Vil du møte investorar? Bli med på Kapitaldagen

Hender fylt av mynter der en spire kommer opp fra pengene

Korleis skaffe midlar til utvikling og vekst? Korleis finne nokon som vil investere pengar i din idé?

Bedrifter treng kapital for å vekse. Tilgang på risikokapital er viktig for å utvikle gode prosjekt i vårt fylke.

Saman med Innovasjon Norge, Sogn og Fjordane Næringsråd, NHO Vestland og Aksello, inviterer vi til ein kapitaldag i Førde 19. september.

Her møter du både spanande investormiljømiljø på Vestlandet, etablert næringsliv og oppstartselskap som søkjer kunnskap om, eller finansiering av sine idear og prosjekter.

Det vil i etterkant av arrangementet bli høve til individuelle møter med investorane. Dette avtalar ein undervegs i arrangementet.

Meld på di bedrift

Har di bedrift behov for kapital til vidare vekst og kan vere ei interessant investering for ein investor? Det er plass til at utvalde bedrifter kan få pitche for investorane under arrangementet. Dette gjer du i påmeldingslenka (frist 07. september).

MELD DEG PÅ!


Program:

Tid: 19. september kl 10:00.
Registrering frå kl 09:30

Stad: Scandic Sunnfjord Hotell, Amfi Eikås

Konfransier: Kristine Kopperud Timberlid, Innovasjon Norge Vestland.

09.30: Registrering

10.00: Velkommen v/Kristine Kopperud Timberlid, Innovasjon Norge Vestland

10.10: Viktigheita av lokale kapitalmiljø v/Leon Bakkebø, Sogn og Fjordane Næringsråd

10.20: Business Angel Network v/Hege Elvestad, Connect Vest

10.40: Kaffipause med litt mat

11.00: Tripod Capital Collective v/Roald Brekkhus, Lean Entrepreneur & Investor

11.20: Fjord Invest, investormiljø, Førde

11.35: Sogn og Fjordane-fondet, pre-såkornsfond

11.40: Pitcherunde – investorklare selskap

12.30: Minglelunsj

13.15: Paneldiskusjon: Korleis tenker dei lokale bankane. Sparebanken Vest og Sparebanken Sogn og Fjordane

13.35: Novela, investormiljø, Ålesund

13.55: Atlantis Vest AS v/Johnny Haugsbakk, CEO Elcap Invest

Beinstrekk – 15 min

14.30: Pitcherunde – nye spennande oppstartsselskap

15.20: Oppsummering v/Silje Rødeseike, NHO Vestlandet

15.30: Vel heim

Etter arrangementet blir det høve til individuelle møter med investorane. Møteavtalar gjer vi undervegs.

MELD DEG PÅ!

Få 300.000,- i fødselshjelp til din idé

Sparebanken Vest sitt næringsfond i Sogn og Fjordane ønskjer å hjelpe gode idear og tilbyr pengestøtte på inntil 300.000 kronar per prosjekt.

Fondet skal gi fødselshjelp til idear i ein tidleg fase, gjerne før dei får hjelp av verkemiddelapparatet. Dette gjeld gründerarar i startgropa og bedrifter som ønskjer å utvikle seg.

Typiske aktivitetar ein kan få stønad til:

 • utgifter til marknadsundersøkingar
 • produktutvikling
 • utarbeiding av forretningsplan
 • utgifter til etableringsrettleiing
 • utvikling av prototypar

Ikkje berre pengar:

Gjennom eit aktivt styre tilfører næringsstiftinga noko som ikkje kan målast i kroner:

 • Råd
 • Nettverk
 • Sjølvtillit
 • Oppfølging

Krav til søknadar:

Fondet støtter opp om nyskapande og framtidsretta idear med vekstpotensiale, eller interessante miljø i vekst. Nokon idear kjem ikkje under fondet sine rammar, sjå her for meir informasjon.

I søknaden ønskjer vi forretningsidé, kva det blir søkt stønad til, kostnader, finansiering og om personen/bedrifta bak. Det er ikkje eige søknadsskjema, det er lågterskel i høve formalitetar.

Send søknad på e-post til joeril@kpsf.no. Spørsmål rettast til Jøril Hovland 48219780.

Søknadsfirst er 22. september.

