Pitche-seier ble Sognefjord Kaffibrenneri

Pitche-seiere gav en god start

Gründeren Kjetil Russenes vant pitchekonkurransen i regi av Kunnskapsparken og Sogn Næring under årets Fjellsportfestival. Ideen til gründeren var å starte et kaffebrenneri i Sogn og Fjordane. Etter noen krevende måneder begynner nå ideen å ta form. I tillegg til en pengepremie på kr. 20 000,- inneholdt premien veiledningstimer og kontorplass. Kjetil har derfor hatt gratis kontorpult i gründermiljøet på Fosshaugane Campus. Der deler han kontor med flere andre gründere som Furberg Snowboards, Wyssen og Dry Eye Media.

– Heilt fantastisk å få muligheten til å komme inn i miljøet her på Campus. Ut over at det er stor hjelp i å kunne gå over gangen, banke på kontoret, og få svar på det ein lurer på, gir det stor motivasjon å sitte i lag med andre gründere.

Arbeidskrevende tid

I tiden etter pitche-seieren har det vært arbeidet iherdig med blant annet budsjettering, forretningsmodellering, eierskap og kundegrupper. Til dette arbeidet har Kunnskapsparken og Sogn Næring bidratt med forretningsutviklingskompetanse. 

– Det å komme inn på campus, gav meg eit realt spark bak. Det gir ein ekstra driv. Det er lettare å bli tatt seriøst og ein har eit nettverk av folk, som jobbar med ulike spennande prosjekt. På den måten får ein innspel på eigne idear, såvel som nye idear frå likesinna.

Å finne finansiering har vært en stor del av arbeidet fram til nå, og det har vært møter med aktuelle aktører som Innovasjon Norge. Gründeren har også igangsatt en folkefinansiering der man via Facebook får mulighet til å forhåndsbestille og forhåndsbetale for framtidig kaffeleveranse. Og her har mange vist sin interesse.

– Mottakelsen på ideen om eit kaffibrenneriet har vert heilt vannvittig. Det har komme til eit punkt der det tydelegvis har blitt ein snakkis – folk eg ikkje kjenner, kjem og fortel at dei gledar seg til å smake på kaffien. I løpet av dei første timane med førehandssal kom det inn betydelige bestillingar på kaffi. Eg prøvar meg på litt snikreklame, og seier at det fortsatt ikkje er for seint – linken ligger på sognefjord kaffibrenneri sin facebook/instagram. Samtidig må eg få lov til å fortelje kor takknemleg eg er, bidraget gjennom førehandssal er viktig for å komme i gang med bedrifta!

Første prøveproduksjon

Sogn og Fjordane Kaffibrenneri har allerede hatt sin første prøveproduksjon, så Kunnskapsparken og Sognefjord Kaffibrenneri kunne invitere bedrifter på Fosshaugane Campus til en uhøytidelig første prøvesmaking med flere kaffesorter og kake. Tilbakemeldingene var udelt positive ,og nå skal flere få smake for Dampskipskaien Sogndal og Kjetil ber på kaffe 14. – 15. juli.

Ideen med Sogn og Fjordane Kaffibrenneri har vakt stor oppmerksomhet i ulike sosiale medier. På Porten.no kan du følge den ferske gründeren gjennom bloggen hans.

Vi i Kunnskapsparken har hatt stor glede av å jobbe med gründeren og gleder oss til ekte lokalbrent kaffe.

Årsrapport 2016

Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane kunne syne til rekordhøg aktivitet i 2016. Denne årsrapporten gir innblikk i våre aktivitetar i året som har gått og vegen vidare.

Du finn årsrapporten her: Kunnskapsparken årsrapport 2016.

 

Rekordresultat for SIVA inkubatorar og næringshagar

Siva sine innovasjonsselskap er i sterk vekst. I perioden 2012-2015 har bedrifter tilknytta Sivas inkubatorar og næringshagar generert 37,3 milliardar i verdiskaping. I fjor tok inkubatorane inn over 70 % fleire nye bedrifter enn året før. Næringshagane hadde ein tilsvarenda auke på 47 %.

Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane har vore del av SIVA sitt inkubasjonsprogram sidan 2006. 2016 blei vårt beste år nokon sinne, med rekordmange bedrifter i inkubasjon i løpet av året. I alt mottok 32 oppstarsselskap i Sogn og Fjordane vår hjelp i form av rådgiving, kompetanseheving, nettverk, hjelp til finansiering og kontorfasilitetar i 2016. Vi inngjekk også samarbeidsavtale med Helse Førde om å være kommersialiseringsaktør for forskingsbasert- og anna nyskapning ved Helse Førde.

