Temamøte: Kompetanse og rekruttering (Førde)

Skriveverkstad SkatteFUNN: Skei, 14. august

Kunnskapsparken Sogn og Fjordane arrangerer i samarbeid med Forskingsrådet og Fylkeskommunen i Sogn og Fjordane aktiv skrivedag i SkatteFUNN: Skriveverkstad.

SkatteFUNN er ei skattefrådragsordning for bedrifter som utviklar nye eller betre varer, tenester eller produksjonsprosessar. Lurer du på om SkatteFUNN er noko for di bedrift, eller er du i gang med ein søknad? Kom på SkatteFUNN-skriveverkstaden 14. august. Der vil du få informasjon frå Forskingsrådet om kva du kan få økonomisk støtte for gjennom SkatteFUNN, og kva du må leggje vekt på i søknaden for å få godkjent prosjektet ditt. Last ned brosjyre om SkatteFUNN her.

På skrivedagen jobbar du med ditt prosjekt og får råd til utfylling av søknadsskjema med målsettingar, FoU-utfordringar og aktivitetar. Vi vil gå trinnvis gjennom søknaden og gi råd undervegs. Hugs å ta med PC/nettbrett.

Sogn og Fjordane fylkeskommune vil informere om regionale ordningar for forsking og innovasjon. Du kan også diskutere moglegheiter for bedriftsutvikling med Kunnskapsparken Sogn og Fjordane som stiller med forretningsutviklar. Rådgjevar frå Innovasjon Norge vil også vere tilgjengeleg.

PROGRAM:

 

09:30

Kaffien står klar

10:00

Velkommen

10:05

Regionale ordningar for forsking og innovasjon

10:15

SkatteFUNN  – Kva og korleis?

11.00

Kom igang:  Innlogging og oppretting av søknad og start skriveøkt

11:30

Lunsj

12:00

Skriveøkt, med rettleiing undervegs, fortset
14:45 Oppsummering og vel heim

PÅMELDING
Skrivedagen er den 14. august på Skei på Thon Hotell Jølster.
Påmeldingsfrist er 9. august.

Meld deg på her.

Ta kontakt med Jøril Hovland (48219780 eller joeril@kpsf.no) om du har spørsmål.

Velkomen til ein produktiv skrivedag i SkatteFUNN!

No kjem Fjordane Virtuelle Campus!

Brikkene har falle på plass: No kjem Fjordane Virtuelle Campus!

Fjordane Virtuelle Campus (FVC) har dei siste dagane nådd tre milepælar som gjer det mulig å realisere planane om desentraliserte studie innan høgare utdanning på Nordfjordeid, lab til utdannings- og forskingsarbeid i bedriftene og klyngeutvikling av elektro/automasjon-, bygg- og enøk-miljøet på Vestlandet.

Både Sogn og Fjordane fylkeskommune og Sparebanken Vest går inn med finansiell støtte til etableringa av Fjordane Virtuelle Campus, med høvesvis 8 og 1,65 mill kr. I tillegg vart det i dag kjent at FVC får ei løyving frå Stortinget i Revidert Nasjonalbudsjett på 2 mill kr til vidareutvikling av klyngesatsinga. Alt dette kjem i tillegg til det bedriftene går inn med av kapital.

Sogn og Fjordane fylkeskommune går inn med i alt 8 millionar kroner til FVC. Prosjektet vart presentert av prosjektleiar Trond Haavik frå Segel på Politikardagen i førre veke. Initiativtakar og prosjektansvarleg Hans Inge Solheim i Normatic seier at i samtalane som vart gjennomførde med fylkespolitikarane kom det tydeleg fram at dei hadde brei støtte på tvers av alle parti og frå alle delar av fylket. «Dersom vi skal utvikle denne klynga som i dag har sterke posisjonar på den nasjonale marknaden, så må vi tenke nytt med omsyn til korleis vi skaffar oss og held på kompetanse og utviklingskapasitet som trengst for å halde tritt med den raske utviklinga», seier Sigurd Reksnes (SP).

Rektor Reidar Grønli ved Fagskulen i Sogn og Fjordane seier at etableringa av FVC er eit viktig bidrag til utviklinga av klyngemiljøa som er iferd med å slå rot i ulike delar av fylket. «Det er positivt at FVC ser samspelet med desse og andre klynger nasjonalt og internasjonalt som ein viktig del av si utvikling. Dette samsvarar òg med Fagskulen sin strategi om å medverke til auka samspel mellom dei ulike teknologiklyngene i fylket», seier Rektor Reidar Grønli.

På torsdag arrangerte vekstselskapa i Nordfjord i samarbeid med Sparebanken Vest eit møte om Vestlandsmeldinga – Kva vil vi med eit nytt Vestland? Sparebanken Vest ser tydelegvis at ein del av svaret ligg i å stø opp under etableringa av FVC, og går inn med 1.650.000,- kroner til FVC. Det er ein betydeleg styrking av den private delen av finansieringa av denne klyngesatsinga, noko initiativtakarane er særs takksame for.