Kunnskapsparken søker trainee innan forretningsutvikling

Har du interesse for strategi, innovasjon og entreprenørskap?

Bli med på laget for å hjelpe fram framtidas vekstbedrifter.

Skynd deg! Søknadsfristen er 2.juli 2018.

Vi tilbyr traineestilling som forretningsutviklar, der stillinga er del av Framtidsfylket sitt traineeprogram i 2018/19.

Du er ein initiativrik, sjølvgåande, utadvent og strukturert person. Du er ein lagspelar og nettverksbyggar med interesse og forståing for innovative og kommersielle prosessar. Du ønskjer å vidareutvikle og skape suksesshistorier, og jobbar for å få fram livskraftige og lønsame bedrifter i Sogn og Fjordane.

Arbeidsoppgåvene er allsidige med hovudvekt på;

 • Delta i utvikling og kommersialisering av nye idear og forskingsresultat
 • Bidra til å identifisere og evaluere nye forretningsidear
 • Gjere inkubatoren attraktiv for potensielle inkubatorbedrifter, eigarar og sponsorar
 • Initiere nye utviklings- og samarbeidsprosjekt med andre verksemder og innovasjonsmiljø

Som forretningsutviklar hjå oss vil du få ei allsidig rolle med gode utviklingsmoglegheiter, og i stor grad kunne påverke eigen arbeidsdag.

Som Framtidsfylket Trainee får du;                                                                                        

 • Ein spennande jobb og eit nettverk med andre traineear i bedrifter i Sogn og Fjordane
 • Fagleg og personleg utvikling
 • Innsyn i eit mangfaldig næringsliv som for få kjenner til
 • Fire traineesamlingar og ein utanlandstur

 Felles krav til alle som søkjer stilling som Framtidsfylket Trainee;

 • Minimum bachelor eller mastergrad
 • Maksimalt tre års arbeidserfaring etter endt studie
 • Norsk som arbeidsspråk – munnleg og skriftleg

 Ønska kvalifikasjonar er relevant høgare utdanning, gjerne med kompetanse innan forretningsutvikling og prosjektleiing.

Kontorstad er Førde.

Søknadsfrist: 2. juli 2018

Oppstart: august/september

Send søknad til kjetil@kpsf.no 

Kontakt: Dagleg leiar Kjetil Kvåle
Mobil: 952 06 574
Epost: kjetil@kpsf.no

Høgare ambisjonar etter pitchtrening

Vi tok med inkubatorbedriftene på pitchtrening, for å bli betre på å kommunisere med investorar.

– Det var litt av ein transformasjon. Enkelte var noko tilbakehalden da vi starta dagen, men mot slutten skulle fleire av bedriftene erobre verda. Alle gründerane hadde med andre ord  flott utvikling og bratt læringskurve, der dei etterkvart framsto som meir ambisiøse og entusiastiske, fortel Roger Ulvestad i Kunnskapsparken.

Betre rigga for dialog med investorar

Å skaffe kapital er ofte ein av dei viktigaste vegane til framgang og vekst. Men det å  kommunisere godt med potensielle investorar, er utfordrande. Difor inviterte vi til «pitchtrening-camp» der inkubatorbedriftene jobba med presentasjon av sin forretningsidé. Inkubatorbedriftene fekk trening i å presentere ein 7 minuttars fullverdig finansiell investorpitch, samt 30 sekundars salspitch.

Kurset var i regi av SeedForum, ein internasjonal non profit-stiftelse som førebur gründerar på å møte investorar.

– Over sommaren vil vi, i samarbeid med Aksello, sette opp ein aktivitet der inkubatorbedriftene får muligheita til å presentere seg for investorar og investormiljø, fortel Ulvestad.

Ønskjer du å bli inkubatorbedrift? Sjå her.

Bli med på jomfruturen til Future of the Fjords


Foto: sverrehjornevik.com/Flåm AS

Under Næringsdagane i Balestrand får du eit spennande opplegg på den heilelektriske båten.

Næringsdagane 2018 går av staben 2. og 3. mai i Balestrand. Tema er «Når mennesket møter teknologi – verdien av arbeid». Saman med Siva (selskapet for industrivekst) og Forum for Grøn Energi, arrangerer vi ein spennande tur med båten Future of the Fjords (heilelektrisk versjon av Vision of the Fjords).