Kunnskapsparken deltek aktiv i kommersialiseringa av nye idar, og vi skal bidra til auka vekst og verdiskaping i Sogn og Fjordane.

Les meir om SIVA sin pressemelding her.

RELEASE tek i mot Zeroakademiet

RELEASE er HVL sitt tverrfaglege strategiske forskingsprosjekt som har som mål å auke kunnskapen om dei lokale konsekvensane av produksjon av fornybar energi for økonomi, samfunn og miljø, for å sikre at nye fornybare energiprosjekt blir bærekraftige.

Forskarane er godt i gang med å få ny kunnskap om korleis usikkerheit påverkar investorane si interesse i å gå inn i nye fornybare prosjekt, og  identifisere motiv og argument i lokalsamfunn som fører til aksept/mangel på aksept for nye fornybare energiprosjekt i lokalsamfunn.  Utbygging av fornybar energi fører også med seg inngrep i naturområde, og i RELEASE er forskarar  i gang med å få kunnskap om korleis dei økologiske konsekvensane ved naturinngrep kan minimaliserast. Det er med andre ord stor breidde i kunnskapen som blir produsert i dette prosjektet. Resultat herifrå skal danne kunnskapsgrunnlag for avgjerder i politiske prosessar og i bedrifter si utvikling vidare.

Gjennom godt samarbeid og tett samhandling vil RELEASE byggje bru mellom forskarar, næringsliv, offentleg sektor og interesse-organisasjonar som ZERO, og det materialiserte seg i at Zeroakademiet la si første samling til Sogn.

Samlinga starta med besøk til ECO i Aurland, som er storprodusent av vasskraft som forsyner Oslo-området. Frå praksisfeltet gjekk turen til Fosshaugane Campus og det etterkvart sterke fagmiljøet, og nasjonale og internasjonale nettverket som fagmiljøet på Fosshaugane Campus representerer innafor fornybar energi.

Kort oppsummert la professor ved HVL, Erling Holden, fram oversikt over kor store areal som må disponerast til produksjon av fornybar energi for å nå EU og Norge sine klimamål. Seniorforskar i Cicero, Kristin Linnerud, har mellom anna studert korleis ordninga med ”Grøne sertifikat”,  har fungert så langt, og kva verkemiddel styresmaktene må ta i bruk for å nå dei same måla. Til slutt presenterte førsteamanuensis Inger Auestad presenterte arbeidet med å studere kva metode som er best egna for at naturen; dvs for at plantene rundt, skal re-etablere seg på dei store steintippane som er etablert i høgfjellet i samband med vasskraftutbygging. Spennande vekstforsøk går akkurat no føre seg i laboratoriet på Campus.

Etter eit tett og fagtungt program, fekk omdømmeleiar i Sogndal Fotball, Rasmus Mo, vise mangfaldet og fortelje om inkluderinga, openheita og eigarskapet som er drivkreftene på  Fosshaugane Campus.
Det var ein entusiastisk gjeng frå Zeroakademiet som reiste frå Sogndal.

 

NOKRE FAKTA:  

ZERO er ein uavhengig, ideell miljøstiftelse som arbeider med å drive fram nullutsleppsløysningar. Arbeidet er retta mot næringsliv og politiske miljø, der dei byggjer bruer fundamentert på kunnskap. Resultatet skal vere ei praktisk og raskast muleg overgang frå klimaskadeleg aktivitet til utsleppsfrie løysingar.

Handlekraft er den viktigaste drivkrafta på veg mot målet om eit moderne nullutsleppssamfunn.  ”Historien om handlekraft er dét som skal snu opp ned på forestillingen om at problemet er for stort eller dyrt til å løses.” skriv ZERO på nettsida si https://www.zero.no/om-oss/

Zeroakademiet
Kunnskap om dagens klima- og energipolitikk og framtidas klimaløysingar skal danne grunnlag for gode politiske avgjerder og eit næringsliv som går føre, meiner ZERO . Og dette må ein få til gjennom aktørane som er i desse miljøa. Difor vart Zeroakademiet etablert. Akademiet er retta mot unge beslutningstakarar i politikk og næringsliv, og gjennom dei skal bedrifter og styresmakter få kunnskapsgrunnlag for mulege og  nødvendige endringar fram mot eit utsleppsfritt samfunn.  Gjennom dei 4 samlingane i 2017 skal deltakarane får tilgang til dagsfersk analyse, der innleiarane er blant dei fremste innan sine fagfelt.

