Kunnskapsparken tildelt rekordstor pengegåve

– Skal bidra til vekst og arbeidsplassar i fylket.

Kjetil Kvåle-150px
Kjetil Kvåle

Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane er tildelt tre millionar av Sparebankstiftinga og Sparebanken i Sogn og Fjordane. Pengane skal gå til «å legge grunnlag for utvikling av nye og fleire arbeidsplassar innan nye og eksisterande verksemder i fylket».

– Tidlegare har vi gitt Kunnskapsparken pengar til enkeltprosjekt som delfinansiering av ei stipendiatstilling ved Høgskulen, men no gir vi dei større handlingsrom utan konkrete føringar. Dei får ein rekordhøg sum, fortel Pål Fidjestøl, kultursjef i Sparebankstiftinga.

Stor pengesum

Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane jobbar i dag med gründerar og bedrifter som treng hjelp til å lukkast. Dei ønsker å kjenne til flest mogleg prosjekt og initiativ i Sogn og Fjordane til kvar tid.

– Å få tildelt så ein så stor pengesum betyr at vi kan gjere så mykje meir av det vi allereie gjer, å hjelpe til med vekst og nyskaping i fylket, fortel dagleg leiar Kjetil Kvåle.

Og Sparebankstiftinga er ikkje i tvil om at Kunnskapsparken er det riktige apparatet til akkurat dette. Det er dei som kan ta eit slikt samfunnsansvar.

– Det har lenge vore ein dialog i næringslivet og fylket om kva vi må gjere for å få ei riktig utvikling. Og svaret er alltid det same: Vi treng ei samhandling, med eit eige apparat i føringa. Her meiner vi Kunnskapsparken er nøkkelen. Dei har nettverket og er ein sentral aktør innan virkemiddelapparatet, utdjupar Fidjestøl.

Skal skapa fleire arbeidsplassar

Kunnskapsparken er glad for å få så mykje tillit. Og dei er klar for å gjere ein god jobb.

– Vi ønsker å skape meir utvikling og innovasjon i fylket, fortel Kvåle.

Han definerer tre arbeidsfelt der dei skal skape utvikling og nye arbeidsplassar:

  1. Gründer: etablering av nye bedrifter og arbeidsplassar gjennom idéutvikling.
  2. Knoppskyting: avleggarar, nye prosjekt, forretningsområde og nye bedrifter ut av eksisterande bedrifter.
  3. Akkvisisjon: få fleire til å etablere seg i Sogn og Fjordane framfor, eller i tillegg til andre aktuelle lokaliteter.

Overskot frå banken

Banksjef for bedriftsmarknad i Sparebanken Sogn og Fjordane, Roy Stian Farsund, er glad for at overskot frå banken kjem næringslivet til gode.

– Vi er samde om dei prioriterte arbeidsfelta og ser fram til tett samarbeid og dialog med Kunnskapsparken, bedrifter, organisasjonar og offentlege aktørar, slik at ein saman kan skape utvikling og fleire arbeidsplassar, seier Farsund.

Kjetil Kvåle seier han opplever mange bedrifter og leiarar i fylket vårt som har lyst å satse på nyskaping og innovasjon. Dei har gjerne planar om korleis, men dei har ikkje tid og ressursar.

– Nå kan vi komme inn og hjelpe til med å strukturere akkurat dette. Eg trur vi skal klare å skapa gode ting dei neste tre åra saman med private og offentlege verksemder, seier han og skyt inn:

– Sparebanken Sogn og Fjordane skal ha mykje ære for at dei har skaffa midlar vi kan få bruke målretta til utvikling i fylket vårt.

Fylket får fleire bein å stå på

Ein av fordelane med at nettopp Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane har fått tilliten til å ta eit slikt samfunnsansvar er kjennskapen dei har i alle dei ulike sektorane. Dei kjenner næringslivet i heile fylket og veit allereie mykje om kva som trengs.

– Vi veit at vi må skape mange jobbar i fylket framover, men vi veit ikkje kva vi lever av om ti år. Da er det viktig at vi ikkje berre satsar på ein hest, men tør å satsa på fleire. Vi får fleire bein å stå på, og kan utvikla ein trygg grunnmur. Ingen kan sjå inn i krystallkula og seie kva framtida bringer, seier Fidjestøl.


Her frå ein workshop i Stryn 22. januar, med representantar frå industrien. Med ryggen til: Haakon Walnum. Mot venstre: Sverre Magne Haugen, Svein Skibenes, Knut-Henning Hjelbakk, Gunnar Carlson, Sindre Kvalheim, ståande: Harold Wieldraaijer, Ken Carlson, Arild Bødal og Kjetil Kvåle.


nLink (inkubatorbedrift) sin borrerobot i aksjon. FOTO: nLink

Er fornybare energiprosjekt lokalt bærekraftige?

