Konferansen Lyden av menneske

Den 11. og 12. februar 2015 blir konferansen “Lyden av mennesket” arrangert på Haugland.

Helsefremming og innovasjon er temaet på konferansen kor målet er å styrke vestregionen i arbeidet med å fremme forsking, utvikling og tenestedesign innan helserelaterte emne. Ein ynskjer å danne nettverk for saman å skape nye løsingar på dei utfordringane vi står ovanfor i dag og i framtida. Her fokuserer ein mellom anna på minoritetshelse, livsstil og levevanar, arbeidsplassen som helefremmande arena og kunnskapsbaserte tenester.
Arrangør er Haugland Internasjonale Forskings- og Utviklingssenter AS (HIFUS) i samarbeid med ulike aktørar, inkl. Haugland Rehabiliteringssenter.

Les meir om konferansen «Lyden av mennesket» her.
For spørsmål kontakt Borghild Midttun, HIFUS, e-post: borghild.midttun@rkhr.no, tlf 94189122 eller Anette Bøe Wolff, HIFUS, e-post: Anette.wolff@staff.rcnuwc.no, tlf 91623378.

Overnatting: Det er avgrensa overnattingskapasitet og prisen varierar. Kontakt difor tilbydar direkte. Merk bestilling med «Lyden av Menneske».
Dale Motell (984 09 052, post@allmuen.no), Askvoll Fjordhotell (57 73 35 35, post@askvollfjordhotell.no), Yndestad Gard (992 99897, ninayndestad@hotmail.com). Sjå her for andre tilbydarar.

Opps, fant ikke skjemaet.

Årets Gründer Sogn og Fjordane!

Den 31.oktober er det kåring av den prestisjefylte og fylkesdekkende prisen «Årets Gründer 2014». Vinneren blir presentert på Temposeminaret i Florø og får med seg hele 100 000 kroner. Intensjonen med prisen er å stimulere til økt innovasjon og aktivitet i fylket. Det er tredje gang prisen deles ut. I 2012 var det Highsoft AS fra Vik i Sogn som vant, mens det i 2013 var Melin Medical som gikk av med seieren.

Finalistene vil bli presentert på Gründerdagen Z  i Førde den 21.oktober. Les mer om Gründerdagen Z her.

Er du, eller noen du kjenner Årets Gründer? Fristen for innmeldinger av kandidater er den 1.oktober. Les mer om vilkårene og meld inn kandidater her.

Kunnskapsparken med ny informasjonsfilm


Kunnskapsparken kunne i høst lansere sin nye informasjonsfilm.

Animasjonsfilmen informerer om inkubatortjenestene og hva vi kan hjelpe gründere med. Målet med filmen er å fortelle om vårt virkeområde på en enkel og informativ måte. Vi håper filmen vil bidra til at mange gründere tar kontakt.

Filmen er laget av inkubatorbedriften Falkeblikk.

Nytt forskingsprosjekt om samfunnsverknadene av fornybar energi

Prosjektet blir leia av professor Erling Holden. Målet er å utforske berekrafta til prosjekt innan fornybar energi, og verknadene på lokalmiljøa av slike utbyggingar. Forskingsprosjektet vil gå føre seg over tre år, og har eit budsjett på i alt 25 millionar kroner. Sogn og Fjordane Energi, Sparebankstiftinga og Fylkeskommunen bidreg med i alt 4,25 millionar kroner, og Kunnskapsparken Sogn og Fjordane er med i prosjektgruppa.

– Støtta vi har fått lokalt har vore avgjerande for å få gjennomslag for prosjektet nasjonalt. Vi er svært takksame for dette, seier Holden.

Stort fylke på fornybar kraft

– Styrken til prosjektet vårt ligg i at vi vil forske på fornybar energi der denne energien blir produsert. Sogn og Fjordane er eitt av dei største fylka i landet når det gjeld fornybarkraft – 60 prosent av vasskraftproduksjonen som er under planlegging, vil bli bygd ut her, seier Holden.

– Nærleiken til problemstillingane og ressursane gir oss eit unikt utgangspunkt for å forske på samfunnsverknadene av dei enorme utbyggingane vi står overfor nasjonalt og internasjonalt.

