkurs for SMB-instrumentet arrangeres onsdag den 6. november i Sogndal
Det er begrenset antall plasser og fortløpende påmelding.
Kurset er gratis.

Meld deg på til kontaktperson John Tveit på epost: john.tveit@innovasjonnorge.no i Enterprise Europe Network Norge/Innovasjon Norge. John Tveit kan kontaktes på tlf.nr. 980 28 771.
Kunnskapsparken v/Hilde Grinde kan også kontaktes på tlf.nr. 908 57 394.

Om datoene ikke passer så arrangeres kurset også i Kristiansand, Stavanger, Bergen og Skien. Se datoene her.


Hvem kan søke støtte?
Små og mellomstore bedrifter med høye ambisjoner om internasjonalisering og vekst kan søke. Bedrifter kan søke alene eller sammen med andre. Ordningen skal sikre at innovative idéer når markedet. Målgruppen er primært etablerte bedrifter, men start-up bedrifter er på ingen måte utelukket.

Hva kan SMB-bedrifter få støtte til?
Gjennom SMB-instrumentet kan små og mellomstore bedrifter få finansiell støtte til kommersialisering av innovative idéer innenfor en rekke temaer og fagområder (helse, mat, hav, bio-økonomi, energi, klima, transport, samfunnssikkerhet med flere). Det er 3 faser i SMB-instrumentet. Støtten gis i form av tilskudd og rådgiving.
Det er også mulig å få økonomisk støtte gjennom PES til å skrive søknader både til fase 1 og fase 2 i SMB-instrumentet. 

 • Fase 1 – Konsept og mulighetsstudie (-6 mnd.):
  Engangssum på 50 000 Euro.
  Aktiviteter kan være risikovurderinger, kartlegging av immaterielle rettigheter, design, pilotsøknad, partnersøk etc.
  Fase en skal resultere i en mulighetsstudie og en utvidet forretningsplan.
 • Fase 2 – Innovasjonsaktiviteter (1-2 år):
  Engangssum på mellom 0.5 og 2.5 millioner Euro.
  Aktiviteter i denne fasen kan være demonstrasjoner, testing, utvikling av prototyper, pilotering, oppskalering, markedstilpasninger, FoU etc.
  Etter fase to skal innovasjonen være klar for markedet.
 • Fase 3 – Kommersialisering:
  Aktiviteter i denne fasen kan være styrket tilgang til privat finansiering, nettverk, opplæring ol.

Program for SMB-søknadsskriverkurs:
Kurset gir en kort introduksjon til SMB-instrumentet og viser hvordan Enterprise Europe Network kan bistå deg med søknadsprosessen. Det er også fokus på hvordan du kan skrive en god søknad, deltakelsesregler og økonomiske støtteordninger til selve søknadsskrivingen. I tillegg så kan du få snakke med en rådgiver om ditt prosjekt.

Se fullstendig program her.

Les mer om SMB-instrumentet her.

Heidi Aabrekk ble årets gründerkvinne Vestlandet 2014

Gründer Heidi Aabrekk vant prisen som årets gründerkvinne 2014 for Vestlandet. Prisen ble utdelt på Gründerdagen i Førde den 21.oktober. De andre finalistene var Berta Lende Røed fra Bryne som har utviklet FuelBox og Therese Wigstrand fra Voss som drifter selskapet Tiljamid.

Heidi Aabrekk er gründer av inkubatorbedriften Intempo og har utviklet et pedagogisk materiell som skal forebygge lese- og skrivevansker.

Målgruppa er små barn i alderen 0-3 år der BRAVO-leken gjennom sanseopplevinger, bokstaver, ord og aktiviteter skal stimulere språk og motorikk hos barn.  Heidi er utdannet pedagog og har kombinert kunnskap innen hjerneforskning og pedagogikk.

BRAVO-leken er ment å være et supplement til samlingsstunder i barnehager, men familier kan også ha glede av leken. BRAVO leken lanseres nå også i Danmark.

Som vinner av årets gründerkvinne 2014 Vestlandet mottar Heidi Aabrekk kr. 50 000,-. Hun vil også gå videre til den nasjonale finalen i Oslo den 18.november. Her vil hun møte 5 andre regionale finalister.

Vi i Kunnskapsparken gratulerer Heidi Aabrekk med en velfortjent pris!

nLink er kåret til det beste start-up konseptet på RoboBusiness-konferanse

Inkubatorbedriften nLink ble valgt ut som 1 av 15 robotbedrifter til å delta på RoboBusiness-konferansen i Bosten. Konferansen har som mål å koble ulike aktører (investorer, sluttbrukere, potensielle samarbeidspartnere ol.) som kan bidra til raskere vekst. Alle start-up bedriftene fikk mulighet til å presentere sin forretningsidé der nLink gikk av med seieren som det beste start-up konseptet. nLink vant også publikumsprisen.