Stor tildeling til SPV-fondet

Sparebanken Vest sitt næringsfond, SPV fondet, har fått tildelt 1.5 millioner fra Sparebanken Vest. Tildelingen er en kraftig økning og skal benyttes til næringsutvikling i Sogn og Fjordane med mål om flere arbeidsplasser og bærekraftige nyetableringer i Sogn og Fjordane.

Kunnskapsparken administrerer fondet og gleder seg over de nye mulighetene dette gir for vekst i Sogn og Fjordane.

Stor søknad til SPV-fondet

Sparebanken Vest sitt næringsfond, SPV fondet, gir fødselshjelp til gode og nyskapande idéar. Målet er å få fram berekraftige nyetableringar og framtidsretta arbeidsplassar i Sogn og Fjordane. Fristen for å søkje var den 13.mars. Kunnskapsparken administrerer fondet og har motteke over 25 søknader. Søknadene blir framlagt for styret i Næringsstiftinga den 24.april.

SkatteFUNN Åpen Dag 2017

Skattefunn åpen dag finn i år stad på Skei Hotell tysdag 21.mars.

SkatteFUNN kan bidra med finansiering når

  • du skal utvikle ei ny eller betre vare, teneste eller produksjonsprosess
  • du har eit målretta og avgrensa prosjekt for å oppnå dette
  • bedrifta di har nytte av resultatet

Link til program og påmelding finn du her.

Få hjelp til å etablere eiga bedrift

Etablerarkurs er for deg som treng kompetanse og rådgjeving i samband med utvikling av eigen forretningside, eller bare er nysgjerrig. Les meir og meld deg på her; http://www.driftig.no/kurstilbud/etablerarkurs

 

Investeringsincentiv for unge vekstselskap

Foreninga for innovasjonsselskap i Norge (FIN), har saman med Abelia og Norsk Venturekapitalforening (NVCA) fått utarbeida ein rapport om korleis skatteincentiv for investorar, etter britisk modell, kan bidra til at fleire gründerbedrifter lukkast, slik at det vert skapt fleire arbeidsplasser i innovative unge selskap.

Rapporten er eit svar på bestillinga frå Stortinget, der eit fleirtal ba i budsjettforliket for 2016 Regjeringa om å utgreie ulike modellar for skatteincentiv/skattefrådrag for langsiktige investeringar i oppstartsselskap. Les rapporten her.

Investorane trur på nLink

Å utvikle robotar er alt anna enn gratis. Difor har nLink fått med seg over 20 private investorar, med alt frå tannleger til folk i byggebransjen.

– Det er skummelt å be folk om store pengesummar. Du føler at du tiggar. Men eg trur investorane våre er vel så samfunnsengasjerte som investorfokuserte. Dei vil at noko skal skje og har investert pengar fordi dei trur på nyskaping og utvikling av arbeidsplassar, seier Halvor Gregusson i nLink.

I 2015 fekk gründerbedrifta investorane med på laget, med midlar på 8,5 millionar kroner. Roboten vart bygd og testa, og kundane kunne sjå produktet dei skulle kjøpe.

Dette har gitt gründerbedrifta over 20 private investorar frå heile landet, i tillegg til sponsormidlar. nLink har per dags dato ingen såkalla venturefond, alle investorar er privatpersonar eller mindre bedrifter. Dette gjer at investeringar og bakgrunn varierer, men alle er nysgjerrige på utviklinga av robotikk. Også Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane er inne på investorsida.

– Me kallar det fasen der ein har proof of concept. Dette er ein fase det er lettare å få med seg investorar. Dei ser kva pengane blir investert i, utdjupar Geir Opseth i Kunnskapsparken.

Første i verda

nLink er første selskap i verda som har laga eit robotprodukt for byggebransjen som er ute på byggeplassen og gjer ein jobb. Roboten drillar hol i betongtak ved hjelp av digitale filer som fortel kvar hola skal vere. Dette gjer bygningen klar for elektrikarar, røyrleggarar, himlingsmontørar og andre som treng oppmåling eller boring.

– Vanlegvis er dette ein jobb gjort av personar, men når det er snakk om fleire tusen hol som skal bli bora, fører dette til unødvendig mykje tidsbruk og belastningsskadar, fortel Gregusson.