Å møte EU og Noregs ambisiøse mål for utbygging av fornybar energi fram til 2020 kjem til å ha store lokale konsekvensar.  Politikarar vil stå overfor vanskelege avgjerder som må balansere omsyna til økonomien, samfunnet og miljøet. Forskingsprosjektet ”Fornybar energi-prosjekt: Lokale konsekvensar og berekraft” skal skaffe fram kunnskap som kan gje eit betre grunnlag for å ta desse avgjerdene.

– Her blir det tøffe val. Utviklinga av fornybare energikjelder er avgjerande for å redde klimaet, men det kjem også til ein pris, seier Holden.

I toppsjiktet av internasjonal forsking

Det største problemet med fornybare energiformer, er arealbruken: Viss Europa skal produsere bioenergi på nivå med dagens energibehov, vil det krevje eit areal som er større enn Europa. Den sterkaste konfliktlinja i miljørørsla framover vil truleg gå mellom omsynet til klima og omsynet til biologisk mangfald, spår Holden.

– Det finst ei stor, gløymd sanning oppi dette: All energibruk har negative konsekvensar. Dette etterlet oss berre med eit val – kva negative effektar er vi mest budde på å leve med?

”Fornybar energi-prosjekt” er eitt av sju strategiske høgskuleprosjekt på landsbasis som får midlar frå Norges forskningsråd (NFR) i årets tildeling. Det er stor konkurranse om desse midlane, og NFR vurderte prosjektet ved HiSF til å ligge i toppsjiktet av forsking, og til å ha høg nasjonal og internasjonal interesse.

”A project at the highest international level and of the utmost interest nationally and internationally. Publications in top journals are extremely likely. The researchers are among the very best in their field,” uttalte juryen, som delte ut i alt 118 millionar kroner til nye forskingsprosjekt ved høgskulane i Noreg.

Kunnskapsparken er stolte over å ta del i prosjektet!

Les meir om strategiske høgskuleprosjekt her.

 

Inkubatorbedrift er del av et forskningsprosjekt ved Høyskolen i Sogn og Fjordane

Inkubatorbedriften Intempo AS har utviklet Bravo-leken. Målet med Bravo er å fremme læring og forebygge vansker ved å bedre den språklige bevisstheten, øke forståelsen og ordforrådet, samt gi barnet motoriske utfordringer og mestringsopplevelser.

Intempo skal delta i et forskningsprosjektet sammen med Høyskolen i Sogn og Fjordane for å kartlegge effekt ved bruk av Bravo. Prosjektet involverer 22 barnehager i Sogn og Fjordane hvor rundt 100 barn i alderen 1 1/2 og 2 år deltar. I 2 perioder à 3 måneder, skal barn gjennom lek i 15 minutter daglig trene systematisk på språk og fysiske aktiviteter. Prosjektet kan belyse om ekstra trening og fokus på ord, begrep og fysisk aktivitet ved hjelp av Bravo har positiv effekt på barn sin språkutvikling.

Les mer om Intempo AS og Bravo på Intempo sin hjemmeside.

Inkubatorbedriften nLink revolusjonerer byggebransjen

Inkubatorbedriften nLink har, gjennom sitt samarbeid med Vintervoll utviklet verdens første automatiske borerobot. Boreroboten skal assistere elektrikere, rørleggere, himlingsmontører og andre arbeidsgrupper i oppmåling og boring i betongtak. Målet er å redusere belastningene for arbeiderne ved at roboten utfører de tyngste oppgavene.

Boreroboten orienterer seg inne på byggeplassen hvor en rekke sensorer måler opp forhåndsdefinerte hull som roboten borer automatisk.

Denne uken tester nLink sin prototype på en byggeplass i Trondheim. Hensikten er å måle effektivitet, besparelser og helsegevinst for ansatte og bedrifter. Verden første automatiske borerobot skal etter planen lanseres for det internasjonale markedet på nyåret.

Inkubatorbedriften har fått god dekning i media med sin lansering av verdens første automatiske borerobot.