Dei tyske forskarane Jana og August har flytta til Sogndal for å være med i Høgskulen sitt store forskingsprosjekt Release.
«Release» set fokus på verknader anlegg for produksjon av fornybar energi har på lokalsamfunnet rundt.
Spørsmålet er: er prosjekta bærekraftige når effektane på miljø, økonomi og samfunn vert vurdert under eitt?

Det omfattande forskingsprosjektet er finansiert av Forskingsrådet, Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane Energi og Fylkeskommunen, i tillegg til Høgskulen i Sogn og Fjordane.

Tverrfagleg tilnærming

Prosjektet starta hausten 2014, og har vore i full drift heile 2015.
Med fire fulltidstilsette forskarar frå Tyskland, Slovakia og Noreg, og 7 tilsett på Høgskulen, 1 CICERO-forskar og Kunnskapsparken med aktive deltakarar i ulike stillingsprosentar, har aktivitetsnivået vore høgt. 

I tillegg har prosjektet knytt til seg professorkompetanse frå Oxford University, universitetet i Aalborg, Nijmegen universitet i Nederland og Universitetet i Oslo. I mai i år møtets alle til eit svært vellukka kick-off seminar i Fjærland. 

Arbeidet har med andre ord høgt aktivitetsnivå, stor breidde og utstrakt internasjonalt tilsnitt. 

Fysikarane frå Tyskland

Jana Schwanitz og mannen August Wierling flytta til Sogndal seinvinteren 2015, direkte frå fullført oppdrag i Japan. Dei har begge doktorgrad i fysikk, og er fødd og oppvaksne i Tyskland. Jana er frå det tidlegare Aust-Tyskland og August er frå ein liten by nær grensa til Nederland. Dei siste åra har dei farta rundt og jobba med prosjekt både i Egypt, Estland og USA innan ulike område. Gjennomgåande tema i forskinga deira er grøn- og bærekraftig økonomi. 

Jobbar saman som ektepar
For Jana er fysikk, matematikk og statistikk arbeidsreiskapen. I tillegg har ho ektemannen August, som er innleigd i prosjektet som ein ekstra ressurs. Han har studert kjernefysikk og skal bidra med statistiske data. I doktorgradsavhandlinga si for 15 år sidan, jobba han med temaet sol og talet partiklar som kjem frå sola. Den gangen var dette eit uløyst problem. Nobelprisvinnar i fysikk 2015 løyste problemet, og ein ørliten del av den løysinga er basert på August sitt arbeid.  

Begge har matematisk fagbakgrunn i botnen og lang erfaring i bruk av matematiske modellar. Det gir kvalifisert kunnskap inn i forskinga. Men dei er begge bevisst på at ein ikkje kan stole for mykje på slike tal, og understrekar at styrken med forskingsprosjektet Release er den tverrfagleg tilnærminga og kompetansen. 

Bærekraft som lim i prosjektet
I Release tek Jana utgangspunkt i omgrepet bærekraft, og vil jobbe med korleis det kan brukast lokalt. Dvs på konkrete vindkraft- vasskraft eller solkraft-prosjekt, eller på ein kommune eller region. Dette er ei utfordring sidan bærekraft i utgangspunktet er eit globalt omgrep. Spørsmålet som dette prosjektet stiller er om summen av bærekraftige prosjekt vil bidra til ei global bærekraftig utvikling. Er det muleg, eller praktisk gjennomførbart, å nedskalere dette omgrepet og bruke det på avgrensa område og prosjekt?   

Jana kjem til å avdekke mønster for korleis ting heng saman, med utgangpunkt i økonomiske modellar og statistikk. Tidligare har ho jobba med investeringar i offshore-teknologien og modellar for klimaendringar og natursystem, og sett på korleis desse er kopla til kvarandre. Release handlar nettopp om samanhengar og konsekvensar frå fleire perspektiv, så med denne kunnskapen er ho ein sterk bidragsytar.

Har fornybar energi ei bakside?
Vasskraft er fornybart og anerkjent som bærekraftig. Men det krev store inngrep i naturen som påverkar blant anna landskapet og vassystem lokalt. Desse inngrepa har ein kostnad, men dei er likevel nødvendige om vi skal få tilstrekkeleg med straumtilgang for å forsyne innbyggjarane og få vekst i samfunnet. 