Se nLink sin pitch her.

nLink utvikler mobile boreroboter for byggebransjen der målet blant annet er å reduserer belastningsskader. Roboten skal assistere elektrikere, rørleggere, himlingsmontøerer og andre i oppmåling og boring i betongtak. I dag orienterer roboten seg i rommet og kan måle opp forhåndsdefinerte hull som den bårer med slagdrill. Målet er at roboten også skal bruke BIM-filer(Bygningsinformasjonsmodeller).

Vi i Kunnskapsparken gratulerer nLink med seieren!

 

Ny næringskjede med nye produkt til den veksande kosthold- og helsemarknaden?

Onsdag 12 november blir det arrangert dialogmøte på på Quality Sogndal hotell med dette på dagsorden. Vi får innleiarar med kunnskap i sine felt heile vegen frå virkestoff i potensielle planter, til utvikling av nye produkt, testing av desse og kva som må til for at desse skal kome ut i marknaden. Ein investor vil sjå problemstillinga frå si side og gi innspel på korleis finansaktørane tenkjer. Med denne kunnskapen som utgangspunkt arrangerer vi dialogkafé der alle kan delta og bli med å sjå etter potensiale  for etablering av slik produksjon. Kva har vi av ressursar, industri, kunnskap, finansierignsmulegheiter, osv. i Sogn og Fjordane som vi kan utvikle eller byggje vidare på?

Er dette av interesse, så bli med og meld deg!

Sjå meir om programmet og påmelding her: FRUKT OG BÆRPRODUKT FOR LENGRE LIV OG BETRE HELSE

Konferansen Lyden av menneske

Den 11. og 12. februar 2015 blir konferansen “Lyden av mennesket” arrangert på Haugland.

Helsefremming og innovasjon er temaet på konferansen kor målet er å styrke vestregionen i arbeidet med å fremme forsking, utvikling og tenestedesign innan helserelaterte emne. Ein ynskjer å danne nettverk for saman å skape nye løsingar på dei utfordringane vi står ovanfor i dag og i framtida. Her fokuserer ein mellom anna på minoritetshelse, livsstil og levevanar, arbeidsplassen som helefremmande arena og kunnskapsbaserte tenester.
Arrangør er Haugland Internasjonale Forskings- og Utviklingssenter AS (HIFUS) i samarbeid med ulike aktørar, inkl. Haugland Rehabiliteringssenter.

Les meir om konferansen «Lyden av mennesket» her.
For spørsmål kontakt Borghild Midttun, HIFUS, e-post: borghild.midttun@rkhr.no, tlf 94189122 eller Anette Bøe Wolff, HIFUS, e-post: Anette.wolff@staff.rcnuwc.no, tlf 91623378.

Overnatting: Det er avgrensa overnattingskapasitet og prisen varierar. Kontakt difor tilbydar direkte. Merk bestilling med «Lyden av Menneske».
Dale Motell (984 09 052, post@allmuen.no), Askvoll Fjordhotell (57 73 35 35, post@askvollfjordhotell.no), Yndestad Gard (992 99897, ninayndestad@hotmail.com). Sjå her for andre tilbydarar.

Opps, fant ikke skjemaet.

Årets Gründer Sogn og Fjordane!

Den 31.oktober er det kåring av den prestisjefylte og fylkesdekkende prisen «Årets Gründer 2014». Vinneren blir presentert på Temposeminaret i Florø og får med seg hele 100 000 kroner. Intensjonen med prisen er å stimulere til økt innovasjon og aktivitet i fylket. Det er tredje gang prisen deles ut. I 2012 var det Highsoft AS fra Vik i Sogn som vant, mens det i 2013 var Melin Medical som gikk av med seieren.

Finalistene vil bli presentert på Gründerdagen Z  i Førde den 21.oktober. Les mer om Gründerdagen Z her.

Er du, eller noen du kjenner Årets Gründer? Fristen for innmeldinger av kandidater er den 1.oktober. Les mer om vilkårene og meld inn kandidater her.

Kunnskapsparken med ny informasjonsfilm


Kunnskapsparken kunne i høst lansere sin nye informasjonsfilm.