Se disse lenkene for mer informasjon:
Pressemelding fra nLink
Artikkel i Teknisk Ukeblad
Video i Adresseavisen

Informasjonstreff om SkatteFUNN

Den 14.august arrangerer Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane og Innovasjon Norge informasjonstreff om Skattefunn.

SkatteFunn-ordninga kan gi di bedrift inntil 20 % skattefrådrag på kostnadar knytt til forskings- eller utviklingsarbeid. Om di bedrift ikkje er i skatteposisjon, så vil støtta utbetalast som eit kontant tilskot frå likningsmyndigheitene.

Du kan sende inn SkatteFunn-søknad heile året. Men om du ynskjer skattefrådrag på kostnader for 2014, må søknaden sendast inn innan garantifristen den 1.september 2014.

På informasjonstreffet vil du få ein innføring i SkatteFunn-ordninga og kva som ligg i FoU-begrepet. Du får kjennskap til søknadsprosedyren og du vil også få mulegheit til å opprette og starte å skrive søknaden din.

Det er gratis å delta. SkatteFunn-treffet blir arrangert på Fosshaugane Campus.
Frist for påmelding er 6.august.

Utvikling og vekst ved produksjon av fornybar energi

Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane og Høgskulen i Sogn og Fjordane har vore partnarar i SECRE (Social Enterprises in Communities Renewable Energy). 12 partnarar frå Norge, Finland, Sverige, Island, Nord-Irland, Irland og Skotland har delteke. Programmet har vore finanisert av NPP (Northern Periphery Programme) saman med den enkelte partnar. Les meir om SECRE her.

Produksjon av fornybar energi har vore i fokus, og målet har vore utvikling og vekst lokalt og regionalt der ressursane er. Det handlar om kunnskap og bevisst forhold til pengeflyten som produksjon av fornybar energi skapar. At pengeflyten kan skape vekst og utvikling der verdiane blir skapt. Alle partnarane i SECRE har beskrive fleire slike anlegg for fornybar energi, der pengeflyten og overskotet blir ført attende til lokalmiljøet. Det vere seg overskot frå vindmøller, biogassanlegg, geo-termisk energi eller vannkraft.

Vårt bidrag har mellom anna vore Fjordvarme as sitt anlegg i Eid kommune. Det er eit svært godt eksempel på sosialt entreprenørskap, lokal glede og nytte av verdiskapinga der verdiane er. Som ein del av vårt bidrag til SECRE-prosjektet har vi fått laga ein film som synlegjer dette. Falkeblikk as har produsert filmen, som vart vist første gang på avslutningskonferansen for SECRE i Enniskillen i Nord-Irland 12 mars i år. Då vart Fjordvarme as presentert (les meir om Fjordvarme as her) og filmen vist i Kunnskapsparken Sogn og Fjordane sitt innlegg på konferansen. Filmen Common Power kan du sjå her.

Samarbeid gir vekst

Kunnskapsparken Sogn og Fjordane skal bidra til innovasjon og vekst og hjelpe gründere til å lykkes. I dette arbeidet ser en viktigheten av bl.a. samlokalisering og nettverksbygging. Når flere bransjer møtes skapes det ofte en merverdi i form av nye ideer og vekst. Dette vil igjen trekke til seg nye folk og skape flere etableringer og arbeidsplasser. På Fosshaugane Campus har en klart å få til et slikt miljø, men det er ønskelig med flere slike klynger i fylket.

Les reportasje i NRK Sogn og Fjordane vedr. samarbeid og bedriftsetableringer.

Dette er VRI – sett gjennom Sogn Aqua si utvikling

VRI (virkemiddel for regional innovasjon) er eit samarbeid mellom Sogn og Fjordane fylkeskommune og Forskingsrådet. Satsingsområde i Sogn og Fjordane er marin næring, fornybar energi og bransjeuavhengig kompetansemekling. Målsetjinga for VRI er å bidra til utvikling og vekst i verksemder basert på ny kunnskap gjennom å mobilisere verksemder til å identifisere og definere eigne behov for forsking og utvikling.

Les meir i avisa Ytre Sogn.