Ved å samanfatte tilgjengelege data, kan ein avdekke flaskehalsar og truslar, og bygge kunnskap som kan brukast i planlegging av nye energisystem. Ein kan sjå kva område som har potensiale for energiproduksjon, med god infrastruktur. Ein kan kartlegge viktige natursystem og tilgjengelegheit for kommunar og folk i området. Samfunn må ha straum, og då kan kunnskapen denne forskinga kreerer vere verdifull for planlegginga av ei ynskja framtid. 

Det er likevel viktig å hugse at dette ikkje er eksakt vitskap. Resultatet frå forskinga kan samanliknast med ei vêrmelding, der temperaturen t.d. blir meldt til minus sju grader, med ein margin på pluss/minus to grader. Ved bruk av matematiske og statistiske verktøy, kan forskarane avdekke moglegheiter for kva som kan skje, innafor ei avgrensa sone av usikkerheit.

Held på ut 2017
I Release er det engasjert forskarar innafor fagområda: restaureringsøkologiøkonomi og sosiale konsekvensar for lokalsamfunn rundt anlegg for produksjon av fornybar energi.
Når arbeidet er avslutta ved utgangen av 2017, kan forskarane t.d. skissere eventuelle konsekvensar av å utrydde biologiske artar når framtida er usikker og vala vi har gjort er irreversible.
Professor Erling Holden (HiSF) er leiar for prosjektet, i tillegg til at han har det faglege overordna ansvaret for forskinga rundt bærekraft-omgrepet.

Vi kjem tilbake med fleire artiklar der dei andre gruppene og bidragsytarane blir presentert framover.
Les meir om prosjektet: https://www.hisf.no/nn/renewable-energy-projects-local-impacts-and-sustainability-release

 

 

Grøn vekst i Sogn og Fjordane


Grønt skifte og omstilling er omgrep som er på plakaten i media, politikken og kvardagen til oss alle.

Men kva er eigentleg Grønt skifte? Kva innhald har det og korleis skal vi få det til? Her er det mange svar og tilnærmingar. Men det viktigaste svaret er at verden må gjennom ei grunnleggjande omstilling, der naturen si tolegrense er fasiten.

Dagens utslepp av klimagassar og uttak av mineralar frå jorda er over denne tolegrensa. For 2015 passerte vi den grensa den19. august i år, All produksjon og aktivitet resten av dette året forbrukar ressursar som er framtidige generasjonar sitt livsgrunnlag.

Ei grunnleggjande omstilling er difor naudsynt, med handling på alle nivå. Men det betyr ikkje at vi ikkje kan utvikle oss. Endringar inneheld alltid mulegheiter, og i denne samanhengen ser vi store mulegheiter for ny aktivitet og arbeidsplassar. Løysinga ligg i at vi må gå frå linjær til sirkulær produksjon Materialflyten må gå frå vogge til vogge, og fossile energikjelder må bli erstatta med fornybare. Vi må tenkje at ting går i ein kontinuerleg ringdans som ikkje kan stoppe opp; med andre ord må vi tenkje kretsløp og ny produksjon.

EU lanserer i desse dagar sin nye politikk om slik kretsløpsøkonomi, der eit av verktøya er å gi produsentane utvida ansvar. Det blir meir fokus på materialane i produkta og ressursane i avfallsstraumane. Gjennom nye samarbeidsformer og forretningsmodellar kan vi skape fleire nye verdiar her i fylket vårt.

Vi har mange fortrinn for vekst basert på store fornybare energiressursar, skog og jordbruk, gode vassressursar, god tilgang til areal, god infrastruktur som djupvasskaiar og sjøtransport. Vi har teknologi som kan brukast som den er, og vi har miljø som kan tilpasse og utvikle ny teknologi.

Det er i dette perspektivet Kunnskapsparken ynskjer å mobilisere industri og næringsliv i Sogn og Fjordane til å utvikle nye produkt og arbeidsplassar gjennom nye forretningsidear.

Sogn og Fjordane fylkeskommune har gitt Kunnskapsparken støtte til prosjektet: ”Grøn vekst basert på avfall som ressurs”.  Og vi vil invitere næringslivet til bransjeuavhengige møteplassar, der målet er utvikling og vekst og nye arbeidsplassar i heile fylket.

Om du ynskjer meir informasjon eller har spørsmål, kan du kontakte Kunnskapsparken v/Jøril Hovland på tlf. nr. 482 19 78.

Gründersamling og workshop i Florø

Fram Flora AS arrangerer gründersamling og workshop i Florø den 26. og 27.november. Målet er å bidra til inspirasjon og motivasjon blant gründere.