Animasjonsfilmen informerer om inkubatortjenestene og hva vi kan hjelpe gründere med. Målet med filmen er å fortelle om vårt virkeområde på en enkel og informativ måte. Vi håper filmen vil bidra til at mange gründere tar kontakt.

Filmen er laget av inkubatorbedriften Falkeblikk.

Nytt forskingsprosjekt om samfunnsverknadene av fornybar energi

Prosjektet blir leia av professor Erling Holden. Målet er å utforske berekrafta til prosjekt innan fornybar energi, og verknadene på lokalmiljøa av slike utbyggingar. Forskingsprosjektet vil gå føre seg over tre år, og har eit budsjett på i alt 25 millionar kroner. Sogn og Fjordane Energi, Sparebankstiftinga og Fylkeskommunen bidreg med i alt 4,25 millionar kroner, og Kunnskapsparken Sogn og Fjordane er med i prosjektgruppa.

– Støtta vi har fått lokalt har vore avgjerande for å få gjennomslag for prosjektet nasjonalt. Vi er svært takksame for dette, seier Holden.

Stort fylke på fornybar kraft

– Styrken til prosjektet vårt ligg i at vi vil forske på fornybar energi der denne energien blir produsert. Sogn og Fjordane er eitt av dei største fylka i landet når det gjeld fornybarkraft – 60 prosent av vasskraftproduksjonen som er under planlegging, vil bli bygd ut her, seier Holden.

– Nærleiken til problemstillingane og ressursane gir oss eit unikt utgangspunkt for å forske på samfunnsverknadene av dei enorme utbyggingane vi står overfor nasjonalt og internasjonalt.

Å møte EU og Noregs ambisiøse mål for utbygging av fornybar energi fram til 2020 kjem til å ha store lokale konsekvensar.  Politikarar vil stå overfor vanskelege avgjerder som må balansere omsyna til økonomien, samfunnet og miljøet. Forskingsprosjektet ”Fornybar energi-prosjekt: Lokale konsekvensar og berekraft” skal skaffe fram kunnskap som kan gje eit betre grunnlag for å ta desse avgjerdene.

– Her blir det tøffe val. Utviklinga av fornybare energikjelder er avgjerande for å redde klimaet, men det kjem også til ein pris, seier Holden.

I toppsjiktet av internasjonal forsking

Det største problemet med fornybare energiformer, er arealbruken: Viss Europa skal produsere bioenergi på nivå med dagens energibehov, vil det krevje eit areal som er større enn Europa. Den sterkaste konfliktlinja i miljørørsla framover vil truleg gå mellom omsynet til klima og omsynet til biologisk mangfald, spår Holden.

– Det finst ei stor, gløymd sanning oppi dette: All energibruk har negative konsekvensar. Dette etterlet oss berre med eit val – kva negative effektar er vi mest budde på å leve med?

”Fornybar energi-prosjekt” er eitt av sju strategiske høgskuleprosjekt på landsbasis som får midlar frå Norges forskningsråd (NFR) i årets tildeling. Det er stor konkurranse om desse midlane, og NFR vurderte prosjektet ved HiSF til å ligge i toppsjiktet av forsking, og til å ha høg nasjonal og internasjonal interesse.

”A project at the highest international level and of the utmost interest nationally and internationally. Publications in top journals are extremely likely. The researchers are among the very best in their field,” uttalte juryen, som delte ut i alt 118 millionar kroner til nye forskingsprosjekt ved høgskulane i Noreg.

Kunnskapsparken er stolte over å ta del i prosjektet!

Les meir om strategiske høgskuleprosjekt her.

 

Inkubatorbedrift er del av et forskningsprosjekt ved Høyskolen i Sogn og Fjordane

Inkubatorbedriften Intempo AS har utviklet Bravo-leken. Målet med Bravo er å fremme læring og forebygge vansker ved å bedre den språklige bevisstheten, øke forståelsen og ordforrådet, samt gi barnet motoriske utfordringer og mestringsopplevelser.

Intempo skal delta i et forskningsprosjektet sammen med Høyskolen i Sogn og Fjordane for å kartlegge effekt ved bruk av Bravo. Prosjektet involverer 22 barnehager i Sogn og Fjordane hvor rundt 100 barn i alderen 1 1/2 og 2 år deltar. I 2 perioder à 3 måneder, skal barn gjennom lek i 15 minutter daglig trene systematisk på språk og fysiske aktiviteter. Prosjektet kan belyse om ekstra trening og fokus på ord, begrep og fysisk aktivitet ved hjelp av Bravo har positiv effekt på barn sin språkutvikling.

Les mer om Intempo AS og Bravo på Intempo sin hjemmeside.