Pitchekonkurranse om bord

Om bord får du vite meir om teknologien bak og utvikling av båten, samstundes som du får sjå vakker natur frå fyrste rad. Vi har fått med oss tre aktørar som vil snakke om eigne erfaringar og syn på næringsklynger: Rocketfarm, Tibber og Hydro.

I tillegg arrangerer vi pitchekonkurranse om bord, der vinnaren får 20.000 kronar og gratis rådgjeving. Og sjølvklart blir det tid til å nyte Sognefjorden og servering om bord.

– Vi gler oss til dette. Vårt oppdrag er å skape sterke innovasjonsmiljø i hele fylket, og det å kunne invitere gründerar og næringsliv til eit slikt opplegg er moro. Her vil teknologi, natur og kunnskap møtast, fortel Kjetil Kvåle.

Meld deg på Næringsdagane her, fristen er 27. april kl 23.


Siva (Selskapet for industrivekst) er 50 år i år, og feirar dette med å vere hovudsamarbeidspart for Næringsdagane. Siva er medeigar i Kunnskapsparken, og vi er glade for å ha dei med på dette arrangementet. Les meir om Siva på deira nettside.

 

Ver med på pitchekonkurranse – vinn penger og gratis rådgjeving

Pitchekonkurransen er en del av Næringsdagene i Balestrand 2. og 3. mai.

Meld deg på til Elisabet.Kjerstad.Boe@sfj.no innan 27. april.

For meir informasjon, sjå her.

Gro Rukan er nytilsett hos oss


(Foto: Kristine Folland)

Gro skal jobbe med innovasjon og nyskaping innan helse og utdanning.

Eikefjordingen er for mange kjend som dagleg leiar i Framtidsfylket. Det har ho vore i fem år, men i år ønskja ho å søkje nye utfordringar.

– Eg har fått tittelen forretningsutviklar i Kunnskapsparken, men eg er like mykje ein brubyggjar. Målet vert å finne dei smarte hovuda, leite fram dei gode ideane, og kople saman dei riktige folka. For å få til dette, så må eg også klare å skape møteplassar der nytenking kjem. Eg skal jobbe med å skape kultur for nybrottsarbeid. Dette gler eg meg skikkeleg til, fortel Rukan.

Sit i Førde

Frå 9. april er ho formelt tilsett i Kunnskapsparken Sogn og Fjordane, men vil ha kontor i lag med Helse Førde og Høgskulen sine folk. Gro skal legge til rette for idéfangst og bidra til at dei gode ideane vert realisert. Dette er eit samarbeidsprosjekt mellom desse tre aktørane, der Kunnskapsparken opererer som kommersialiseringsaktør for idear med utspring i helsesektoren og på høgskulen.

– Gode idear og nyvinningar kjem ikkje alltid vidare til konkret realisering eller til full utnytting av potensiale sitt fordi folk manglar verktøya. Eg skal hjelpe dei å få gjort noko meir med dei, fortel Rukan.

God miks av erfaring

Som dagleg leiar i Framtidsfylket, vart ho godt kjend med næringslivet i fylket. Ho var med å starte dei første rekrutteringsmessene og har god kjennskap til ulike oppstartsbedrifter.

Gro er utdanna frå Universitetet for miljø- og biovitskap, og er på privaten småbrukar med ein liten flokk villsau, nokre høner og 14 frilandsgris. Gro har òg bakgrunn frå oppdrettsnæringa, der ho mellom anna har jobba i fôrbransjen, vore dagleg leiar i Barlindbotn Settefisk, jobba i felt i Malawi og hatt styreverv i Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond. I ein periode dreiv ho også si eiga verksemd i Eikefjord: «Nærleiken – Kaffibar, sjelevarmar og slipsmuseum».

– Kompetansen min og jobberfaringa mi er frå litt ulikt hald, og nettopp det trur eg kan vere nyttig i innovasjonsarbeidet eg skal bidra med i Kunnskapsparken. Eg er audmjuk for oppgåva og er samtidig utruleg gira på å komme skikkelig i gang.


Kontakt Gro:

Fylkeskommunen gir støtte til nytt innovasjonsprogram ved HVL

Målet er å fremje ein kultur for innovasjon og entreprenørskap blant studentane ved Høgskulen på Vestlandet.