På samlingen vil bedriftene fra idélaben og inkubatoren fortelle litt om hva de driver med. IT-gründer Silje Vallestad vil også fortelle om sin oppstart av Bipper Communication i 2006. På workshop den 27.november vil fokus være nettverksbygging, markedsføring og salg.

Les mer om samlingen her.

Kvinner som vinner – Eit inspirasjosseminar!

19. november arrangerer Gulen og Masfjorden, og Nordhordland Næringshager eit inspirasjonsseminar om «Kvinner som vinner».

Her får du spanande foredrag frå kvinner som delar sine utfordringar som entreprenørar og eldsjeler. Les her for meir informasjon og påmelding.

Lederutvikling i Sogn og Fjordane

Programmet for lederutvikling i Sogn og Fjordane (LIFF) er et tilbud til ledere og mellomledere der fagområdet denne gangen er internasjonalisering. Programmet består av 3 samlinger og er et samarbeid mellom Stryn Næringshage og Innovasjon Norge.

Les her for mer informasjon og påmelding.

Oppfinnermesse i Førde

Sparebanken Sogn og Fjordane, Coop Vest og Smart Connect inviterer til oppfinner-messe i Førde den 17.oktober. Hovedpremien er på kr. 10 000,- og det konkurreres i ulike klasser.

Les mer om arrangementet her.

Introduksjonskurs i Samfunnsansvar

Systematisk arbeid med samfunnsansvar kan skape nye forretningsmoglegheitar og tiltrekke gode kvalifiserte medarbeidarar. Målet med kurset er å auke bedriftens kunnskap om å arbeide med samfunnsansvar, og korleis konkret ein jobbar med dette i eigne bedrifter.

Introkurset vert arrangert på følgjande stadar:

Kurs på Sandane 14.oktober 
Kurs i Sogndal 21.oktober
Kurs i Florø 3. november 
Kurs i Flekke (UWC) 4. november

Les meir og meld deg på her.

Næringsdagane 2015 – 20.-21.mai i Førde!

Næringsbarometeret, NHO-konferansen, IT-forumkonferansen og Høgskulen i Sogn og Fjordane sin næringskonferanse er slått sammen til Næringsdagane 2015.

Se programmet her.

Påmelding gjøres her.

Gründerdagen Z 2015 – 19.mai i Førde!

Gründerdagen ZGründerar og alle som har ein god forretningside vert ynskt velkommen til ein lærerik og spennande dag i Førde den 19.mai!

Les invitasjonen her: Gründerdagen Z 2015 – Invitasjon

Innhald
Gründerdagen Z set gründeren og dei gode ideane i sentrum. Caspar Lund frå Bergen Teknologioverføring (BTO) vil fortelje deg om LEAN Startup og korleis du på ein rask og billeg måte kan kvalitetssikre din forretningsidé. Vi byr også på inspirerande suksesshistorier frå lokale gründerar:

  • «Konkurrentar – vennar eller fiendar?» – Kinn Bryggeri v/Espen Lothe
  • «Frå liten til stor!» – Melin Medical v/Ingvill Hestenes
  • «Jo meire vi er saman…» Rocketfarm v/Halvor Gregusson

Finn Tokvam er vår konferansier gjennom dagen. Det vil bli nokre tillegg i programmet – så det er berre å gle seg!

Se hele programmet her: Gründerdagen Z 2015 – Program

Arrangørar
Gründerdagen Z er eit samarbeid mellom- og vert arrangert av Ernst & Young, Fjord Invest, Innovasjon Norge, Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane og Sunnfjord Næringsutvikling.

Stad og tidspunkt
Gründerdagen vert arrangert på Scandic Sunnfjord Hotell i Førde den 19. mai.
Programmet startar kl. 13:30 og varer til kl. 19:00. Vi avsluttar dagen med eit felles måltid.
På kvelden vil det bli anledning til å delta på Næringspub i forbindelse med Næringsdagane 2015.

Påmelding
Det er fortløpande påmelding. Ved påmelding før den 28.april er prisen kr. 500,-. Etter denne datoen er prisen kr. 650,-.
Siste påmeldingsfrist er den 12.mai! Det er bindande påmelding.
Lunsjbuffè og enkel matservering på ettermiddagen er inkludert.

Kontakt oss gjerne om du har spørsmål. Kontaktperson er Hilde Grinde, hilde@kpsf.no, 90 85 73 94.

Meld deg på ved å fylle inn skjema nedanfor:

Opps, fant ikke skjemaet.