Roboten drillar hol i betongtak ved hjelp av digitale filer som fortel kvar hola skal vere. ALLE FOTO: nLink

Det var elektrikarbedrifta Vintervoll AS som kartla behovet: Å få automatisert boring på byggeplassar. Dei kom til nLink i 2012, som den gongen jobba med robotar til flislegging. Skapinga av borerobotane var i gong, som eit FoU-prosjekt med sponsormidlar frå Innovasjon Norge, Sparebanken Vest og Vintervoll AS.

I mars ble roboten testa av Skanska på Sundtkvartalet i Oslo, og i en pressemelding skriv dei:

«Resultata viste at roboten var mykje raskare. Faktisk så mykje raskare at om roboten hadde vert brukt i alle etasjane, ville boring i underkant av dekker vært ferdig 50 arbeidsdagar før den manuelle jobben vart ferdig».

Inkubatorbedrift hos KPSF

nLink blei til i 2012. Gründerbedrifta skulle drive med borerobotar, mens forgjengaren til nLink og selskapet Yast blei slått saman til Rocketfarm, for å drive rådgjeving. Håvard Halvorsen og Tomas Henninge var i førarsetet av nLink, i tett samarbeid med gründerane av Rocketfarm, deriblant Halvor Gregusson, som i dag er innleidd frå Rocketfarm for å hjelpe med det administrative.

nLink kom tidleg inn som ei inkubatorbedrift, eit fellesskap som har vore avgjerande for ei bedrift som berre består av tilflyttarar.

– Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane kjenner etter kvart ein del folk og veit kva dei ulike investorane er interesserte i. Når vi møter gründerar kan vi kople riktige folk med kvarandre. Det handlar som oftast om kjemi når ein investor vel å bli med på laget, fortel Opseth, som jobbar som forretningsutviklar.

Leiger ut robotane

Med fleire investorar på laget, håpar nLink snart å klare seg utan sponsormidlar. Dei har funne ein forretningsmodell der roboten blir leigd ut til byggeplassar, i påvente av å selje robotane.

Dette gjer at folk er villige til å betale. Leigeprisen er per kvadrat roboten skal bore, så prisen varierer stort frå prosjekt til prosjekt. I dag kan roboten ta unna 600 kvm per dag, men målsettinga er at roboten skal ta unna 1000 kvm per dag. Roboten veit sjølv kvar i rommet han står og borer innan rekkevidde. Når han er ferdig med eit område, er det ein person på staden som køyrer roboten vidare.

– Ikkje berre gir det massive innsparingar i tidsbruk, du slepp belasting på nakke, rygg og skuldrer. Den syg opp mykje av støvet som kjem frå boring, samtidig som du får god dokumentasjon på jobben som blir gjort. All data bli tatt vare på i ein sentral base, og kan gi oss nøyaktige målingar av effektiviteten, teikningar til seinare bruk og data om robotens helse, forklarar Gregusson.

Siktar mot utlandet i 2016

I løpet av 2016 håper nLink å selje fleire robotar, og få landa nokon internasjonale partnarar. Med fem tilsette med hovudkontor på Fosshaugane Campus i Sogndal og salskontor på Forskningsparken i Oslo, er dei på veg ut av inkubatoren til Kunnskapsparken. Dei håper å vere skikka til å kunne drifte seg sjølv.

– Kunnskapsparken har hjelpt oss med primærting som kontor, nettverk og verdifull rådgjeving. At dei tok den første delen av investeringa har vore heilt avgjerande for oss. Eg følte dei såg potensialet i ideen. Dei tør å tru på mennesket, og at teknologien held og har vekstpotensiale, seier Gregusson.

Kunnskapsparken ønskjer å vere eit springbrett for gründerar, og vil at dei skal klare seg sjølv etter nokon år. 2016 ser for nLink ut til å bli eit spennande år.

– Vi har begynt å få ein del førespurnader frå utlandet, så vi håpar å få i gang internasjonalt samarbeid ganske snart, seier Gregusson, og legge til:

– Men hovudkontoret til nLink vil aldri bli flytta frå Sogndal. Det er her vi høyrer til.

nlink-robot-blir-testetnlink-robot-som-borrer


Om Kunnskapsparken inkubator

• Eit tilbod til alle gründerar i Sogn og Fjordane
• Tilbyr eigen rådgjevar og gode støttespelarar
• Gir tilgang til nettverk, kurs og samlingar
• Gi hjelp til å skaffe investorar og kapital
• Tilbyr kontorplass og fasilitetar
• Kan hjelpe deg med raskare å gå frå idé til lønnsam bedrift

Ønsker du å vite meir om vårt inkubatorprogram?