Under same arrangement kom til slutt den store overraskinga at Stortinget i Revidert Nasjonalbudsjett har funne rom for å yte eit bidrag på 2 mill NOK til satsinga som har som ambisjon å vere ein «attraktiv node» nasjonalt og internasjonalt for fagområda elektro/automasjon, bygg og enøk. Ordførar Alfred Bjørlo (V) seier at dette er etter initiativ frå Venstre, og kjem på bakgrunn av presentasjonar av FVC dei siste månadene for både Forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø, Kommunal- og regionalminister Monica Mæland, Statsminister Erna Solberg og Venstres medlem i Finanskomiteen, Abid Raja. – FVC har vekt stor entusiasme i regjeringa og regjeringspartia, fordi det er eit heilt konkret døme på korleis ein kan gå «frå prat til handling» når det gjeld å flytte høgare utdanning og forsking nærare bedriftene ute i distrikts-Noreg. – Eg er difor svært glad for at Venstres Abid Raja tok initiativ til å få ei slik løyving på plass, og fekk støtte frå dei andre regjeringspartia.

Løyvinga i Revidert nasjonalbudsjett kom heilt uventa på initiativtakarane bak FVC. Initiativtakar Hans Inge Solheim seier at dette gjer det mogleg å styrke ytterlegare klynge- og innovasjonsarbeidet mellom bedriftene som blir med i Fjordane Virtuelle Campus.

Prosjektleiar Trond Haavik seier at i utviklingsarbeidet har Styringsgruppa vore avgjerande for å nå fram til planane som no ligg føre. Gruppa har vore leia av Hans Inge Solheim (Normatic) og har elles bestått av Reidar Grønli (Fagskulen), Helge Robert Midtbø (Helse Førde), Alfred Bjørlo (Eid kommune), Arne Steinsvik (Nordplan) Tore Hjelle (Eid Elektro), Jarle Melheim (Caverion) og Ronny Kjøde (Henden Elektro). Rektor Ove Bjørlo og avdelingsleiar Ove Lillestøl ved Eid vidaregåande skule og Olav Hjelle i Stad Vekst har og vore sterkt involvert i prosessen.

I tillegg har Måløy Academy ved Sindre Kvalheim og Øyvind Reed bidrege med gode innspel som gir grunnlag for tett samarbeid vidare.

Nordfjordeid Næringshage AS er stønadsmottakar og skal endre namn og utvide aksjekapitalen slik at fleire bedrifter kjem inn på eigarsida. Største eigar i dag er Siva som er svært positive til denne satsinga. Siva er Statens aktør for utvikling av klyngemiljø i heile landet, og FVC vil såleis kunne utviklast som ein attraktiv node i dette nettverket der Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane og er ein del av.

 

Airlift Solutions er ny inkubatorbedrift

Droneselskapet skal tilby framtidas logistikkutfordringar i lufta med ny teknologi – eit spennande case for inkubatoren vår.

Airlift Solutions AS er eit dotterselskap av Airlift og Transferd. Desse to verksemdene har lang erfaring og tung kompetanse på helikopter, luftfart og godstransport på land.

– Dette er ei svært spennande bedrift. Å knyte saman luftfartskompetanse med logistikk og tilby ulike dronetenester, er både framtidsretta, klimavennleg og innovativt. Bedrifta består av fleire dyktige personar, som er målretta, ambisiøse og framoverlente. Summen av dette gjer at vi har stor tru på bedrifta, og Airlift Solutions er eit spennande case for inkubatoren vår, fortel Roger Ulvestad i Kunnskapsparken Sogn og Fjordane.

Børre Eimhjellen

Stian Berger

Tre satsingsområde for droneflyging

Selskapet vart stifta i haust og mykje har skjedd på kort tid. Dei har mellom anna fått skissert tre satsingsområde, der dei ser eit behov og ein marknad for dronetenester.

– Dette kan endre seg etter kvart, men per no ser vi eit stort potensial her, fortel Børre Eimhjellen, ein av gründerane.

Eit av områda er infrastruktur og inspeksjon. Her er det snakk om å nytte dronar til å inspisere bruar, kraftleidningar, oljeplattformer eller andre installasjonar. Etter ein inspeksjon kan ein fly helikopter med mannskap, installere stillas eller nytte det som trengs for å gjere jobben. Ved bruk av drone i første ledd kan jobben bli langt meir effektiv, økonomisk og miljøvennleg.

Frå 15. februar har Airlift Solutions, saman med Airlift og Helitrans, hatt droneberedskap over heile landet. Foto: Airlift Solutions.

Eit anna område er søk og redning. Her kan helikopter og dronar samarbeide på ein smart og effektiv måte. Frå 15. februar har Airlift Solutions, saman med Airlift og Helitrans, hatt droneberedskap over heile landet. Med 10 dronar plassert rundt om, kan dei i dag nå heile landet innan to timer, i samarbeid med helikopter. Dette kan vere ein stor styrke i arbeid med søk og redning, bistand i forbindelse med brann eller andre overvakingsoppdrag, med tilbod om beredskap og kapasitet på kort varsel.