Programmet er ei treårig satsing, der hovudmålet er å etablere ein robust struktur for å fremje innovasjons- og entreprenørskapskultur blant studentane ved HVL.

– Programmet skal hjelpe til å utvikle ferdigheitar og metodar som gjer at studentar kan gå inn i arbeidslivet og bidra til innovasjon når dei er ferdig utdanna, seier Roger Ulvestad forretningsutviklar ved Kunnskapsparken.

Programmet har ei brei tilnærming til entreprenørskap og rettar seg mot alle studentar ved HVL. Det skal òg vere relevant for dei som ikkje tenkjer å utvikle nye bedrifter.

– Ein sjukepleierstudent som har ynskje om å utøve profesjonen sin vil med auka kompetanse om innovasjon, vere betre rusta for å bidra i omstillingsprosessar og utvikling på arbeidsplassen. Vi ynskjer auka innovasjon i regionen vår, og då er det viktig å begynne med dei som skal bli være nye arbeidstakarar, fortel Ulvestad.

Dette er eit samarbeidet mellom Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling i Bergen og Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane, og har fleire positive sider:

 • Eit sosialt og aktivt tiltak som knyter dei ulike fakulteta ved HVL saman.
 • Fylkeskommunane støtter eit felles prosjekt på tvers av fylkesgrenser.
 • Programmet i heilskap kan resultere i idear som kan vere med å utvikle offentlege og private organisasjonar.
 • Dette er ikkje skrivebordsøvingar, men praktiske øvingar som kan vere med å auke attraktiviteten på studia.

Programmet er framleis ikkje fullfinansiert, og samarbeidspartane søkjer meir støtte for å gjennomføre programmet i full skala.

To nye Driftig-kurs

Er kursa «Markandsføring med sosiale medium» og «Starte nettbutikk» noko for deg og di bedrift?

Driftig arrangerer ulike kurs til gründerar i Sogn og Fjordane – heilt gratis. Nå er det satt opp nye kurs i 2018. Kurshaldere er Linda Kragseth (SoMe-kurset) og Kenneth Westby (netthandelskurset), begge frå Keyteq.

 

Dato Marknadsføring med sosiale medium:

 • Førde 6. juni
 • Nordfjordeid 7. juni
 • Sogndal 29. august

Dato Starte nettbutikk:

 • Sogndal 30. august
 • Førde 24. oktober
 • Nordfjordeid 25.oktober

Les meir om kursa her


Innhald «Markandsføring med sosiale medium»

Del 1

 • Generelt om Facebook og Instagram
 • Kva påverkar feeden til brukarane
 • Tips og triks når du produserer innhald for dei ulike kanalane

Del 2

 • Annonsering på Facebook og Instagram
 • Ulike segmenteringsmoglegheiter
 • Ulike annonseformat
 • Budsjettering

Del 3

 • Måling og analyse
 • Planlegging av arbeid
 • Konkurransar på Facebook – kva er lov og ikkje

Innhald «Starte nettbutikk»

Del 1

 • Verdikjeda – kort presentasjon av dei ulike delane

Del 2

 • Ting å hugse på ved val av plattform (CMS/webshop)
 • Val av betalingsløysing
 • Pluss og minus med ulike plattformar

Del 3

 • Omsyn å ta -logistikk og CRM
 • Kopling med fysisk(e) butikk(ar)

Del 4

 • Vedlikehald av innhald i nettbutikken
 • Kort om marknadsføring
 • Viktige marknadsføringskanalar
 • Internasjonalisering

Gründerkveld på FUS 20.mars

Har du ein god idé, men manglar pengar? Eller er du gründer og vil utvida nettverket i Sogn?

Det er snart søknadsfrist til Sparebanken Vest sitt næringsfond (26. mars), og vi er på jakt etter gode søknader.

Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane inviterer dermed til informasjon om sparebanken Vest sitt næringsfond og lett mingling tysdag 20. mars kl. 18:00 i gründerlokalet FUS i 1. etasje innovasjonsbygget Sogndal Campus.

Sogn Næring vil også fortelje om gründerlokalet FUS og spennande planar framover!

Les meir om næringsfondet her: https://www.kpsf.no/fa-pengestonad-i-ein-tidleg-fase/

Send en e-post til lisbeth@sognnæring.no om du ønskjer å bli med – så veit vi kor mange vi blir.

Velkomne!