Siste satsingsområde er logistikk og helse. Er framtidas leveranse av medisinar og blodprøver gjort med drone? Her har dei mange spennande idear og planar føre seg.

– Vi jobbar med å gjere marknaden moden for våre tenester. Vi brukar mykje tid ute hos potensielle kundar og lar dei bli kjend med fordelen av dronar, fortel Eimhjellen.

Airlift Solutions er glad dei kan få hjelp til dette i inkubator. Kunnskapsparken Sogn og Fjordane tilbyr òg forretningsutviklarar og tilgang til eit nettverk og hjelpemiddelapparat.

– Det er veldig spennande å bli ein del av inkubatoren. Vi vil flytte inn på Peak Sunnfjord og sitte her ein del, i tillegg til å sitte hos Airlift på Bringeland. Slik håpar vi å bli ein del av eit miljø der vi kan møte andre bedrifter med like utfordringar og erfaringar. Vi kan lære av kvarandre og unngå dei same fellene – i tillegg til å få god rettleiing, fortel Eimhjellen.

Dronar eignar seg godt til å inspisere mellom anna bruar, kraftleidningar og oljeplattformer. Foto: Airlift Solutions.

Les mer

Vi er på plass på PEAK Sunnfjord

Gro Rukan og Tuva Eida er på plass på PEAK Sunnfjord i Førde.

Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane har fått kontorplass i nytt fellesskap i Førde.

Peak Sunnfjord er eit kontorfellesskap som består av eit titals bedrifter, der alle jobbar med teknologi, innovasjon og utvikling.

– Det er fine, nye lokalar som inspirerer til samhandling og kreativitet. Vi gler oss til å ta i mot fleire gründerar her, fortel Tuva Eide, forretningsutviklar og trainee i Kunnskapsparken Sogn og Fjordane.

Kunnskapsparken har hovudkontor på Campus Sogndal, medan Gro Rukan og Tuva Eida sit på PEAK Sunnfjord i Førde. Dei synes det er fint å føle at dei er ein del av noko større.

Kva er PEAK Sunnfjord?

Peak Sunnfjord er eit nytt og dynamisk kontorfellesskap for gründerar, oppstartsselskap, etablerte teknologibedrifter og verkemiddelapparatet, midt i Førde. Her finn du mellom anna bedrifter som jobbar med smarthus, straum, webutvikling, digitalt verktøy for pasientmedverknad i psykiatrien, investering, rekruttering, timeføring og næringsutvikling.

Dei første bedriftene flytta inn i desember og det er fortsatt bedrifter som kjem på plass etter kvart.

– Det å kunne sitja i eit miljø med so mange dyktige og innovative menneske er både inspirerande og nyttig. Vi sit tett på mange av dei menneska som vi samhandlar med i prosjekta våre, og dette drar vi nytte av i arbeidet vårt. Dessutan oppstår mange uformelle samtalar og koplingar mellom folk i forbindelse med lunsj, kaffi og sosiale samankomstar, fortel dei.

Miljø og fellesskap for innovasjon

Peak Sunnfjord er eit av miljøa der Kunnskapsparken Sogn og Fjordane er inne på eigarsida.

– Vi ønskjer å bidra til at nye innovasjonsmiljø veks fram i regionen vår. Difor går vi gjerne inn som eigar eller leigetakar i desse miljøa, fortel Kjetil Kvåle, dagleg leiar i Kunnskapsparken Sogn og Fjordane.

– Det er fine, nye lokalar som inspirerer til samhandling og kreativitet. Vi gler oss til å ta i mot fleire gründerar her, fortel Tuva Eide. Her saman med Gro Rukan.

Andre fellesskap:
  • Fus er eit kontorfellesskapet for gründerar og etablert næringsliv på Campus Sogndal, med tilbod om eit aktivt nettverk og god støtte. Her er Kunnskapsparken Sogn og Fjordane inne som eigar og ein av hovudpartnarane. Gründerar som blir tatt opp i inkubatoren til KPSF, får tilbod om å sitja her om dei ønskjer kontorplass i Sogndal.
  • Stryn TechHub er ei klyngesatsing i Stryn, i regi av Stryn Næringshage. Dette er eit nettverk av leverandørar, kundar, FoU-miljø, samarbeidspartnarar og andre nettverk til innovasjonsprosessar. Her kan ein vere med både permanent og på prosjektbasis. Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane er inne som leigetakar og bidragsytar. I tillegg sit vi i styret.
  • Sitep er ei samling av industriverksemdene i Årdal, som saman ser på teknologispranget som allereie er undervegs. Her skal bedrifter kunne testa, simulera og visualisera teknologiar, komponentar, produkt, løysingar, tenester og prosessar. Lett tilgang til ekspertise, utstyr og eigna lokale, skal gje enklare veg frå konsept til marknad. Her er Kunnskapsparken Sogn og Fjordane òg inne på eigarsida.